Pronájem odtahového speciálu a autopřepravníku.
Odtahový speciál Fiat Ducato 3lhdi
Zajišťujeme odtah osobních i užitkových, nákladních vozidel do 16t. + karavanů do 11 metrů.
Praha a stř. Čechy.

Odtahovka je na řp skupiny B do 3,5 t nosnost 1550 kg, závěs na 3 t k odtahovému vozu pronajmeme i vlek. Cena za pronájem je 1000 kč/den a 4.00 kč za km bez dph. Vratná kauce 10 000 kč. Zajišťujeme taktéž odtah porouchaného auta i kompletní servis včetně prohlídky vozidla.

volejte:      +420 602 227 913

ODTAHOVACÍ SLUŽBA
PRAHA

Lýskova 778/14 155 00 Praha 5


 

Kontaktujte nás

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode

<!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop forceScrollbar" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><meta name="referrer" content="origin"/><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.0680c50ab2.ico"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><script>(function(){ var chromeRegex = /Chrome\/(\d{1,3})/; var ua = (navigator && navigator.userAgent) || ''; var matchedVersion = chromeRegex.test(ua) && ua.match(chromeRegex); var isChromeLegacyVersion = !!matchedVersion && matchedVersion[1] && parseInt(matchedVersion, 10) <= 50; window.isModern = "noModule" in (document.createElement("script")) && typeof URLSearchParams !== "undefined" && !isChromeLegacyVersion; })(); function onceInWindow(key, callback) { if (key in window) { callback(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener(key, handler); callback(); }; window.addEventListener(key, handler); } }</script><script src="//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js"></script><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); // DOT init if (window.DOT) { loadjs.done('dot'); } else { onceInWindow('polyfills', function() { loadjs('//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js', 'dot', { numRetries: 3 }); }); } // preloadScript init function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('appPreload')) { return; } window.BoxLog = {}; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } } var ENV='production'; </script><script> (function(){ loadjs(window.isModern ? '/re/js/polyfills/polyfills.bundle.9ee40f760d.js' :'/re/js/polyfills/polyfills.legacy.bundle.271b1550a2.js' ,'polyfills',{ error: function(notFound) { throw new Error('POLYFILLS FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); function runPreload() { initPreloadScript(window.isModern ? ["/re/js/modern/boxLog.bundle.560fe3dc06.js","/re/js/modern/110.bundle.e695368f92.js","/re/js/modern/app.bundle.143e5f3140.js"] :["/re/js/legacy/boxLog.legacy.bundle.c6f1dd10b2.js","/re/js/legacy/755.legacy.bundle.ee621dfbf7.js","/re/js/legacy/app.legacy.bundle.808b0516e2.js"] ); } onceInWindow('polyfills', runPreload); }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.affbc6de87.css"/><script> (function(){ var currentUrl = window.location.href; var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title) { window.location.href='/streamerror500.html?errorUrl=' + encodeURIComponent(currentUrl); } },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: hidden; }</style><noscript><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: visible; }</style></noscript> <title>odtah auta – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=odtah%20auta"/><script>window.initDR=function(a,b,c){var e=window.DOTWrapper;if(window.DOT){var f=window.DOT,g=/^\d+__/,h=null;c&&(h=f.getNewInstance(),h.cfg(c),window.mirrorDot=h);var i=function _mirrorHit(a,b){var c=!!(2<arguments.length&&arguments[2]!==void 0)&&arguments[2];if(null!==h&&c&&-1===["scroll","resize","unload","mousedown"].indexOf(a)){var d=JSON.parse(JSON.stringify(b));setTimeout(function(){d.d&&"event"===a&&"impress"===d.d.action&&"reporter_name"in d.d||h.hit(a,d)},0)}},j=function _createDelayedAction(a,b){return function(c){a._delay(b)}},k=function _resolveReporterName(a,c){"reporter_name"in c.d&&(c.d.reporter_query=a._cfg.query,b&&c.d.reporter_name in b&&(c.d.reporter_name=b[c.d.reporter_name]))},l=function _resolveRId(a){var b=a.d;b&&"rid"in b&&(a.lsid!==b.rid&&(a.lsid=b.rid),delete b.rid)},f=window.DOT;if("variant"in f){var m=f.variant;if("FULLTEXT"!==m)return console.warn("Unsupported DOT variant. Some features may not work!"),e.dot("cfg",a)}var n=j(f,"resize"),o=j(f,"scroll"),p=function unloadHandler(a){var b=new Date().getTime()-f.ts;f.hit("unload",{d:{visitTime:b+""}})};window.addEventListener("scroll",o),window.addEventListener("resize",n),window.addEventListener("unload",p);var q=f.hit,r=function hit(a,b,c){try{i(a,b,f.cookieRequestDone)}catch(a){"object"==typeof window.Sentry&&"function"==typeof window.Sentry.captureException&&window.Sentry.captureException(a)}if(b.d){if("mousedown"===a&&"_proxy"in b.d){var h=document.querySelector("[data-dot-proxy-id=\""+b.d._proxy+"\"]"),j={d:{}};for(var z in e.dot("getDataDotData",h,j),j.d.path=e.dot("getDataDot",h),j.d)b.d[z]=j.d[z];"css_path"in b.d&&delete b.d.css_path,delete b.d._proxy}if("_shortHref"in b.d&&("href"in b.d&&b.d._shortHref&&(b.d.href=b.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete b.d._shortHref),b.d.elm){for(var m,n,o=[],p={},s=b.d.elm.split(","),t=0;t<s.length;t++)if(m=s[t],n=document.querySelector("*[data-elm=\""+m+"\"] > *"),n){var u=n.parentElement?n.parentElement.getAttribute("data-dot-data"):null;try{u=JSON.parse(u)}catch(a){u=null}if(u&&"rid"in u){var v=u.rid;-1===o.indexOf(v)&&(o.push(v),p[v]=[]),p[v].push(m.replace(g,""))}var w={d:{action:"impress"}};e.dot("getDataDotData",n,w);var x=("reporter_name"in w.d);if((x||w.d.impress)&&(delete w.d.impress,r.call(f,"event",w),window.SmartlookWrapper)){var y=w.d;if("string"==typeof y)try{y=JSON.parse(y)}catch(a){y={}}void 0===y.element_index&&(void 0!==y.reporter_pos&&(y.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",y))}}if(0<o.length)for(var v,t=0;t<o.length;t++){if(v=o[t],0==t){b.lsid=v,b.d.rid=v,b.d.elm=p[v].join(",");continue}var A={};for(var B in b.d)A[B]=b.d[B];A.rid=v,A.elm=p[v].join(","),q.call(f,"impress",{lsid:v,d:A})}}l(b),k(f,b)}return q.call(f,a,b,c)};f.hit=r}e.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if(-1!==b.indexOf("getDataDot")&&("_getDataDotData"===b&&"getDataDotData"in a?b="getDataDotData":"_getDataDot"==b&&"getDataDot"in a&&(b="getDataDot")),"cfg"!==b&&!a.isConfigured())return;if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")},setDataElms:function setDataElms(a){var b=window.DOT;b&&(a=a||[],"dataElms"in b?b.dataElms=a:b._dataElms=a)},getDataElms:function getDataElms(){var a=window.DOT;return a?"dataElms"in a?a.dataElms:a._dataElms:[]},addGeometry:function addGeometry(a){var b=window.DOT;b&&("addGeometry"in b?b.addGeometry(a):b._addGeometry(a))}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">.SearchApp--desktop .b9a9ba:after{clear:both;content:" ";display:block;font-size:0;height:0;line-height:0}@media screen and (min-width:64.000em){.b9a9ba:after{clear:both;content:" ";display:block;font-size:0;height:0;line-height:0}} .SearchApp--desktop .c0a802{min-width:123.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ImagesPage .c0a802{min-width:84rem}.f70e18{margin-bottom:3.2rem}[data-ff~=results_separator] .f70e18{margin-bottom:1.6rem}.c4707b{padding-bottom:3.2rem;padding-left:1.6rem;text-align:center}.SearchApp--desktop .c4707b{text-align:left} .c0e37b{height:10.4rem;position:relative}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .c0e37b{height:5.6rem}.ca2775{height:4.8rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ca2775{height:.1rem}.cec224{background:#fff;height:10.4rem;padding-top:1.6rem;z-index:400}.cec224,.cec224:before{left:0;position:absolute;right:0;top:0}.cec224:before{bottom:0;box-shadow:0 .1rem .3rem rgba(0,0,0,.1),0 1.6rem 2.4rem -1.6rem rgba(0,0,0,.1);content:"";opacity:0;transition:opacity .3s ease-in-out;z-index:-1}.e1aa8c{position:fixed;top:-4.8rem}.e1aa8c:before{opacity:1}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .cec224{height:5.6rem;padding-top:.8rem;top:0}.f03b69{margin:0}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f03b69{left:1.6rem;margin:.4rem 0;position:absolute}.e13281{background-position:50%;background-repeat:no-repeat;background-size:contain;display:inline-block;height:3.2rem;width:11.7rem}.e1aa8c .e13281{display:block}.c5903d{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;margin-top:.8rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .c5903d{margin-top:0}.d6e91b{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;height:4rem;position:absolute;right:1.6rem;top:.8rem}.e1aa8c .d6e91b{margin-left:1.6rem;position:static}.fcdd0c{position:relative}.ac1ef3{color:#c00;display:none;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:1.6rem;text-decoration:none}.ac1ef3:active,.ac1ef3:focus,.ac1ef3:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .ac1ef3{display:inline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .e1aa8c .ac1ef3{display:none}.cc977f{-webkit-flex-basis:67.2rem;flex-basis:67.2rem;-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .cc977f{-webkit-flex-basis:100%;flex-basis:100%}.cc977f .SearchForm{height:4rem}.cc977f .SearchForm-input{height:4rem;padding-bottom:1rem;padding-top:1rem}.cc977f .SearchForm-button,.cc977f .SearchForm-controls-item{height:4rem;line-height:4rem}@media screen and (min-width:31.250em){.d6e91b{right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.d6e91b{right:1.6rem}}@media screen and (min-width:68.750em){.c0e37b{height:5.6rem}.ca2775{height:.1rem}.cec224{height:5.6rem;padding-top:.8rem;position:fixed;top:0}.f03b69{left:1.6rem;margin:.4rem 0;position:absolute}.c5903d{margin-top:0}.e1aa8c .d6e91b{position:fixed}}@media screen and (min-width:73.750em){.ac1ef3{display:inline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .e1aa8c .ac1ef3{display:inline}}@media not screen and (min-width:73.750em){.e1aa8c .fcdd0c#login-badge .szn-notifications{display:none}} .adb65b{margin:0 auto;min-width:32rem;padding:0 1.6rem}.hw-desktop .adb65b{max-width:109.6rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .adb65b{padding:0 1.2rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .adb65b{max-width:none;padding:0 2.4rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .PageHeader .adb65b{padding:0 1.6rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .adb65b{margin:0 0 0 15.2rem;padding:0}@media screen and (min-width:31.250em){.adb65b{padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.adb65b{max-width:76.4rem;padding-left:6rem;padding-right:1.2rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.adb65b{max-width:119.2rem}}@media screen and (min-width:68.750em){.adb65b{margin-left:8.6rem}.hw-desktop .adb65b{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:73.750em){.hw-desktop .adb65b{max-width:128rem}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .adb65b{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:96.250em){.hw-desktop .adb65b{margin-left:auto}} .fdc023{border-bottom:.1rem solid #eee;position:relative}.fdc023 .hw-phone{overflow:hidden}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .PageHeader .fdc023>div{padding:0 2.4rem}.ccdb47{margin:0 -1.6rem;overflow-x:scroll;white-space:nowrap}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ccdb47{margin:0 0 0 1.2rem;overflow-x:auto}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .ccdb47{margin:0 -2.4rem;overflow-x:scroll;scrollbar-width:none;white-space:nowrap}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .ccdb47::-webkit-scrollbar{display:none}.c6317c,.af368b{display:block;height:4.4rem;opacity:0;pointer-events:none;position:absolute;top:0;transition:opacity .3s;width:5rem}.c32d19{opacity:1}.c6317c{background:linear-gradient(270deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff);left:0}.af368b{background:linear-gradient(90deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff);right:0}@media screen and (min-width:31.250em){.ccdb47{margin:0 -2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.ccdb47{margin:0 0 0 1.2rem;overflow-x:auto}} .bc16ae{display:inline-block;margin:0 .6rem;padding:.8rem 0 0}.bc16ae:first-child{margin-left:1.6rem}.bc16ae:last-child{margin-right:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .bc16ae:first-child{margin-left:2.4rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .bc16ae:last-child{margin-right:2.4rem}.ffef29{border-bottom:.2rem solid #000}.e1fa6c{color:#999;height:1.6rem;margin-right:.8rem;width:1.6rem}.ffef29 .e1fa6c{color:#000}.a63b30,.c803ec{-webkit-align-items:center;align-items:center;background:none;border:none;color:#666;cursor:pointer;display:-webkit-flex;display:flex;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin:0;outline:none;padding:.4rem .4rem 1.2rem;text-decoration:none;white-space:nowrap}.a63b30:visited,.c803ec:visited{color:#666}.a63b30:active,.a63b30:focus,.a63b30:hover,.c803ec:active,.c803ec:focus,.c803ec:hover{color:#000;text-decoration:none}.a63b30:active .e1fa6c,.a63b30:focus .e1fa6c,.a63b30:hover .e1fa6c,.c803ec:active .e1fa6c,.c803ec:focus .e1fa6c,.c803ec:hover .e1fa6c{color:#000}.ffef29 .a63b30,.ffef29 .c803ec{color:#000;font-weight:700}.hw-phone .fc3454{padding:1rem 0}.hw-desktop .fc3454{padding:.6rem 0}.ca3dd2{-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;display:-webkit-flex;display:flex;font-size:1.4rem;line-height:2rem;outline:none;padding:1rem 1.6rem;text-decoration:none;white-space:nowrap}.ca3dd2:active,.ca3dd2:focus,.ca3dd2:hover{background-color:#eee;color:#000}.ca3dd2:active .e1fa6c,.ca3dd2:focus .e1fa6c,.ca3dd2:hover .e1fa6c{color:#000}@media screen and (min-width:31.250em){.bc16ae:first-child{margin-left:2.8rem}.bc16ae:last-child{margin-right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.bc16ae:first-child{margin-left:0}.bc16ae:last-child{margin-right:0}} .b0c9c6{display:-webkit-flex;display:flex;margin-bottom:1.6rem}.dddb28{border:.1rem solid #ccc;border-radius:1.6rem;color:#333;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;line-height:3rem;padding:0 1.6rem;text-decoration:none;white-space:nowrap}.dddb28:active,.dddb28:focus,.dddb28:hover{text-decoration:underline}.dddb28:not(:first-child){margin-left:.8rem}.f22dd9{background-color:#eee;border-color:#eee;font-weight:700}@media screen and (min-width:31.250em){.b0c9c6{margin-left:-1.6rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.b0c9c6{margin-left:0}} .ca3494{padding-left:0}.SearchApp--desktop .ca3494{float:left;margin:0 auto;max-width:67.2rem;min-width:67.2rem;padding-left:0;padding-right:4.8rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .ca3494{float:none;max-width:none;padding:0}.f4524b{display:none}.SearchApp--desktop .f4524b{display:block;margin-left:67.2rem;max-width:41.6rem;min-width:33.6rem;padding-left:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .ca3494,[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .f4524b{margin-top:-1.6rem;padding-top:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .f4524b{max-height:120rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .a09a12{max-width:43.2rem;min-width:35.2rem;overflow:hidden;padding-right:1.6rem;position:relative}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .a09a12:after{background-image:linear-gradient(180deg,hsla(0,0%,100%,0) 0,#fff 90%);bottom:0;content:"";height:10rem;left:0;pointer-events:none;position:absolute;width:100%;z-index:1}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .cd51f1{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;max-width:41.6rem;padding-left:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){.ca3494{max-width:67.2rem;padding-left:0;padding-right:4.8rem}.SearchApp--desktop .ca3494{padding-left:0;padding-right:4.8rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.ca3494{float:left;min-width:67.2rem;padding-right:5.6rem}.SearchApp--desktop .ca3494{padding-right:5.6rem}} .f2c528:not(.d3fcca){margin-bottom:3.2rem}[data-ff~=results_separator] .f2c528:not(.d3fcca){margin-bottom:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .Layout--left .f2c528:not(.d3fcca):not(:last-child):after,[data-ff~=results_separator] .Layout--topRow .f2c528:not(.d3fcca):after{background-color:#eee;content:"";display:block;height:.6rem;margin:1.6rem -2.4rem 0}.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a{color:#0645ad;text-decoration:none}.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a:active,.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a:focus,.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a:hover{text-decoration:underline}.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a:visited{color:#7b009d}.aa9cc1{margin-bottom:.8rem} .cfb4f6{margin-left:1.6rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .cfb4f6{border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);border-radius:8px;box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12);padding:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .cfb4f6{margin-left:0}[data-ff~=snippet_sklik_old_design] .SearchApp--phone .cfb4f6{margin-left:2.8rem;position:relative}.f4cedd{display:block;height:1.6rem;left:-2.8rem;position:absolute;top:.6rem;width:1.6rem}.c8774a{display:-webkit-flex;display:flex}.cba693{margin-bottom:.8rem;margin-top:.8rem}.dbde02{border-radius:.8rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-flow:row wrap;flex-flow:row wrap;margin:.4rem 0;max-height:10rem;overflow:hidden;width:100%}.dbde02>a{margin-left:.2rem;margin-right:0}.dbde02>a:first-child{margin-left:0}.dbde02>a:first-child picture{border-bottom-left-radius:.8rem;border-top-left-radius:.8rem}.dbde02>a:last-child picture{border-bottom-right-radius:.8rem;border-top-right-radius:.8rem} .d12342{color:#0645ad;font-size:2rem;font-weight:400;line-height:2.8rem;margin:0}.SearchApp--phone .d12342{-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:5.6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}[data-ff~=snippet_title_18px] .SearchApp--phone .d12342{font-size:1.8rem;line-height:2.4rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .d12342{margin:1.2rem 0 .8rem}[data-ff~=snippet_title_bold] .SearchApp--phone .d12342{font-weight:700}[data-ff~=snippet_sklik_old_design] .SearchApp--phone .d12342{margin-bottom:.4rem}.SearchApp--desktop .f5b357{-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-line-clamp:1;display:-webkit-box;max-height:5.6rem;max-height:2.8rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}.SearchApp--desktop .bd037d{-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:5.6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}.de55cc{color:inherit;cursor:pointer;text-decoration:none}.de55cc:active,.de55cc:focus,.de55cc:hover{text-decoration:underline}.de55cc:visited{color:#7b009d}.de55cc b,.de55cc strong{font-weight:400}[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone .de55cc b,[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone .de55cc strong{font-weight:700}[data-ff~=snippet_title_bold] .de55cc b,[data-ff~=snippet_title_bold] .de55cc strong{font-weight:700} .f6c118:first-child{margin-bottom:.4rem}[data-ff~=results_separator] .f6c118{margin-top:.4rem}.a0f677{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;white-space:nowrap}.d87b5b{background-position:50%;background-repeat:no-repeat;background-size:contain;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;height:1.6rem;margin-right:.8rem;width:1.6rem}.d5e75c{color:green;cursor:pointer;font-size:1.4rem;line-height:2rem;overflow:hidden;text-decoration:none;text-overflow:ellipsis}.d5e75c:active,.d5e75c:focus,.d5e75c:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=snippet_url_slash_with_gap] .d5e75c{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.SearchApp--phone .b8ae81 .a57efd{display:none}[data-ff~=snippet_url_breadcrumbs] .a57efd{color:#66b366}.dcabab{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem}.dcabab,.bf5832{text-decoration:none}.bf5832:active,.bf5832:focus,.bf5832:hover{text-decoration:underline}.dcabab:before{content:"∙";margin-right:.4rem}.dcabab .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.df1951{color:#333;display:inline}.df1951 .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.a7a6f8{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem}.ca1c06{color:#0645ad;text-decoration:none}.ca1c06:active,.ca1c06:focus,.ca1c06:hover{text-decoration:underline}.c31985{color:green;cursor:pointer;height:1.6rem;margin-left:.4rem;width:4.2rem}[data-ff~=snippet_sklik_without_box] .c31985{color:#66b366;height:2rem}[data-ff~=snippet_sklik_grey_800] .c31985{color:#333}[data-ff~=snippet_sklik_without_box_grey_700] .c31985{color:#666;margin-left:auto}[data-ff~=snippet_sklik_old_design] .c31985{height:1.5rem;width:4.8rem}.c31985 svg{height:100%}.a3cddc,.cd33aa{margin-left:.4rem}.SearchApp--phone .c5ff94{margin-left:0;max-width:0}.d2f5da{cursor:auto;height:1.6rem} .e69e8d{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;overflow-wrap:break-word;overflow-wrap:anywhere}.SearchApp--phone .a11657{-webkit-line-clamp:4;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:8rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}.SearchApp--desktop .a11657{-webkit-line-clamp:3;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}.SearchApp--phone .a11657.a55294,.SearchApp--phone .a11657.e6b014{-webkit-line-clamp:3;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}.SearchApp--desktop .a11657.a55294,.SearchApp--desktop .a11657.e6b014{-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:4rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}[data-ff~=snippet_layout_2] .f82ed7{font-weight:700}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .f82ed7{margin-right:.4rem}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .f82ed7:after{content:"∙";font-weight:400;margin-left:.4rem}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop .f82ed7{display:block}.d4aa3c{font-weight:700;margin-right:.4rem}.d4aa3c:after{content:"∙";margin-left:.4rem} .e34266,.ce8cdf{color:#666;display:block;font-size:1.4rem;line-height:2rem;white-space:nowrap}.e34266 a,.ce8cdf a{color:#0645ad;text-decoration:none}.e34266 a:visited,.ce8cdf a:visited{color:#7b009d}.e34266 a:active,.e34266 a:focus,.e34266 a:hover,.ce8cdf a:active,.ce8cdf a:focus,.ce8cdf a:hover{text-decoration:underline}.e34266:not(.d15c4a),.ce8cdf:not(.d15c4a){overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;width:100%}.e34266.c92fc6,.e34266.c7059a,.ce8cdf.c92fc6,.ce8cdf.c7059a{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;height:2rem;max-height:2rem}.e34266{display:block;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;width:100%}.d7984d:not(:last-child){margin-right:.4rem;text-overflow:ellipsis}.d7984d:not(:last-child):after{content:"\B7";margin-left:.4rem}.eba7d4:not(:first-child):before{content:"\B7";margin:0 .4rem}.dc92ed+.eba7d4:before{display:none}.c88a5f{margin-top:.8rem}.e4a0fe{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-top:.2rem}.e4a0fe a{color:#0645ad;text-decoration:none}.e4a0fe a:visited{color:#7b009d}.e4a0fe a:active,.e4a0fe a:focus,.e4a0fe a:hover{text-decoration:underline}.cff858:not([open]) summary span:first-child span{-webkit-line-clamp:3;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:7.2rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal} .f3688e{height:100%;position:relative}.SearchApp--phone #root-modal .f3688e{min-height:100vh}[data-ff~=results_separator] .f3688e,div.cc94bb{border:none}.ee2b7f{border-radius:.4rem;overflow:hidden}.e76eba{overflow:visible}[data-ff~=results_separator] .ee2b7f{border-radius:0;overflow:visible}.dbebeb{padding:0 .8rem}[data-ff~=results_separator] .dbebeb{display:none} .af67e3{border:.1rem solid #eee;border-radius:.4rem;box-shadow:none}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .af67e3{border-radius:.8rem;box-shadow:0 .2rem .8rem #ddd} .f47694{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;height:5.6rem;list-style:none;margin:0;overflow-x:auto;overflow-y:hidden;padding:0}[data-ff~=results_separator] .f47694{margin:0 -2.4rem;scrollbar-width:none}[data-ff~=results_separator] .f47694::-webkit-scrollbar{display:none}.f47694>:first-child{padding-left:2.4rem}.f47694>:last-child{padding-right:2.4rem}.d1ca10{margin-right:.8rem} .cb2467{-webkit-align-items:center;align-items:center;background-color:#fff;border:.1rem solid #ccc;border-radius:2.4rem;box-sizing:border-box;color:#333;cursor:pointer;display:-webkit-flex;display:flex;font-size:1.4rem;height:4rem;line-height:2rem;padding:0 1.6rem;text-align:left;white-space:nowrap}.cb2467 span:after{color:transparent;content:attr(data-text);display:block;font-weight:700;height:.1rem;overflow:hidden;visibility:hidden}.cb2467:active,.cb2467:hover{color:#000;text-decoration:underline}.cb2467:active{background-color:#eee}.cb2467:disabled{background-color:#eee;border-color:#eee;color:#999;cursor:not-allowed}.cb2467:disabled:active,.cb2467:disabled:hover{background-color:#eee;color:#999;text-decoration:none}.cb2467:disabled:active .b3fc3a,.cb2467:disabled:hover .b3fc3a{color:inherit}.c00d1b{font-size:1.2rem;height:3.2rem;line-height:1.6rem;padding:0 1.2rem}.c00d1b .b3fc3a{margin-right:.8rem}.c00d1b .ec080d{margin-left:.8rem}.ec9409{font-size:1.6rem;height:4.8rem;line-height:2.4rem;padding:0 2rem}.ec9409 .b3fc3a{margin-right:1.2rem}.ec9409 .ec080d{margin-left:1.2rem}.eb94ed:active .b3fc3a,.eb94ed:hover .b3fc3a{color:#00a8ff}.d2449a{background-color:#eee;border:.1rem solid #eee;color:#000;font-weight:700}.d2449a .b3fc3a{color:#00a8ff}.ec080d,.b3fc3a{color:#999}.b3fc3a{border-radius:50%;height:1.8rem;margin-right:1rem;width:1.8rem}.ec080d,.c2d8d0{margin-left:1rem}.ec080d{height:1.2rem;width:1.2rem}.c2d8d0{height:1.4rem;width:1.4rem} .acea14{background-color:#eee;height:.1rem;margin:0 0 0 1.6rem}[data-ff~=results_separator] .acea14{margin:0} .Modal .Card-similarFirm.boxWithShadow .de35dd{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.Modal .Card-similarFirm.boxWithShadow .bb07fc{margin:0 1.6rem}.c02fd4{min-width:100%}.c02fd4:hover{background-color:#f4f4f4}.SearchApp--desktop .Modal .c02fd4{margin:0;padding:0}.SearchApp--desktop .Layout--left .c02fd4,.SearchApp--desktop .Modal .c02fd4{max-height:22rem;min-height:11.2rem}.b32333{margin-bottom:.4rem;word-break:break-word}.c0b58d{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .c0b58d,.SearchApp--desktop .Modal .c0b58d{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.c0b58d .f4d8e7{color:#0645ad;cursor:pointer;font-weight:400;margin:0;text-decoration:none}.c0b58d .f4d8e7:active,.c0b58d .f4d8e7:focus,.c0b58d .f4d8e7:hover{text-decoration:underline}.c0b58d .f4d8e7:link,.c0b58d .f4d8e7:visited{text-decoration:none}.c0b58d .f4d8e7:focus,.c0b58d .f4d8e7:hover{text-decoration:underline}.c0b58d .f4d8e7:visited{color:#7b009d}.a2c4da>span:first-child{color:#e57e24}.bb07fc{margin:0 1.6rem}.bb07fc,.de35dd{display:-webkit-flex;display:flex}.de35dd{-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:row-reverse;flex-direction:row-reverse;margin:0 -1.6rem;min-height:11.2rem;outline:none;padding:1.6rem;text-decoration:none;width:100%}.SearchApp--desktop .Modal .de35dd{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .de35dd,.SearchApp--desktop .Modal .de35dd{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}[data-ff~=results_separator] .de35dd{padding:1.6rem 0}.de35dd:focus,.de35dd:hover{text-decoration:none}.de35dd:focus .c0b58d .f4d8e7,.de35dd:hover .c0b58d .f4d8e7{text-decoration:underline}.e2e53c{cursor:pointer;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start;padding:0 1.6rem 0 0}.SearchApp--desktop .Layout--left .e2e53c,.SearchApp--desktop .Modal .e2e53c{-webkit-justify-content:center;justify-content:center;padding:0 1.6rem}.c971ab{display:-webkit-flex;display:flex;margin-bottom:.4rem}.cbdddf,.deaf60{color:#666;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}.cbdddf{display:inline;max-height:1.8rem}.f7d7ca{display:block;font-weight:700;margin-bottom:.4rem}.d8c172{color:#666;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}.b2eb93{display:block;font-weight:700;margin-bottom:.4rem}.d577a6{bottom:.24rem;position:relative}.SearchApp--phone .dd799a{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.a39428{display:inline;margin-bottom:.2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .a39428,.SearchApp--desktop .Modal .a39428{margin-bottom:.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left .a39428,.SearchApp--phone .Modal .a39428{display:inline-block}.c2256f{display:inline}.c2256f:before{content:"\A0\B7\A0"}.a5a939{word-wrap:break-word;color:#666;display:inline-block;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;margin-bottom:.4rem}.SearchApp--phone .a5a939{display:block}.b137c4{color:#d66e00}.ae2b48{color:green}.f1ee5d{color:#ca0000}@media screen and (min-width:31.250em){.SearchApp--phone .Layout--left .c02fd4,.SearchApp--phone .Modal .c02fd4{max-height:22rem;min-height:11.2rem}.SearchApp--phone .Layout--left .c0b58d,.SearchApp--phone .Modal .c0b58d{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left .de35dd,.SearchApp--phone .Modal .de35dd{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}.SearchApp--phone .Layout--left .e2e53c,.SearchApp--phone .Modal .e2e53c{-webkit-justify-content:center;justify-content:center;padding:0 1.6rem}.SearchApp--phone .Layout--left .a39428,.SearchApp--phone .Modal .a39428{margin-bottom:.4rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.Modal .Card-similarFirm.boxWithShadow .de35dd{margin:0 -2.4rem;padding:1.6rem 2.4rem}.Modal .Card-similarFirm.boxWithShadow .bb07fc{margin:0 2.4rem}} .e6fb6d{-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.b88097{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}.b88097,.f89dde{color:#666;font-weight:700;margin-right:.6rem}.f89dde{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.b1ccd7{margin-bottom:.2rem}.abafc7{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;margin-left:.6rem}.de9864{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.6rem}.c3d828{color:#0645ad;cursor:pointer;font-size:1.2rem;font-weight:400;line-height:1.6rem;margin:0;text-decoration:none}.c3d828:active,.c3d828:focus,.c3d828:hover{text-decoration:underline}.c3d828:link,.c3d828:visited{text-decoration:none}.c3d828:focus,.c3d828:hover{text-decoration:underline}.c3d828:visited{color:#7b009d}.ab2480{color:#0645ad;cursor:pointer;font-size:1.4rem;font-weight:400;line-height:2rem;margin:0;text-decoration:none}.ab2480:active,.ab2480:focus,.ab2480:hover{text-decoration:underline}.ab2480:link,.ab2480:visited{text-decoration:none}.ab2480:focus,.ab2480:hover{text-decoration:underline}.ab2480:visited{color:#7b009d}.af2c4e{color:#0645ad;cursor:pointer;font-size:1.4rem;font-weight:400;line-height:2rem;margin:0;text-decoration:none}.af2c4e:active,.af2c4e:focus,.af2c4e:hover{text-decoration:underline}.af2c4e:link,.af2c4e:visited{text-decoration:none}.af2c4e:focus,.af2c4e:hover{text-decoration:underline}.af2c4e:visited{color:#7b009d}.Card-review-edit:hover .af2c4e{text-decoration:underline} .a8755e{-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;text-overflow:ellipsis} .Tooltip-wrapper .cc2a25,.Tooltip-wrapper.cc2a25{cursor:help;display:inline-block;height:1.6rem;margin-right:.4rem;position:relative;top:.2rem}.Tooltip-wrapper .b926cd,.Tooltip-wrapper.b926cd{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;height:100%;pointer-events:none;position:relative}.Tooltip-wrapper .b926cd svg,.Tooltip-wrapper.b926cd svg{height:1.6rem;margin:auto;width:1.6rem}.Tooltip-wrapper .fcc2db,.Tooltip-wrapper.fcc2db{border-radius:.8rem;display:block;font-size:1.2rem;font-weight:400;height:auto;line-height:1.6rem;margin:0;max-width:27rem;min-width:27rem;padding:1.5rem 1.2rem;white-space:normal;z-index:100}.Tooltip-wrapper .fcc2db h4,.Tooltip-wrapper.fcc2db h4{font-size:1.4rem;font-weight:400;font-weight:700;line-height:2rem;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper .fcc2db ul,.Tooltip-wrapper.fcc2db ul{list-style:none;margin:0;padding:0}.Tooltip-wrapper .fcc2db ul li,.Tooltip-wrapper.fcc2db ul li{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;font-size:1.2rem;font-weight:400;line-height:1.6rem;margin:0}.Tooltip-wrapper .fcc2db ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper.fcc2db ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper .fcc2db ul li svg,.Tooltip-wrapper.fcc2db ul li svg{-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;height:1.4rem;margin-right:.8rem;width:1.4rem} .c17e88{-webkit-align-items:center;align-items:center;background:#666;border-radius:.2rem;bottom:calc(100% + .8rem);color:#fff;cursor:default;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;font-size:1.2rem;font-weight:400;left:50%;line-height:1.6rem;margin:0;padding:.4rem .8rem;position:absolute;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);white-space:wrap;z-index:1}.Tooltip-wrapper--left .c17e88{bottom:50%;left:auto;right:calc(100% + .8rem);-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left .d8b910{background:#666;bottom:50%;height:.8rem;left:100%;position:absolute;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);width:.8rem}.d8b910{background:#666;bottom:0;height:.8rem;left:50%;position:absolute;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg);width:.8rem} .a3b598{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;position:relative;width:100%}.SearchApp--desktop .a3b598,[data-ff~=footer_link_2202] .a3b598{margin:1.2rem 1.6rem;width:auto}.SearchApp--desktop .a3b598,[data-ff~=footer_link_2202] .SearchApp--desktop .a3b598{margin:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .a3b598{margin:.4rem 0 0}.c051bd{-webkit-align-items:center;align-items:center;background:none;border:transparent;border-radius:.4rem;color:#0645ad;cursor:pointer;display:-webkit-flex;display:flex;font-size:1.4rem;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;line-height:2rem;outline:none;padding:1.2rem 2.4rem;text-decoration:none}.c051bd:active,.c051bd:focus,.c051bd:hover{text-decoration:underline}.SearchApp--desktop .c051bd,[data-ff~=footer_link_2202] .c051bd{font-size:1.6rem;height:auto;line-height:2.4rem;padding:0}[data-ff~=results_separator] .c051bd{margin-bottom:-1.2rem}.e2ecd1{height:1.2rem;margin-left:.8rem;width:1.2rem}.SearchApp--desktop .e2ecd1,[data-ff~=footer_link_2202] .e2ecd1{height:1.6rem;margin-left:1.2rem;width:1.6rem}.e20564{color:#ccc;display:none;height:1.4rem;position:absolute;right:0;top:1.6rem;width:1.4rem}[data-ff~=results_separator] .e20564{display:block} .f6791b{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;height:.1rem;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;position:relative}.f4fc3c{background-color:#eee;margin-left:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .f4fc3c{background-color:initial;margin-left:0}.c3a613.f4fc3c{margin-left:0}.df42a6{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;left:0;position:static;right:0;top:calc(100% + .2rem)}.df42a6 .c6d1d7{font-size:.9rem;line-height:1.2rem}.b117c8{-webkit-align-items:center;align-items:center;background-color:#fff}.b117c8,.b117c8:last-of-type{display:-webkit-flex;display:flex}.b117c8:after{color:#999;content:"•";font-size:.9rem;line-height:1.2rem}.b117c8:last-of-type:after{display:block}.b117c8:last-child:after{display:none}.b117c8>a,.b117c8>button{color:#999}.dce634{background-color:#fff;color:#ccc;display:block;height:1.4rem;width:3rem}[data-ff~=results_separator] .dce634{margin-left:.8rem;width:1.4rem}.c6d1d7{color:#999;margin:0 .8rem}.b90bb9{cursor:pointer;text-decoration:none}.b90bb9:active,.b90bb9:focus,.b90bb9:hover{text-decoration:underline} .ec48f5{background-color:transparent;border:none;color:#0645ad;cursor:pointer;font-weight:400;outline:none;padding:0;text-decoration:none}.ec48f5:visited{color:#7b009d}.ec48f5:active,.ec48f5:focus,.ec48f5:hover{background-color:transparent;text-decoration:underline}.ec48f5[disabled]{color:#999;cursor:not-allowed} .ef821c{font-size:0;margin:0 -2.8rem 0 -4.4rem;overflow-x:auto;overflow-y:hidden;padding:0 2.8rem 0 6rem;white-space:nowrap}@supports (-webkit-overflow-scrolling:touch){.ef821c{-webkit-overflow-scrolling:touch;overflow-x:scroll}}.ec90b3{max-height:12rem}.d1d1f4{max-height:24.4rem}.fd0a4f{display:inline-block;height:12rem;margin:0 .4rem 0 0;vertical-align:top}.fd0a4f:first-child{margin-bottom:.4rem}.fd0a4f:last-child{margin-right:0}.SearchApp--desktop .ef821c{margin:0 0 0 1.6rem;overflow:hidden;padding:0;white-space:nowrap}.fa4169,.f41098{-webkit-align-items:center;align-items:center;background-color:#f4f4f4;border:.1rem solid #eee;border-radius:.8rem;display:block;height:100%;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;overflow:hidden;position:relative;width:100%}.f4141b,.aa12c9{mix-blend-mode:multiply}.f4141b,.f30c06,.aa12c9,.b7340a{bottom:-50%;display:block;left:-50%;margin:auto;position:absolute;right:-50%;top:-50%}.ae789b{background-color:rgba(0,0,0,.05);height:100%;pointer-events:none;position:absolute;top:0;width:100%}.f4141b,.f30c06{height:auto;max-width:100%}.aa12c9,.b7340a{max-height:100%;width:auto}@media screen and (min-width:31.250em){.ef821c{margin-left:-6rem;padding-left:7.6rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.ef821c{margin:0 0 0 1.6rem;overflow:hidden;padding:0;white-space:nowrap}} .b9b4af{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;margin:0 1.6rem 1.2rem;position:relative}.e66a40{margin-bottom:0}.SearchApp--desktop .b9b4af{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--desktop .e66a40{margin-bottom:0}[data-ff~=results_separator] .b9b4af{margin-left:0}.bd753a{color:#0645ad;font-weight:400;overflow:hidden;text-decoration:none;text-overflow:ellipsis}.bd753a:active,.bd753a:focus,.bd753a:hover{text-decoration:underline}.afaf62{color:#666;margin:0 .8rem} .f15850{max-width:100%}.a4193a{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex}.ae2eb6{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap}.ab6782{color:#000;display:inline;-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;font-size:2rem;font-weight:700;line-height:2.8rem;margin:0}.b2c01b{font-weight:400}.ab6782:not(:last-child){margin-right:.8rem}.a4193a .ab6782{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap}.ae2eb6 .ab6782{-webkit-box-orient:vertical;-webkit-line-clamp:2;display:-webkit-inline-box;max-height:5.6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.b51066{max-width:100%;min-width:100%}.b51066.ae2eb6{-webkit-align-items:normal;align-items:normal;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.b51066.ae2eb6 .e49bd2{margin-bottom:.4rem;margin-top:1.2rem}.b51066 .b3614a{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}@media not screen and (min-width:31.250em){.SearchApp--phone .b51066{-webkit-align-items:normal;align-items:normal;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.SearchApp--phone .b51066 .e49bd2{margin-bottom:.4rem;margin-top:1.2rem}} .fb36fb{display:-webkit-flex;display:flex;margin:1.2rem 1.6rem}.SearchApp--desktop .fb36fb{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start;margin:1.6rem}[data-ff~=footer_link_2202] .fb36fb{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start}[data-ff~=results_separator] .fb36fb{-webkit-align-items:baseline;align-items:baseline;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;margin:1.6rem 0 0}.fb98b4{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start}.d2e79f{-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.e61e12{-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end}.e52ab2{color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem;outline:none;text-decoration:none}.e52ab2:active,.e52ab2:focus,.e52ab2:hover{text-decoration:underline}.SearchApp--desktop .e52ab2,[data-ff~=footer_link_2202] .e52ab2{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}[data-ff~=results_separator] .e52ab2{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem} .d167f8{margin-right:1.2rem;position:relative}.d167f8 .SearchApp--desktop{margin-right:1.6rem}.SearchApp--phone .f9daf4{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1;height:10rem;max-width:10.5rem;min-width:6.2rem;width:0}@media screen and (min-width:48.000em){.d167f8{margin-right:1.6rem}} .c1e23d{display:block;line-height:0;position:relative}.c448e2{border-radius:.4rem;display:inline-block;height:8rem;overflow:hidden;width:8rem}.SearchApp--desktop .c448e2{height:6rem;width:9.6rem}.c448e2 img{height:100%;-o-object-fit:cover;object-fit:cover;width:100%}.e79c98{width:13.2rem}.ebd833{background-color:#f4f4f4}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop .ebd833{height:8rem}.ebd833 img{mix-blend-mode:multiply;-o-object-fit:contain;object-fit:contain}.ab57a2{background-color:#f4f4f4;border-radius:0;height:10rem;width:100%}.ab57a2 img{mix-blend-mode:multiply;-o-object-fit:contain;object-fit:contain}.SearchApp--desktop .ab57a2{height:10rem;width:11.8rem}.a29a6a{background-color:rgba(0,0,0,.6);bottom:.4rem;color:#fff;font-size:1rem;line-height:1.2rem;padding:.4rem .6rem;position:absolute;right:.4rem}.SearchApp--desktop .a29a6a,[data-ff~=snippet_mobile_redesign] .a29a6a{background-color:#333;border-radius:4rem 0 0 4rem;color:#fff;font-size:1.4rem;line-height:2rem;padding:0 .4rem 0 .6rem;right:0} .SearchApp--desktop .f80c09{margin-left:1.6rem}.SearchApp--phone .f80c09{margin-left:2.8rem}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] .SearchApp--phone .f80c09{margin-left:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .f80c09{margin-left:0}.c872c2{color:#666;font-size:2rem;font-weight:400;line-height:2.8rem;margin:0}.SearchApp--desktop .c872c2{margin:0 0 1.6rem} .f5e1d8{list-style-type:none;margin:0;padding:0}.cc06ba{display:block}.SearchApp--desktop .cc06ba{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--phone .cc06ba{border-bottom:.1rem solid #eee;margin-right:2.4rem}[data-ff~=results_separator] .cc06ba{margin-right:0}.cc06ba:last-child{border-bottom:none}.a016cb{color:#999;height:1.4rem;margin:auto 1.2rem auto 0;min-height:1.4rem;min-width:1.4rem;width:1.4rem}.bc65b8{-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad;cursor:pointer;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.bc65b8:link,.bc65b8:visited{text-decoration:none}.bc65b8:focus,.bc65b8:hover{text-decoration:underline}.bc65b8:visited{color:#7b009d}.SearchApp--phone .bc65b8{font-size:1.4rem;line-height:2rem;padding:1.6rem 0;width:100%} .ff8541{color:#222;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.ff8541,.f461f4{font-weight:400;margin:0}.f461f4{color:#0645ad;cursor:pointer}.f461f4,.f461f4:link,.f461f4:visited{text-decoration:none}.f461f4:active,.f461f4:focus,.f461f4:hover{text-decoration:underline}.f461f4:visited{color:#7b009d}.f8e206{list-style-type:none;margin:0 0 .8rem;padding:0}.fa20bd{display:inline-block;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-bottom:.8rem;margin-right:2.4rem}.fa20bd:last-child{margin-right:0}.f9c7e7{color:#222;font-size:1.4rem;font-weight:400;line-height:2rem;margin:0 0 1.6rem}.b6f867{background:transparent url(/re/media/ico-packa.6e832232af.svg) no-repeat 50%;background-size:contain;display:inline-block;height:2rem;vertical-align:middle;width:1.6rem}.a08c3c{background:none}.f75259{color:#666;margin-top:.8rem;text-align:left}.fada7c{display:inline-block;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-bottom:.8rem}.d5d267{visibility:hidden}.f34cb2{margin-bottom:1.6rem}.fada7c>:not(:last-child){margin-right:2.4rem}.fada7c>:first-child{margin-right:1rem}.fada7c span{font-size:1.4rem;font-weight:400;line-height:2rem;margin:0}.f72c6a{color:#000}.ccbe60{color:#666}.b49117,.f3173c{display:inline-block}.b49117{background-image:url(/re/media/loader-footer-geo.d452d04791.svg);background-repeat:no-repeat;height:1.2rem;pointer-events:none;width:100%}@media screen and (min-width:48.000em){.fada7c{display:block}.f34cb2{margin-bottom:2.4rem}} .d297db{-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;position:fixed;right:1.2rem;text-align:right;transition:right .4s ease-in-out;z-index:100}.d0129b{margin-top:1.6rem}.d297db .d0129b>*{bottom:auto;position:relative;right:auto}.a769f5{right:6.2rem}.af2319{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} .e19507{display:-webkit-flex;display:flex}.c4d141{left:-9999px;position:absolute;top:-9999px;visibility:hidden}.d17e4e{background:#fff;border:.1rem solid #ddd;bottom:0;max-width:100%;right:0;width:100%;z-index:501}.d17e4e.boxWithShadow{border-radius:0;padding:0;position:fixed}.dd5aac{-webkit-align-items:baseline;align-items:baseline;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;padding:2.4rem}.de887d{color:#000;font-size:2rem;line-height:2.8rem;max-width:80%;text-align:left}.e114b3{color:#000;font-size:2rem;line-height:2.8rem;padding-left:3rem;text-align:center;width:100%}.ad7285{font-weight:700;max-height:8rem}.dd5aac>:last-child{box-shadow:none;margin-left:auto}.dc37d8{margin:0}.e2b18e{-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-column-gap:.8rem;column-gap:.8rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:0 2.4rem 1.2rem}.e2b18e textarea{max-height:20rem}.cb5373{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.cd7cae{height:2rem;width:2.1rem}.d3560d{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;height:9rem;margin-bottom:-1.2rem;overflow:hidden;position:relative;text-align:center}div.c97c74{color:#222;font-size:2rem;font-weight:700;line-height:2.8rem;margin-bottom:3rem;overflow:hidden}@media screen and (min-width:48.000em){.d17e4e{bottom:1.2rem;right:1.2rem;width:320px}.d17e4e.boxWithShadow{border-radius:1rem;padding:0;position:fixed}} .c42fcb{-webkit-align-items:center;align-items:center;background-color:#c00;border:transparent;border-radius:.4rem;color:#fff;cursor:pointer;display:-webkit-flex;display:flex;font-size:1.6rem;font-weight:700;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;line-height:2.4rem;outline:none;padding:1.2rem 2.4rem;text-decoration:none;width:100%}.c42fcb:focus,.c42fcb:hover{background-color:#a00000}.c42fcb:active{background-color:maroon}.a427bd,.fbf359,.a1a122{font-weight:400}.a1a122{background-color:#f2f5fb;color:#0645ad}.a1a122:active,.a1a122:focus,.a1a122:hover{text-decoration:underline}.a1a122:focus,.a1a122:hover{background-color:#e7edf7}.a1a122:active{background-color:#dae3f3}.ca8bcb{background-color:#f2f5fb;color:#0645ad}.ca8bcb:focus,.ca8bcb:hover{background-color:#e7edf7}.ca8bcb:active{background-color:#dae3f3}.fbf359{background-color:#fff;border:.1rem solid #eee;box-shadow:0 .2rem .4rem #eee;color:#000}.fbf359:active,.fbf359:focus,.fbf359:hover{background-color:#fff;text-decoration:underline}.a257e6{background-color:#eee;color:#000}.a257e6:focus,.a257e6:hover{background-color:#ddd}.a257e6:active{background-color:#ccc}.ac4654{background-color:green;color:#fff}.ac4654:focus,.ac4654:hover{background-color:#006100}.ac4654:active{background-color:#005200}.a427bd{color:#999;cursor:not-allowed}.a427bd,.a427bd:active,.a427bd:focus,.a427bd:hover{background-color:#eee}.b9f1a7{font-size:1.4rem;height:4rem;line-height:2rem;padding:1rem 1.6rem}.a2be5c{font-size:1.8rem;height:5.6rem;line-height:2.6rem;padding:1.4rem 3.2rem}</style><script>function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('app')) { return; } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); }</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS__" type="application/json">[802]</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS___ext" type="application/json">{"namedChunks":["mafie"]}</script><script> (function(){ function runLoad() { initLoadScript(window.isModern ? ["/re/js/modern/mafie.bundle.066b085a7e.js"]:["/re/js/legacy/mafie.legacy.bundle.d9f2d10626.js"]); } if ('polyfills' in window) { runLoad(); } else { window.addEventListener('polyfills', runLoad, {once:true}); } }()) </script> </head> <body data-ff="zbozi-category-noboost"><script>function dotInit(a,b,c){function _initDot(){initDR(a,b,c)}window.initDR&&loadjs.ready("dot",function(){window.DOT?_initDot():setTimeout(_initDot,0)})}dotInit(JSON.parse('{"service":"fulltext","query":"odtah auta","loginState":"red","lsid":"By3nbLm-KIwV_NojevlQ","abtest":"1667/3152,1670/3159,1709/3206,1710/3208"}'), JSON.parse('{"812e5c65fsto":"sklik/skliktop","812e5c65fsbo":"sklik/sklikbottom","812e5c65fore":"ftxt-organic/result","812e5c65fnre":"ftxt-news/result","812e5c65fzpi":"zbozi/product-advert","812e5c65fzto":"zbozi/product-advert-top","812e5c65fzbo":"zbozi/product-advert-bottom"}'))</script><div id="app-root" class="SearchApp--desktop"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="c0a802 Page--isSticky"><div class="PageHeader f70e18" data-e-b-z="header" data-e-v-ex="header"><div class="c0e37b"><div class="ca2775"></div><header class="cec224"><div class="adb65b"><div><h1 class="f03b69"><div data-e-b-n="YcSc"><a href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}" data-e-a="homepage"><div class="e13281" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.dff1906587.svg&#x27;)"></div></a></div></h1><div class="c5903d"><div class="cc977f" data-e-b-n="fkPgs"><form class="SearchForm SearchForm--isNotEmpty" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form" data-e-b-ae="input" data-dot-ignore="true"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" enterkeyhint="search" name="q" value="odtah auta" autoComplete="off" aria-label="Vyhledat"/><div class="SearchForm-suggestContainer"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="odtah auta"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="top"/><input type="hidden" name="sId" value="By3nbLm-KIwV_NojevlQ"/><div class="SearchForm-controls szn-suggest-list--overlay-off"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel" data-e-b-ae="clear"><svg viewBox="0 0 24 24"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-24.38dfa69b5e.svg#assets-library-24-close_outline--sprite-usage"></use></svg></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer szn-suggest-list--overlay-off"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button" data-e-b-ae="search"><svg class="SearchForm-ico-search" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><path d="M10.5 17C6.916 17 4 14.084 4 10.5C4 6.916 6.916 4 10.5 4C14.084 4 17 6.916 17 10.5C17 14.084 14.084 17 10.5 17ZM21 18.666C20.198 17.985 18.502 16.569 17.15 15.785C18.306 14.334 19 12.499 19 10.5C19 5.806 15.194 2 10.5 2C5.806 2 2 5.806 2 10.5C2 15.194 5.806 19 10.5 19C12.498 19 14.331 18.306 15.782 17.152C16.568 18.505 17.986 20.204 18.666 21C19.305 21.748 19.672 22 20.5 22C21.328 22 22 21.328 22 20.5C22 19.672 21.659 19.227 21 18.666Z" fill="currentColor"></path></svg></button></div><div data-e-layer="1" data-e-b-z="overlay"><div data-e-b-n="suggestlist"></div></div></form></div><div class="d6e91b" data-e-b-n="khPg"><div id="login-badge" class="fcdd0c" data-recording-disable="true"></div><a class="ac1ef3" href="//www.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}" data-e-a="homepage">Seznam.cz</a></div></div></div></div></header></div><div class="fdc023" data-e-b-n="pPgiUMHYh"><div class="adb65b"><nav class="ccdb47" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;services&quot;}"><div class="bc16ae ffef29" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;search&quot;}" data-e-b-n="hPHgMT~u"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="search"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>Internet</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;obrazky&quot;}" data-e-b-n="cJgHtXs~x"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="obrazky"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-image_outline--sprite-usage"></use></svg>Obrázky</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;zbozi&quot;}" data-e-b-n="tJctU~z"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="zbozi"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-label_outline--sprite-usage"></use></svg>Zboží</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;mapy&quot;}" data-e-b-n="ZHds~0"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="mapy"><svg viewBox="0 0 12 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-poi_outline--sprite-usage"></use></svg>Mapy</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;videa&quot;}" data-e-b-n="pUOPH~1"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="videa"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-file-video_outline--sprite-usage"></use></svg>Videa</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;clanky&quot;}" data-e-b-n="MYHaXs~2"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="clanky"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-articles16x16--sprite-usage"></use></svg>Zprávy</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;firmy&quot;}" data-e-b-n="RUgZs~4"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="firmy"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-briefcase_outline--sprite-usage"></use></svg>Firmy</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;slovnik&quot;}" data-e-b-n="hYcpaUX~5"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="slovnik"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-comment_outline--sprite-usage"></use></svg>Slovník</a></div></nav></div><div class="c6317c"></div><div class="af368b"></div></div></div><div class="b9a9ba"><div class="adb65b"><div id="contentWrapper"><div class="ca3494" data-ribbon-search-margin="true"><div class="Layout--left" data-dot="results" data-e-b-z="main"><div class="f2c528"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="By3nbLm-KIwV_NojevlQ" data-e-b-n="hXYUXicd~u"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;594925409&quot;}"><h3 class="d12342 bd037d"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: odtahovasluzba-pocta.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.odtahovasluzba-pocta.cz/odtahovasluzbanonstop/" data-l-id="oYGeO1J4"><span><b>Odtahy</b> <b>aut</b> od 1500 Kč - Výjezd okamžitě 24/7</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: odtahovasluzba-pocta.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.odtahovasluzba-pocta.cz/odtahovasluzbanonstop/" data-l-id="oYGeO1J4"><span><b>odtah</b>ovasluzba-pocta.cz</span><span class="a57efd">/<b>odtahy</b> <b>aut</b></span></a><span class="c31985 a3cddc" data-e-b-ae="By3nbHOpPgiUhPZPai"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/812e5c65f.e862c324b9.svg#812e5c65f.dbcf6cb97521b37181934f196e547763-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Rychle a levně v Praze a okolí. Odtahová služba pro osobní automobily a dodávky.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="By3nbLm-KIwV_NojevlQ" data-e-b-n="MHiPScgsoiTPg~x"><div class="molecularization-leftColumnMargin"><div class="af67e3 f3688e" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/categoryOther&quot;}"><div class="ee2b7f e76eba"><div><div class="PoiMap PoiMap--extended"><div class="PoiMap-loader"></div></div><ul class="f47694" data-e-b-n="RUYiPgh"><li class="d1ca10"><div data-e-b-ae="filter" data-e-b-n="aPHgPhi~u"><button class="cb2467 c00d1b eb94ed" id="nearest" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nearest&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><svg viewBox="0 0 16 16" class="b3fc3a"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-locate-16x16--sprite-usage"></use></svg><span data-text="V mém okolí">V mém okolí</span></button></div></li><li class="d1ca10"><div data-e-b-ae="filter" data-e-b-n="asaU8ciPpgPac~x"><button class="cb2467 c00d1b" id="nyni-otevreno" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nyni-otevreno&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><span data-text="Otevřené">Otevřené</span></button></div></li></ul><div class="acea14"></div><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content" data-e-b-n="YUhi"><div class="c02fd4 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}" data-e-b-n="JkhUaPhh~u"><div class="bb07fc"><a class="de35dd" href="https://www.firmy.cz/detail/13229712-odtahova-sluzba-a-autodoprava-filip-pilar-praha-malesice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta" data-type-id="7" data-e-a="detail" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_n/i5bJZm.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)" data-e-a="detail-photo"></div><div class="e2e53c"><div class="b32333"><span class="c0b58d"><span class="f4d8e7" data-e-a="detail-name">Odtahová služba a autodoprava - Filip Pilař</span><span> </span></span></div><div><div class="c971ab"><div class="e6fb6d" data-e-a="rating"><span class="b88097 reviewScore">5,0</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="b1ccd7"><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="abafc7">(4)</span><span class="divider"></span></div><div class="cbdddf a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Odtahové služby</div></div><div class="deaf60"><div class="dd799a"><span class="a5a939"><span class="ae2b48">Otevřeno</span></span><span class="a39428 c2256f">Praha, Malešice</span></div></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.odtahujem.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-13229712" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}" data-e-a="web"><div class=""><span class="FirmyHintItem1902-web-ico" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="acea14"></div></div><div class="c02fd4 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}" data-e-b-n="JkhUaPhh~x"><div class="bb07fc"><a class="de35dd" href="https://www.firmy.cz/detail/13069266-odtahnito-cz-praha-stare-mesto.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta" data-type-id="7" data-e-a="detail" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_q/r3cEFT.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)" data-e-a="detail-photo"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/871CBup.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="e2e53c"><div class="b32333"><span class="c0b58d"><span class="f4d8e7" data-e-a="detail-name">Odtahnito.cz</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-a="verified-business" class="Tooltip-wrapper cc2a25" role="presentation"><span class="b926cd"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.9bfb0bf255.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div><div class="c971ab"><div class="e6fb6d" data-e-a="rating"><span class="b88097 reviewScore">5,0</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="b1ccd7"><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="abafc7">(2)</span><span class="divider"></span></div><div class="cbdddf a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Odtahové služby</div></div><div class="deaf60"><div class="dd799a"><span class="a5a939"><span class="ae2b48">Dle telefonické domluvy</span></span><span class="a39428 c2256f">Obsloužíme Vás v Praze 9</span></div></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.odtahnito.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-##2681960##" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}" data-e-a="web"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/871CBup.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="acea14"></div></div><div class="c02fd4 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}" data-e-b-n="JkhUaPhh~z"><div class="bb07fc"><a class="de35dd" href="https://www.firmy.cz/detail/13340503-odtahova-sluzba-autodoprava-euroasist-s-r-o-benesov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta" data-type-id="7" data-e-a="detail" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_i/A56fm.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)" data-e-a="detail-photo"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_h/N7DgN.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="e2e53c"><div class="b32333"><span class="c0b58d"><span class="f4d8e7" data-e-a="detail-name">Odtahová služba, autodoprava - EUROASIST s.r.o.</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-a="verified-business" class="Tooltip-wrapper cc2a25" role="presentation"><span class="b926cd"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.9bfb0bf255.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div><div class="c971ab"><div class="e6fb6d" data-e-a="rating"><span class="b88097 reviewScore">5,0</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="b1ccd7"><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="abafc7">(1)</span><span class="divider"></span></div><div class="cbdddf a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Odtahové služby</div></div><div class="deaf60"><div class="dd799a"><span class="a5a939"><span class="ae2b48">Nonstop</span></span><span class="a39428 c2256f">Obsloužíme Vás v Praze</span></div></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.euroasist.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-13340503" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}" data-e-a="web"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_h/N7DgN.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="acea14"></div></div></div></div><div class="a3b598"><button class="c051bd" type="button" data-e-a="other-businesses" data-e-b-ae="" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<svg viewBox="0 0 16 16" class="e2ecd1"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-chevron-down_filled--sprite-usage"></use></svg></button><svg viewBox="0 0 16 16" class="e20564"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div><div class="dbebeb"><div class="f6791b"><div class="df42a6"><span class="b117c8"><button class="ec48f5 c6d1d7" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-b-ae="feedback">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="dce634"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="By3nbLm-KIwV_NojevlQ" data-e-b-n="gPhkYi~z"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;a8cbb0940e048dad&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.nonstopodtahauta.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.nonstopodtahauta.cz/" data-l-id="a8cbb0940e048dad"><span>Nonstop <b class=sec>odtah</b> <b class=sec>auta</b> - <b class=sec>odtahová</b> služba Praha a okolí, likvidace&hellip;</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.nonstopodtahauta.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.nonstopodtahauta.cz/" data-l-id="a8cbb0940e048dad"><span>nonstopodtahauta.cz</span><span class="a57efd">/</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="By3nbHOpPgiUhPZPai"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/812e5c65f.e862c324b9.svg#812e5c65f.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span><b class=sec>Odtah</b> vozidel Praha – nonstop odtah <b class=sec>auta</b> – <b class=sec>odtahová</b> služba – <b class=sec>odtažení</b> ale i likvidace <b class=sec>aut</b>, telefon: +420 732 207 449</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="By3nbLm-KIwV_NojevlQ" data-e-b-n="gPhkYi~0"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;7dea2c4e3e2cf4ce&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.odtah-vozidel.eu/odtazeni-vozidla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.odtah-vozidel.eu/odtazeni-vozidla/" data-l-id="7dea2c4e3e2cf4ce"><span><b class=sec>Odtah</b> vozidel po Praze a okolí</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.odtah-vozidel.eu/odtazeni-vozidla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.odtah-vozidel.eu/odtazeni-vozidla/" data-l-id="7dea2c4e3e2cf4ce"><span><b class=sec>odtah</b>-vozidel.eu</span><span class="a57efd">/<b class=sec>odtazeni</b>-vozidla</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="By3nbHOpPgiUhPZPai"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/812e5c65f.e862c324b9.svg#812e5c65f.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span><b class=sec>Odtah</b> vozidel po Praze a okolí – přeprava automobilů a jejich <b class=sec>auto</b> transport – nejlevnější odtahovka – ekologická likvidace <b class=sec>aut</b> - +420 736 789 905</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="By3nbLm-KIwV_NojevlQ" data-e-b-n="cJgHtXs~1"><div class="molecularization-leftColumnMarginCarousel ResultContainer" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/obrazky/obrazky&quot;}"><div class="b9b4af"><div class="f15850 a4193a"><h3 class="ab6782" title="Obrázky › Odtah auta">Obrázky<span class="afaf62">›</span><a class="bd753a" href="/obrazky/?q=odtah%20auta&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" title="Přejít na Obrázky" data-e-a="title">Odtah auta</a></h3></div></div><div class="ef821c d1d1f4" data-e-b-n="UZHSPh~u"><div class="fd0a4f" style="width:18rem;height:13.5rem;max-width:18rem" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" data-e-b-n="UZHSP~u"><a class="fa4169" href="/obrazky/?q=odtah%20auta&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=7171713b3ab52ce4d4d252&amp;docId=b4499690d8074ee9" data-dot-text="1. obrázek na dotaz odtah auta" title="1. obrázek na dotaz odtah auta" data-e-a="image"><img alt="Odtah auta 23. srpna." loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=0d4c617480d16d7c&amp;size=2" width="180" height="135" class="f4141b"/></a></div><div class="fd0a4f" style="width:20.3rem;height:13.5rem;max-width:20.3rem" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 1}" data-e-b-n="UZHSP~x"><a class="fa4169" href="/obrazky/?q=odtah%20auta&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=633c9c94cc27c61f639974&amp;docId=4ae3b7518890e03e" data-dot-text="2. obrázek na dotaz odtah auta" title="2. obrázek na dotaz odtah auta" data-e-a="image"><img alt="Odtah aut z parkoviště v Krajinově ulici" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=c5e2be64d5f8e3f0&amp;size=2" width="203" height="135" class="f4141b"/></a></div><div class="fd0a4f" style="width:21rem;height:13.5rem;max-width:21rem" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 2}" data-e-b-n="UZHSP~z"><a class="fa4169" href="/obrazky/?q=odtah%20auta&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=8d0f4ebc26c1d83e45c1de&amp;docId=f4536c05263ddd2d" data-dot-text="3. obrázek na dotaz odtah auta" title="3. obrázek na dotaz odtah auta" data-e-a="image"><img alt="Co jsou to asistenční služby a s čím vám pomohou - AutoSTYL" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=0f03b6fde3d6d9fd&amp;size=2" width="210" height="135" class="f4141b"/></a></div></div><div class="ef821c d1d1f4" data-e-b-n="UZHSPh~x"><div class="fd0a4f" style="width:20.7rem;height:13.8rem;max-width:20.7rem" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" data-e-b-n="UZHSP~u"><a class="fa4169" href="/obrazky/?q=odtah%20auta&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=723c728fc83f2f5046e730&amp;docId=65244950875fbc8" data-dot-text="1. obrázek na dotaz odtah auta" title="1. obrázek na dotaz odtah auta" data-e-a="image"><img alt="Odtah aut z parkoviště v Krajinově ulici" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=e59e0e98b5a6135c&amp;size=2" width="207" height="138" class="f4141b"/></a></div><div class="fd0a4f" style="width:20.7rem;height:13.8rem;max-width:20.7rem" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 1}" data-e-b-n="UZHSP~x"><a class="fa4169" href="/obrazky/?q=odtah%20auta&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=e2d8f09f8a67d5126ea017&amp;docId=bdd32c65a8ad82c0" data-dot-text="2. obrázek na dotaz odtah auta" title="2. obrázek na dotaz odtah auta" data-e-a="image"><img alt="Odtah aut z parkoviště v Krajinově ulici" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=a9e67cb6b6996bae&amp;size=2" width="207" height="138" class="f4141b"/></a></div><div class="fd0a4f" style="width:17.9rem;height:13.8rem;max-width:17.9rem" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 2}" data-e-b-n="UZHSP~z"><a class="fa4169" href="/obrazky/?q=odtah%20auta&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=e1e1c3e0d24aa9529e25bf&amp;docId=7237d4d5f9d63132" data-dot-text="3. obrázek na dotaz odtah auta" title="3. obrázek na dotaz odtah auta" data-e-a="image"><img alt="Odtahové auto – 1:10 oranžové" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=a6f2af0c58e34dbe&amp;size=2" width="179" height="138" class="f4141b"/></a></div></div><div class="fb36fb fb98b4"><a class="e52ab2" href="/obrazky/?q=odtah%20auta&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-e-a="more" title="Přejít na Obrázky" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;more&quot;}" data-dot="url">Další obrázky<!-- --> ›</a></div><div class="f6791b f4fc3c"><div class="df42a6"><span class="b117c8"><button class="ec48f5 c6d1d7" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-b-ae="feedback">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="dce634"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="By3nbLm-KIwV_NojevlQ" data-e-b-n="gPhkYi~2"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;cb582cdddd4e400f&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.mpplzen.cz/doprava/odtahy-vozidel/odtahy-vozidel.aspx" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.mpplzen.cz/doprava/odtahy-vozidel/odtahy-vozidel.aspx" data-l-id="cb582cdddd4e400f"><span><b class=sec>Odtahy</b> vozidel | Městská policie Plzeň</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.mpplzen.cz/doprava/odtahy-vozidel/odtahy-vozidel.aspx" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.mpplzen.cz/doprava/odtahy-vozidel/odtahy-vozidel.aspx" data-l-id="cb582cdddd4e400f"><span>mpplzen.cz</span><span class="a57efd">/doprava/<b class=sec>odtahy</b>-vozidel/<b class=sec>odtahy</b>-vozidel.aspx</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="By3nbHOpPgiUhPZPai"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/812e5c65f.e862c324b9.svg#812e5c65f.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Stanice <b class=sec>odtahů</b> vozidel se nachází na adrese Radčická 6, Plzeň, 301 00, tel.: 377 224 271.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="By3nbLm-KIwV_NojevlQ" data-e-b-n="gPhkYi~4"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;523740de42baae40&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://literarky.cz/civilizace/1067-odtahy-vozidel-na-dalnici-stat-se-ve-spolupraci-dalnicnimi-parazity-pokousi-okrast-ridice" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://literarky.cz/civilizace/1067-odtahy-vozidel-na-dalnici-stat-se-ve-spolupraci-dalnicnimi-parazity-pokousi-okrast-ridice" data-l-id="523740de42baae40"><span><b class=sec>Odtahy</b> vozidel na dálnici: Stát se ve spolupráci dálničními&hellip;</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://literarky.cz/civilizace/1067-odtahy-vozidel-na-dalnici-stat-se-ve-spolupraci-dalnicnimi-parazity-pokousi-okrast-ridice" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://literarky.cz/civilizace/1067-odtahy-vozidel-na-dalnici-stat-se-ve-spolupraci-dalnicnimi-parazity-pokousi-okrast-ridice" data-l-id="523740de42baae40"><span>literarky.cz</span><span class="a57efd">/1067-<b class=sec>odtahy</b>-vozidel-na-dalnici-stat-se-ve&hellip;</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="By3nbHOpPgiUhPZPai"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/812e5c65f.e862c324b9.svg#812e5c65f.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a cba693"><a tabindex="-1" class="d167f8" title="Přejít na: https://literarky.cz/civilizace/1067-odtahy-vozidel-na-dalnici-stat-se-ve-spolupraci-dalnicnimi-parazity-pokousi-okrast-ridice" data-dot="pic" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;thumbnail&quot;}" data-e-a="thumbnail" href="https://literarky.cz/civilizace/1067-odtahy-vozidel-na-dalnici-stat-se-ve-spolupraci-dalnicnimi-parazity-pokousi-okrast-ridice" data-l-id="523740de42baae40"><span class="c1e23d"><picture class="c448e2"><img alt="" loading="lazy" src="//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/preview/https%3A%2F%2Fliterarky.cz%2Fcivilizace%2F1067-odtahy-vozidel-na-dalnici-stat-se-ve-spolupraci-dalnicnimi-parazity-pokousi-okrast-ridice"/></picture></span></a><div><div class="e69e8d a11657"><span class="d4aa3c">Před 13 dny</span><span>Literární noviny | měsíčník pro kritické myšlení. Literární noviny vychází poslední čtvrtek v měsíci.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="By3nbLm-KIwV_NojevlQ" data-e-b-n="gPhkYi~5"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;68a85a721169155&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.likvidacevojkov.cz/likvidace-vraku" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.likvidacevojkov.cz/likvidace-vraku" data-l-id="68a85a721169155"><span>Likvidace vraků | Autocentrum Vojkov s.r.o. - Ekologická&hellip;</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.likvidacevojkov.cz/likvidace-vraku" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.likvidacevojkov.cz/likvidace-vraku" data-l-id="68a85a721169155"><span>likvidacevojkov.cz</span><span class="a57efd">/likvidace-vraku</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="By3nbHOpPgiUhPZPai"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/812e5c65f.e862c324b9.svg#812e5c65f.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>E-shop postavený na CMS Merlin vyrobený společností Pixman s.r.o.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="By3nbLm-KIwV_NojevlQ" data-e-b-n="gPhkYi~6"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;26d1b1915151f635&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.autoweb.cz/odtah-vozidla-co-rika-zakon-a-jaka-je-praxe-cast-1/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.autoweb.cz/odtah-vozidla-co-rika-zakon-a-jaka-je-praxe-cast-1/" data-l-id="26d1b1915151f635"><span><b class=sec>Odtah</b> vozidla – co říká zákon a jaká je praxe. Část 1&hellip;</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.autoweb.cz/odtah-vozidla-co-rika-zakon-a-jaka-je-praxe-cast-1/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.autoweb.cz/odtah-vozidla-co-rika-zakon-a-jaka-je-praxe-cast-1/" data-l-id="26d1b1915151f635"><span>autoweb.cz</span><span class="a57efd">/<b class=sec>odtah</b>-vozidla-co-rika-zakon-a-jaka-je-praxe-cast-1</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="By3nbHOpPgiUhPZPai"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/812e5c65f.e862c324b9.svg#812e5c65f.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Odtahování vozidel neoprávněně zabírajících veřejné komunikace je situací velice častou a proto není výjimkou, že si správce komunikace někdy počíná velmi svérázně a zasahuje do výkonu práv vlastníka nad míru nezbytnou okolnostem.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="By3nbLm-KIwV_NojevlQ" data-e-b-n="gPhkYi~7"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;487c9a142d24e7a2&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.autozive.cz/jak-odtahnout-automobil/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.autozive.cz/jak-odtahnout-automobil/" data-l-id="487c9a142d24e7a2"><span>Jak správně a bezpečně odtáhnout automobil | AutoŽivě.cz</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.autozive.cz/jak-odtahnout-automobil/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.autozive.cz/jak-odtahnout-automobil/" data-l-id="487c9a142d24e7a2"><span>autozive.cz</span><span class="a57efd">/jak-odtahnout-automobil</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="By3nbHOpPgiUhPZPai"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/812e5c65f.e862c324b9.svg#812e5c65f.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a cba693"><a tabindex="-1" class="d167f8" title="Přejít na: https://www.autozive.cz/jak-odtahnout-automobil/" data-dot="pic" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;thumbnail&quot;}" data-e-a="thumbnail" href="https://www.autozive.cz/jak-odtahnout-automobil/" data-l-id="487c9a142d24e7a2"><span class="c1e23d"><picture class="c448e2"><img alt="" loading="lazy" src="//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/preview/https%3A%2F%2Fwww.autozive.cz%2Fjak-odtahnout-automobil%2F"/></picture></span></a><div><div class="e69e8d a11657"><span class="d4aa3c">22. 10. 2021</span><span><b class=sec>Odtah</b> automobilu nemusí být zas tak jednoduchý, jak se zdá. Existuje totiž několik pravidel, která byste měli při této činnosti dodržet.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="By3nbLm-KIwV_NojevlQ" data-e-b-n="gPhkYi~xu"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;7f1223f0947736b7&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.odtah-vozidel.eu/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.odtah-vozidel.eu/" data-l-id="7f1223f0947736b7"><span><b class=sec>Odtah</b> vozidel</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.odtah-vozidel.eu/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.odtah-vozidel.eu/" data-l-id="7f1223f0947736b7"><span><b class=sec>odtah</b>-vozidel.eu</span><span class="a57efd">/</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="By3nbHOpPgiUhPZPai"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/812e5c65f.e862c324b9.svg#812e5c65f.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span><b class=sec>Odtah</b> vozidel – přeprava automobilů a jejich <b class=sec>auto</b> transport – nejlevnější odtahovka – ekologická likvidace <b class=sec>aut</b> - +420 736 789 905</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="By3nbLm-KIwV_NojevlQ" data-e-b-n="gPhkYi~xx"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;4ef3feee71f81af4&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.auto-vyhybka.cz/preprava-odtahy-vozidel/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.auto-vyhybka.cz/preprava-odtahy-vozidel/" data-l-id="4ef3feee71f81af4"><span>Přeprava a <b class=sec>odtahy</b> vozidel - | Autobazar <b class=sec>AUTO</b>-Vyhybka Praha</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.auto-vyhybka.cz/preprava-odtahy-vozidel/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.auto-vyhybka.cz/preprava-odtahy-vozidel/" data-l-id="4ef3feee71f81af4"><span><b class=sec>auto</b>-vyhybka.cz</span><span class="a57efd">/preprava-<b class=sec>odtahy</b>-vozidel</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="By3nbHOpPgiUhPZPai"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/812e5c65f.e862c324b9.svg#812e5c65f.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Náš autobazar nabízí spolehlivé a bezpečné přepravy vozidel do 3,5t</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;}" data-elm="0__r12" data-rid="By3nbLm-KIwV_NojevlQ" data-e-b-n="gPhkYi~xz"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;7da1033f7f22c263&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://mp-olomouc.cz/doprava/odtahy-vozidel" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://mp-olomouc.cz/doprava/odtahy-vozidel" data-l-id="7da1033f7f22c263"><span><b class=sec>Odtahy</b> vozidel - Problematika vraků, odstavených vozidel a&hellip;</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://mp-olomouc.cz/doprava/odtahy-vozidel" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://mp-olomouc.cz/doprava/odtahy-vozidel" data-l-id="7da1033f7f22c263"><span>mp-olomouc.cz</span><span class="a57efd">/doprava/<b class=sec>odtahy</b>-vozidel</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="By3nbHOpPgiUhPZPai"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/812e5c65f.e862c324b9.svg#812e5c65f.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Vraky, na rozdíl od tzv. „autovraků“, jsou vozidla nacházející se na pozemní komunikaci. Vyznačují se tím, že pro závady v technickém stavu jsou zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si&hellip;</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="13" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:13,&quot;rid&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;}" data-elm="0__r13" data-rid="By3nbLm-KIwV_NojevlQ" data-e-b-n="gPYHiPh~x0"><div class="f80c09" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="c872c2">Související dotazy</h4><ul class="f5e1d8" data-e-b-n="YUhi"><li class="cc06ba" data-e-b-n="UiPZ~u"><a class="bc65b8" href="?q=auta&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=By3nbLm-KIwV_NojevlQ" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=auta&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot-text="auta" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>auta</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="UiPZ~x"><a class="bc65b8" href="?q=ojet%C3%A1%20auta&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=By3nbLm-KIwV_NojevlQ" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=ojet%C3%A1%20auta&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot-text="ojetá auta" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>ojetá auta</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="UiPZ~z"><a class="bc65b8" href="?q=suv%20auta&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=By3nbLm-KIwV_NojevlQ" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=suv%20auta&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot-text="suv auta" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>suv auta</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="UiPZ~0"><a class="bc65b8" href="?q=rc%20auta&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=By3nbLm-KIwV_NojevlQ" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=rc%20auta&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot-text="rc auta" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>rc auta</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="UiPZ~1"><a class="bc65b8" href="?q=ok%20auta&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=By3nbLm-KIwV_NojevlQ" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=ok%20auta&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot-text="ok auta" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>ok auta</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="UiPZ~2"><a class="bc65b8" href="?q=s%20auta&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=By3nbLm-KIwV_NojevlQ" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=s%20auta&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot-text="s auta" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>s auta</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="UiPZ~4"><a class="bc65b8" href="?q=tt%20auta&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=By3nbLm-KIwV_NojevlQ" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=tt%20auta&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;,&quot;element_index&quot;:6}" data-dot-text="tt auta" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>tt auta</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="UiPZ~5"><a class="bc65b8" href="?q=mpv%20auta&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=By3nbLm-KIwV_NojevlQ" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=mpv%20auta&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;,&quot;element_index&quot;:7}" data-dot-text="mpv auta" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>mpv auta</a></li></ul></div></div></div></div></div><div class="f4524b" style="max-height:max-content"></div></div></div></div><div data-e-b-z="bottom"><div class="adb65b"><div class="Paging-wrapper" data-e-b-n="dHSUaS"><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link" data-e-a="1">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=odtah%20auta&amp;count=10&amp;pId=By3nbLm-KIwV_NojevlQ&amp;from=10" data-e-a="2">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=odtah%20auta&amp;count=10&amp;pId=By3nbLm-KIwV_NojevlQ&amp;from=20" data-e-a="3">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=odtah%20auta&amp;count=10&amp;pId=By3nbLm-KIwV_NojevlQ&amp;from=30" data-e-a="4">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=odtah%20auta&amp;count=10&amp;pId=By3nbLm-KIwV_NojevlQ&amp;from=40" data-e-a="5">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=odtah%20auta&amp;count=10&amp;pId=By3nbLm-KIwV_NojevlQ&amp;from=50" data-e-a="6">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=odtah%20auta&amp;count=10&amp;pId=By3nbLm-KIwV_NojevlQ&amp;from=60" data-e-a="7">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=odtah%20auta&amp;count=10&amp;pId=By3nbLm-KIwV_NojevlQ&amp;from=10" title="Další strana" data-e-a="next"></a></li></ul></div></div></div><div data-e-b-z="footer"><div><div class="adb65b"><div class="c4707b" data-e-b-n="YUaXh"><div data-dot="footer"><div class="fada7c d5d267"><span class="f72c6a">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="f3173c"><span class="ccbe60"></span></div><button class="ec48f5" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;geo&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;footerGeo&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" data-e-b-ae="geo-update">Aktualizovat</button><a class="f461f4" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace" data-e-a="geo-help">Více informací</a></div><div class="fada7c f34cb2"><span class="f72c6a">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="f3173c"><span class="ccbe60">Zapnuto</span></div><button class="ec48f5" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}" data-e-b-ae="fake-news-footer">Vypnout</button></div><ul class="f8e206"><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="//www.seznam.cz" data-e-a="links-homepage">Seznam</a></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu" data-e-a="links-help">Nápověda</a></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="//kariera.seznam.cz/vyhledavani/" data-e-a="links-career">Kariéra</a></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju" data-e-a="links-gdpr">Ochrana údajů</a></li><li class="fa20bd"><button class="ec48f5" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;footer-open-cmp&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" data-e-b-ae="footer-open-cmp">Nastavení personalizace</button></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="/stats/?term=odtah%20auta" data-e-a="links-statistics">Statistika hledanosti</a></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="/pridej-stranku" data-e-a="links-add-page">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="f9c7e7"><span class="b6f867"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="ec48f5" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}" data-e-b-ae="hint-more-info">Více o upoutávkách</button></div><p class="ff8541">© 1996–2022 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div></div></div></div><div data-e-b-z="floating-bottom"><div class="d297db"><div class="d0129b"><div data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;}"><div class="e19507" data-e-b-n="RPPOJHMX8Jkiica"><button class="c42fcb fbf359 b9f1a7" type="button" data-e-b-ae="feedback">Ohodnoťte výsledky hledání</button></div></div></div></div></div></div><div class="DebugAbTest">1667/3152,1670/3159,1709/3206,1710/3208</div></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({"https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.odtahovasluzba-pocta.cz/odtahovasluzbanonstop/&c=P6HQ37EWD2GIUI2GH86R83GJKSG8SR5VNE7GUS9C52R6XD86HZK8QRW5R9YEGXGZ6EH87DH85NQ3A2M73EAKF5A5NQSHUPGPUX69ZGTVA2H269MATCV8Z4VN5HYGNHGEAJBEIV2IU4IGQGVBZXK4QVMBDV33KKXM46U4Z363SSQAW528SFVECI7QZVD8HGSGX948BNR4N76VCC6PSCX3YG9R8E6KSYIVEZ2H9NUFTQYY8UR2ZSEZ3HMJJJBE6CGJA88KTEDV673JVMKCJBYYJ8PIRTY2BBY7QJUUF6K4TP6DUY4Q9JD5MTI5VD5A":"oYGeO1J4"}) </script><script> (function(){ function initBoxLog(){ var config = {"enableMousedownIgnore":true,"enableDebug":false,"clickServerClientConfig":{"debugMousedown":false,"logFailedRequestsToSentry":false,"sendDebugDataToPing":false,"useBeacon":false,"sendHiddenDocumentToPing":false,"batchDelay":250},"firstRequest":{"firstRequestId":"By3nbLm-KIwV_NojevlQ","eventTime":"2022-11-30T16:53:55.631006981Z","featureFlags":["zbozi-category-noboost"]},"nodeNameAttribute":"data-e-b-n","maxSerialId":3000,"keyboardEvent":"keyup","searchTag":"default","pageObserver":true,"verbose":false,"validSessionLogTreshold":500,"visibilityOn":true,"visibilityConfig":{"lineHeightRem":2,"configs":{"default":{"threshold":0.5,"rows":4,"offset":[0,0,0,0]}}},"hashSeed":"By3nbLm-KIwV_NojevlQ","layoutElementId":"app-root","startIndex":53}; config.visibilityConfig = {"configs":{"default":{"threshold":0.5,"rows":8,"offset":[56,0,0,0]},"header":{"threshold":0.5,"rows":8,"offset":[0,0,0,0]},"headerOffset":{"offset":[56,0,0,0]},"overlay":{"threshold":0.5,"rows":8,"offset":[0,0,0,0]},"percentage05":{"extends":"headerOffset","threshold":0.5,"rows":false},"percentage08":{"extends":"headerOffset","threshold":0.8,"rows":false}}}; window.boxLog = BoxLog.getInstance(config, [{"hiearchyId":{"zone":"other","namePath":["other"]},"box":{"name":"other","group":"emptySpace","zone":"other","index":"0"},"nodeId":"i0","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["YcSc"]},"box":{"name":"logo","group":"logo","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"1"},"nodeId":"i1","state":"server-init"},{"parentPortalId":"headerQuery","hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["fkPgs"]},"box":{"name":"query","group":"query","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"2"},"nodeId":"i2","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["khPg"]},"box":{"name":"user","group":"user","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"3"},"nodeId":"i3","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["pPgiUMHYh"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"verticals","group":"verticals","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"4"},"nodeId":"i4","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["pPgiUMHYh","hPHgMT~u"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"search","order":0,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"5"},"nodeId":"i5","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["pPgiUMHYh","cJgHtXs~x"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"obrazky","order":1,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"6"},"nodeId":"i6","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["pPgiUMHYh","tJctU~z"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"zbozi","order":2,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"7"},"nodeId":"i7","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["pPgiUMHYh","ZHds~0"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"mapy","order":3,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"8"},"nodeId":"i8","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["pPgiUMHYh","pUOPH~1"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"videa","order":4,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"9"},"nodeId":"i9","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["pPgiUMHYh","MYHaXs~2"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"clanky","order":5,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"10"},"nodeId":"i10","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["pPgiUMHYh","RUgZs~4"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"firmy","order":6,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"11"},"nodeId":"i11","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["pPgiUMHYh","hYcpaUX~5"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"slovnik","order":7,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"12"},"nodeId":"i12","state":"server-init"},{"parentPortalId":"ressklikskliktop20b6fe1a872829757020019446","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["hXYUXicd~u"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"872829757020019446","callId":"20b6fe1a"},"requestId":"By3nbLm-KIwV_NojevlQ"}],"name":"skliktop","order":0,"group":"sklik","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"13"},"nodeId":"i13","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resfirmycategoryOthere09b6f22","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["MHiPScgsoiTPg~x"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"categoryOther","callId":"e09b6f22"},"requestId":"By3nbLm-KIwV_NojevlQ"}],"name":"categoryOther","order":1,"group":"firmy","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"14"},"nodeId":"i14","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["MHiPScgsoiTPg~x","RUYiPgh"]},"box":{"name":"filters","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"15"},"nodeId":"i15","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["MHiPScgsoiTPg~x","RUYiPgh","aPHgPhi~u"]},"visibilityConfig":{"extends":"percentage05"},"box":{"name":"nearest","order":0,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"16"},"nodeId":"i16","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["MHiPScgsoiTPg~x","RUYiPgh","asaU8ciPpgPac~x"]},"visibilityConfig":{"extends":"percentage05"},"box":{"name":"nyni-otevreno","order":1,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"17"},"nodeId":"i17","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["MHiPScgsoiTPg~x","YUhi"]},"box":{"name":"list","zone":"main","checkVisibility":false,"index":"18"},"nodeId":"i18","state":"server-init"},{"parentPortalId":"firmy-detail:firm-13229712","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["MHiPScgsoiTPg~x","YUhi","JkhUaPhh~u"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"business","key":"firm-13229712","callId":"e09b6f22"},"requestId":"By3nbLm-KIwV_NojevlQ"}],"name":"business","order":0,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"19"},"nodeId":"i19","state":"server-init"},{"parentPortalId":"firmy-detail:firm-13069266","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["MHiPScgsoiTPg~x","YUhi","JkhUaPhh~x"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"business","key":"firm-13069266","callId":"e09b6f22"},"requestId":"By3nbLm-KIwV_NojevlQ"}],"name":"business","order":1,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"20"},"nodeId":"i20","state":"server-init"},{"parentPortalId":"firmy-detail:firm-13340503","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["MHiPScgsoiTPg~x","YUhi","JkhUaPhh~z"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"business","key":"firm-13340503","callId":"e09b6f22"},"requestId":"By3nbLm-KIwV_NojevlQ"}],"name":"business","order":2,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"21"},"nodeId":"i21","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult18ca8b42a8cbb0940e048dad","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["gPhkYi~z"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"a8cbb0940e048dad","callId":"18ca8b42"},"requestId":"By3nbLm-KIwV_NojevlQ"}],"name":"result","order":2,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"22"},"nodeId":"i22","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult18ca8b427dea2c4e3e2cf4ce","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["gPhkYi~0"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"7dea2c4e3e2cf4ce","callId":"18ca8b42"},"requestId":"By3nbLm-KIwV_NojevlQ"}],"name":"result","order":3,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"23"},"nodeId":"i23","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resobrazkyobrazky8d7f869a","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["cJgHtXs~1"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"obrazky","type":"obrazky","callId":"8d7f869a"},"requestId":"By3nbLm-KIwV_NojevlQ"}],"name":"obrazky","order":4,"group":"obrazky","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"24"},"nodeId":"i24","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["cJgHtXs~1","UZHSPh~u"]},"box":{"name":"images","order":0,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"25"},"nodeId":"i25","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["cJgHtXs~1","UZHSPh~u","UZHSP~u"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"b4499690d8074ee9","callId":"8d7f869a"},"requestId":"By3nbLm-KIwV_NojevlQ"}],"name":"image","order":0,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"26"},"nodeId":"i26","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["cJgHtXs~1","UZHSPh~u","UZHSP~x"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"4ae3b7518890e03e","callId":"8d7f869a"},"requestId":"By3nbLm-KIwV_NojevlQ"}],"name":"image","order":1,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"27"},"nodeId":"i27","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["cJgHtXs~1","UZHSPh~u","UZHSP~z"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"f4536c05263ddd2d","callId":"8d7f869a"},"requestId":"By3nbLm-KIwV_NojevlQ"}],"name":"image","order":2,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"28"},"nodeId":"i28","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["cJgHtXs~1","UZHSPh~x"]},"box":{"name":"images","order":1,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"29"},"nodeId":"i29","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["cJgHtXs~1","UZHSPh~x","UZHSP~u"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"65244950875fbc8","callId":"8d7f869a"},"requestId":"By3nbLm-KIwV_NojevlQ"}],"name":"image","order":0,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"30"},"nodeId":"i30","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["cJgHtXs~1","UZHSPh~x","UZHSP~x"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"bdd32c65a8ad82c0","callId":"8d7f869a"},"requestId":"By3nbLm-KIwV_NojevlQ"}],"name":"image","order":1,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"31"},"nodeId":"i31","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["cJgHtXs~1","UZHSPh~x","UZHSP~z"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"7237d4d5f9d63132","callId":"8d7f869a"},"requestId":"By3nbLm-KIwV_NojevlQ"}],"name":"image","order":2,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"32"},"nodeId":"i32","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult18ca8b42cb582cdddd4e400f","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["gPhkYi~2"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"cb582cdddd4e400f","callId":"18ca8b42"},"requestId":"By3nbLm-KIwV_NojevlQ"}],"name":"result","order":5,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"33"},"nodeId":"i33","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult18ca8b42523740de42baae40","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["gPhkYi~4"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"523740de42baae40","callId":"18ca8b42"},"requestId":"By3nbLm-KIwV_NojevlQ"}],"name":"result","order":6,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"34"},"nodeId":"i34","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult18ca8b4268a85a721169155","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["gPhkYi~5"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"68a85a721169155","callId":"18ca8b42"},"requestId":"By3nbLm-KIwV_NojevlQ"}],"name":"result","order":7,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"35"},"nodeId":"i35","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult18ca8b4226d1b1915151f635","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["gPhkYi~6"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"26d1b1915151f635","callId":"18ca8b42"},"requestId":"By3nbLm-KIwV_NojevlQ"}],"name":"result","order":8,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"36"},"nodeId":"i36","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult18ca8b42487c9a142d24e7a2","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["gPhkYi~7"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"487c9a142d24e7a2","callId":"18ca8b42"},"requestId":"By3nbLm-KIwV_NojevlQ"}],"name":"result","order":9,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"37"},"nodeId":"i37","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult18ca8b427f1223f0947736b7","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["gPhkYi~xu"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"7f1223f0947736b7","callId":"18ca8b42"},"requestId":"By3nbLm-KIwV_NojevlQ"}],"name":"result","order":10,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"38"},"nodeId":"i38","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult18ca8b424ef3feee71f81af4","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["gPhkYi~xx"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"4ef3feee71f81af4","callId":"18ca8b42"},"requestId":"By3nbLm-KIwV_NojevlQ"}],"name":"result","order":11,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"39"},"nodeId":"i39","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult18ca8b427da1033f7f22c263","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["gPhkYi~xz"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"7da1033f7f22c263","callId":"18ca8b42"},"requestId":"By3nbLm-KIwV_NojevlQ"}],"name":"result","order":12,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"40"},"nodeId":"i40","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resrelatedrelates18ba78f3","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["gPYHiPh~x0"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"related","type":"relates","callId":"18ba78f3"},"requestId":"By3nbLm-KIwV_NojevlQ"}],"name":"relates","order":13,"group":"related","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"41"},"nodeId":"i41","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["gPYHiPh~x0","YUhi"]},"box":{"name":"list","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"42"},"nodeId":"i42","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["gPYHiPh~x0","YUhi","UiPZ~u"]},"box":{"name":"item","order":0,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"43"},"nodeId":"i43","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["gPYHiPh~x0","YUhi","UiPZ~x"]},"box":{"name":"item","order":1,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"44"},"nodeId":"i44","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["gPYHiPh~x0","YUhi","UiPZ~z"]},"box":{"name":"item","order":2,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"45"},"nodeId":"i45","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["gPYHiPh~x0","YUhi","UiPZ~0"]},"box":{"name":"item","order":3,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"46"},"nodeId":"i46","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["gPYHiPh~x0","YUhi","UiPZ~1"]},"box":{"name":"item","order":4,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"47"},"nodeId":"i47","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["gPYHiPh~x0","YUhi","UiPZ~2"]},"box":{"name":"item","order":5,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"48"},"nodeId":"i48","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["gPYHiPh~x0","YUhi","UiPZ~4"]},"box":{"name":"item","order":6,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"49"},"nodeId":"i49","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["gPYHiPh~x0","YUhi","UiPZ~5"]},"box":{"name":"item","order":7,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"50"},"nodeId":"i50","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"bottom","namePath":["dHSUaS"]},"box":{"name":"paging","group":"paging","zone":"bottom","checkVisibility":true,"index":"51"},"nodeId":"i51","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"footer","namePath":["YUaXh"]},"box":{"name":"links","group":"links","zone":"footer","checkVisibility":true,"index":"52"},"nodeId":"i52","state":"server-init"},{"parentPortalId":"feedbackGlobalButton","hiearchyId":{"zone":"floating-bottom","namePath":["RPPOJHMX8Jkiica"]},"box":{"name":"feedback-button","group":"serp-feedback","zone":"floating-bottom","checkVisibility":true,"index":"53"},"nodeId":"i53","state":"server-init"}]); } function runBoxLog() { if (('BoxLog' in window) && (typeof BoxLog === 'function')) { initBoxLog(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener('boxLog', handler); initBoxLog(); } window.addEventListener('boxLog', handler); } } if ('polyfills' in window) { runBoxLog(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener('polyfills', handler); runBoxLog(); } window.addEventListener('polyfills', handler); } })(); </script><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;featureFlags&quot;:[&quot;zbozi-category-noboost&quot;],&quot;requestTime&quot;:1669827235648,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{&quot;hidden&quot;:false},&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;activeFilters&quot;:[],&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false,&quot;fetchingFromMap&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseKey&quot;:&quot;&quot;}},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;activeFilters&quot;:[],&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchingFromMap&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseKey&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;denied&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:2,&quot;from&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1,&quot;productOnly&quot;:0},&quot;inputState&quot;:{},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;resultRelatedSearch&quot;:{},&quot;visibility&quot;:{},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;promo&quot;:{&quot;isVisible&quot;:false}},&quot;data&quot;:{&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;,&quot;traceId&quot;:&quot;1d6efb251b0596fa&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;},&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;odtah auta&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;odtah auta&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;NoMatch&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;NoMatch&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:1667,&quot;groupId&quot;:3152,&quot;groupName&quot;:&quot;zbozi-category-noboost&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NGkYZzsv&quot;},{&quot;abTestId&quot;:1670,&quot;groupId&quot;:3159,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ouCv4mtI&quot;},{&quot;abTestId&quot;:1709,&quot;groupId&quot;:3206,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;L83gRbgj&quot;},{&quot;abTestId&quot;:1710,&quot;groupId&quot;:3208,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;u13Pn4Qq&quot;}]},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5BQTZyMw&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;thGkY8uH&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;872829757020019446&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;20b6fe1a&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;872829757020019446&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.odtahovasluzba-pocta.cz/odtahovasluzbanonstop/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.odtahovasluzba-pocta.cz/odtahovasluzbanonstop/&amp;c=P6HQ37EWD2GIUI2GH86R83GJKSG8SR5VNE7GUS9C52R6XD86HZK8QRW5R9YEGXGZ6EH87DH85NQ3A2M73EAKF5A5NQSHUPGPUX69ZGTVA2H269MATCV8Z4VN5HYGNHGEAJBEIV2IU4IGQGVBZXK4QVMBDV33KKXM46U4Z363SSQAW528SFVECI7QZVD8HGSGX948BNR4N76VCC6PSCX3YG9R8E6KSYIVEZ2H9NUFTQYY8UR2ZSEZ3HMJJJBE6CGJA88KTEDV673JVMKCJBYYJ8PIRTY2BBY7QJUUF6K4TP6DUY4Q9JD5MTI5VD5A&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.odtahovasluzba-pocta.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.&lt;b&gt;odtah&lt;/b&gt;ovasluzba-pocta.cz/&lt;b&gt;odtahy&lt;/b&gt; &lt;b&gt;aut&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.odtahovasluzba-pocta.cz/odtahovasluzbanonstop/&quot;,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Odtahy&lt;/b&gt; &lt;b&gt;aut&lt;/b&gt; od 1500 Kč&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Výjezd okamžitě 24/7&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rychle a levně v Praze a okolí. Odtahová služba pro osobní automobily a dodávky.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:594925409},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;BIduj5oq&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;categoryOther&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e09b6f22&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nearest&quot;,&quot;label&quot;:&quot;V mém okolí&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sort&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;T6EbCNMK&quot;},{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WNLlcXo1&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:147,&quot;geoms&quot;:{&quot;areas&quot;:[{&quot;bbox&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.70678688385053,&quot;maxY&quot;:50.17742978763022,&quot;minX&quot;:14.224444175411497,&quot;minY&quot;:49.941900202513786},&quot;center&quot;:{&quot;accuracy&quot;:0,&quot;accuracyType&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;latitude&quot;:50.066789,&quot;longitude&quot;:14.466,&quot;source&quot;:&quot;&quot;},&quot;genitiveName&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;id&quot;:10,&quot;importance&quot;:0.45,&quot;isSimulated&quot;:false,&quot;localizedNames&quot;:{&quot;cs&quot;:&quot;Hlavní město Praha&quot;,&quot;en&quot;:&quot;Prague, the Capital City&quot;,&quot;native&quot;:&quot;Hlavní město Praha&quot;,&quot;sk&quot;:&quot;Praha&quot;},&quot;locativeName&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;name&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ010&quot;,&quot;polygons&quot;:[],&quot;popularity&quot;:0.609021,&quot;subTypeId&quot;:0,&quot;subTypeName&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;region&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ePNgRVet&quot;}],&quot;bbox&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.518813686370862,&quot;maxY&quot;:50.09954423778831,&quot;minX&quot;:14.316667747497547,&quot;minY&quot;:50.00281269497199},&quot;searchIn&quot;:&quot;areas&quot;,&quot;searchingPlace&quot;:{&quot;bboxZoom&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.706787574638,&quot;maxY&quot;:50.17718274766229,&quot;minX&quot;:14.224444850860475,&quot;minY&quot;:49.94190009099292},&quot;district&quot;:&quot;okres Hlavní město Praha&quot;,&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.0883,&quot;longitude&quot;:14.4124,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;id&quot;:3468,&quot;municipality&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ0101&quot;,&quot;quarter&quot;:null,&quot;region&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;type&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;useGps&quot;:false,&quot;ward&quot;:null}},&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.0883,&quot;longitude&quot;:14.4124,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;showMap&quot;:false,&quot;shownResults&quot;:3,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=odtah%20auta&amp;x=14.412400&amp;y=50.088300&amp;a=5000.000000#utm_content=categoryOther-results&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;list&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e09b6f22&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-13229712&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e09b6f22&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Útulná 499/20, 108 00 Praha, Malešice&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Útulná 499/20, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;Tato adresa je korespondenční&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Praha, Malešice&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;499/20&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Útulná&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Malešice&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;10800&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.odtahujem.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.odtahujem.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-13229712&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0qUf8IOC&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Po telefonické domluvě možnost služby kdykoliv.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[20,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po telefonické domluvě možnost služby kdykoliv.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[20,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po telefonické domluvě možnost služby kdykoliv.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[20,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po telefonické domluvě možnost služby kdykoliv.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[20,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po telefonické domluvě možnost služby kdykoliv.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[20,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po telefonické domluvě možnost služby kdykoliv.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Po telefonické domluvě možnost služby kdykoliv.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Po telefonické domluvě možnost služby kdykoliv.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Po telefonické domluvě možnost služby kdykoliv.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ua2JqNNi&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4815534&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[3243,2157],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_n/i5bJZm.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_n/i5bJZm.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_n/i5bJZm.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_n/i5bJZm.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_n/i5bJZm.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:35400},&quot;groupId&quot;:13229712,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:13229712,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logosUrl&quot;:[],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.08305740356445,&quot;lon&quot;:14.494799613952637},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:4,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;277&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2181263},&quot;title&quot;:&quot;Odtahová služba a autodoprava - Filip Pilař&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13229712-odtahova-sluzba-a-autodoprava-filip-pilar-praha-malesice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bYpjxosI&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-13069266&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e09b6f22&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Dlouhá 730/35, 110 00 Praha, Staré Město&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Dlouhá 730/35, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;pouze fakturační&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Praha, Staré Město&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 9&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;730/35&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 1&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Dlouhá&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Staré Město&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;11000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.odtahnito.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.odtahnito.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-##2681960##&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fcLYocoK&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Vyzvednutí vozidla po dohodě, obvykle mezi 7:00 - 21:00.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Vyzvednutí vozidla po dohodě, obvykle mezi 7:00 - 21:00.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Vyzvednutí vozidla po dohodě, obvykle mezi 7:00 - 21:00.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Vyzvednutí vozidla po dohodě, obvykle mezi 7:00 - 21:00.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Vyzvednutí vozidla po dohodě, obvykle mezi 7:00 - 21:00.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Vyzvednutí vozidla po dohodě, obvykle mezi 7:00 - 21:00.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Vyzvednutí vozidla po dohodě, obvykle mezi 7:00 - 21:00.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Vyzvednutí vozidla po dohodě, obvykle mezi 7:00 - 21:00.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Vyzvednutí vozidla po dohodě, obvykle mezi 7:00 - 21:00.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rsK5edi8&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4960153&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[3000,2000],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_q/r3cEFT.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_q/r3cEFT.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_q/r3cEFT.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_q/r3cEFT.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_q/r3cEFT.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:85231},&quot;groupId&quot;:2681960,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:false,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/730?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/730?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/730?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:13069266,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:true,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/871CBup.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/871CBup.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/871CBup.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/871CBup.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iUZ3nrZI&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.090750461168646,&quot;lon&quot;:14.426233899761439},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QVYRSEdn&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GFRshpXZ&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9RecJ0AJ&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;Obsloužíme Vás v Praze 9&quot;,&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:2,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;277&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2717948},&quot;title&quot;:&quot;Odtahnito.cz&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13069266-odtahnito-cz-praha-stare-mesto.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;rb1sZmHw&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-13340503&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e09b6f22&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Křižíkova 1703, 256 01 Benešov&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Křižíkova 1703, Benešov&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Benešov&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1703&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Benešov&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Křižíkova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Benešov&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;25601&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.euroasist.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.euroasist.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-13340503&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a92mcwiq&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Odtahová a asistenční služba nonstop na telefonu +420774568705.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;Odtahová a asistenční služba nonstop na telefonu +420774568705.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;Odtahová a asistenční služba nonstop na telefonu +420774568705.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;Odtahová a asistenční služba nonstop na telefonu +420774568705.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;Odtahová a asistenční služba nonstop na telefonu +420774568705.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;Odtahová a asistenční služba nonstop na telefonu +420774568705.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;Odtahová a asistenční služba nonstop na telefonu +420774568705.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;Odtahová a asistenční služba nonstop na telefonu +420774568705.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Odtahová a asistenční služba nonstop na telefonu +420774568705.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JGBU1TD1&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4637578&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2113,1409],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_i/A56fm.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_i/A56fm.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_i/A56fm.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_i/A56fm.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_i/A56fm.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:17355},&quot;groupId&quot;:12791702,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:13340503,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:true,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_h/N7DgN.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_h/N7DgN.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_h/N7DgN.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_h/N7DgN.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HJXqjuov&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:49.77281111056498,&quot;lon&quot;:14.680575788715155},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Jop9LAXl&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7yWeqxM9&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9QfsQCfP&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;Obsloužíme Vás v Praze&quot;,&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:1,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;277&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:3799909},&quot;title&quot;:&quot;Odtahová služba, autodoprava - EUROASIST s.r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13340503-odtahova-sluzba-autodoprava-euroasist-s-r-o-benesov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5fkRXqf1&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-2628956&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e09b6f22&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Radlická, 158 00 Praha&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Radlická, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Radlická&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;15800&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.odtahovasluzba-praha.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.odtahovasluzba-praha.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-2628956&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;85z3GdOv&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Provozní hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YNfBo9O6&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3228964&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1728,1151],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/f0dQzV.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/f0dQzV.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/f0dQzV.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/f0dQzV.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/f0dQzV.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:4052},&quot;groupId&quot;:2628956,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:2628956,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LAAUMA.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LAAUMA.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LAAUMA.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LAAUMA.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6p4GNFhi&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.04977035522461,&quot;lon&quot;:14.357728004455566},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:1,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;277&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2183365},&quot;title&quot;:&quot;Odtahová služba Ladislav Krejčí&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2628956-odtahova-sluzba-ladislav-krejci-praha.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;XaFbu2tS&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-12799992&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e09b6f22&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Ohradské náměstí 1646/8, 155 00 Praha, Stodůlky&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Ohradské náměstí 1646/8, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Stodůlky&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1646/8&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Ohradské náměstí&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Stodůlky&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;15500&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autozizala.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autozizala.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-12799992&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QUtLTpPK&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Autoservis i přepravu pro vás provozujeme pravidelně od pondělí do pátku. Zavolejte nám.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Autoservis i přepravu pro vás provozujeme pravidelně od pondělí do pátku. Zavolejte nám.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Autoservis i přepravu pro vás provozujeme pravidelně od pondělí do pátku. Zavolejte nám.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Autoservis i přepravu pro vás provozujeme pravidelně od pondělí do pátku. Zavolejte nám.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Autoservis i přepravu pro vás provozujeme pravidelně od pondělí do pátku. Zavolejte nám.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Autoservis i přepravu pro vás provozujeme pravidelně od pondělí do pátku. Zavolejte nám.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Autoservis i přepravu pro vás provozujeme pravidelně od pondělí do pátku. Zavolejte nám.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Autoservis i přepravu pro vás provozujeme pravidelně od pondělí do pátku. Zavolejte nám.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Autoservis i přepravu pro vás provozujeme pravidelně od pondělí do pátku. Zavolejte nám.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;m448HCpo&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4584570&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2751,1834],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_h/J1uFLZ.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_h/J1uFLZ.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_h/J1uFLZ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_h/J1uFLZ.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_h/J1uFLZ.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:632495},&quot;groupId&quot;:12799992,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:12799992,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logosUrl&quot;:[],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.037105560302734,&quot;lon&quot;:14.3333740234375},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jv3oqlPC&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CimCGsK6&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BM30PI2S&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:1,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;277&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2139677},&quot;title&quot;:&quot;AUTO ŽÍŽALA&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12799992-auto-zizala-praha-stodulky.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Bm5qq0T3&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-205114&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e09b6f22&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Osiková 2688/2, 130 00 Praha, Žižkov&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Osiková 2688/2, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Zvýhodněné modely&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autojarov.cz/aktuality/www/prijedte-si-k-nam-pro-zvyhodnene-modely/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-205114&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xGmiMIeQ&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Žižkov&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;2688/2&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Osiková&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Žižkov&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;13000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autojarov.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autojarov.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-205114&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oBgI29Cu&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[13,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Tv8zQZrE&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4282515&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[3000,1996],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_X/E8bF43.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_X/E8bF43.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_X/E8bF43.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_X/E8bF43.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_X/E8bF43.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:163174},&quot;groupId&quot;:205114,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/iE6JNc.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;id&quot;:205114,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/YrueJH.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/YrueJH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/YrueJH.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/YrueJH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vNwI5hbW&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.09047317504883,&quot;lon&quot;:14.499141693115234},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kSztq2Xe&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xqWDJA8Y&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1Jm3aQXV&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:82.886,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:51,&quot;stars&quot;:4},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;277&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2035921},&quot;title&quot;:&quot;AUTO JAROV&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/205114-auto-jarov-praha-zizkov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;AudOSVGh&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-12887116&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e09b6f22&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Kutnohorská 312, 109 00 Praha, Štěrboholy&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Kutnohorská 312, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Sezónní nabídka ALU kol&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.hrbitovaut.cz/nahradni-dily?field_znacka_tid_selective=All&amp;field_dil_tid_selective=1402#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-12887116&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;S82I34Yh&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Štěrboholy&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;312&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha-Štěrboholy&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Kutnohorská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Štěrboholy&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;10900&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.hrbitovaut.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.hrbitovaut.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-12887116&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;btWHZQin&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[14,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Itwhk6cl&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5024689&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2998,1993],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_r/FIaPA4.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_r/FIaPA4.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_r/FIaPA4.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_r/FIaPA4.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_r/FIaPA4.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:836638},&quot;groupId&quot;:12887116,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_o/eGEEmg.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_s/3ECEmg.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_s/3ECEmg.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:12887116,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/F2PSvY.jpeg?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/F2PSvY.jpeg?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/F2PSvY.jpeg?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/F2PSvY.jpeg?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tmOCIN7E&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.066829681396484,&quot;lon&quot;:14.545560836791992},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:60.75,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:48,&quot;stars&quot;:3},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;277&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:3861256},&quot;title&quot;:&quot;Hřbitov aut&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12887116-hrbitov-aut-praha-sterboholy.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;jhqUZ5XH&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-13210290&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e09b6f22&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Vídeňská 1755/126, 148 00 Praha, Kunratice&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Vídeňská 1755/126, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Audi Approved Plus&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://audiapproved.autojarov.cz/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-13210290&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QVi8vh87&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Kunratice&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1755/126&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha-Kunratice&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Vídeňská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Kunratice&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;14800&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autojarov.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autojarov.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-13210290&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BoFyO0wJ&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[13,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;974kF3Um&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3748064&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2000,1332],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/pSXFJc.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/pSXFJc.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/pSXFJc.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/pSXFJc.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/pSXFJc.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:26168},&quot;groupId&quot;:205114,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:13210290,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/XTzTl0.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/XTzTl0.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/XTzTl0.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/XTzTl0.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kpY936pw&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.010807037353516,&quot;lon&quot;:14.476934432983398},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EWsBfdH1&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;i7SV7oKF&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9VWG44kq&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:94.713,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:7,&quot;stars&quot;:4.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;277&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2035921},&quot;title&quot;:&quot;AUTO JAROV Kunratice&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13210290-auto-jarov-kunratice-praha-kunratice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Bv3XCkfM&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-12916246&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e09b6f22&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Českobrodská ev. č. 115, 130 00 Praha, Žižkov&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Českobrodská ev. č. 115, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Zvýhodněné modely&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autojarov.cz/aktuality/www/prijedte-si-k-nam-pro-zvyhodnene-modely/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-12916246&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OSR7NQS3&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Žižkov&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;ev. č. 115&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Českobrodská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Žižkov&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;13000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;volkswagen.autojarov.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://volkswagen.autojarov.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-12916246&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RlnfwEPd&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[13,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UWBdFhxk&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3456191&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2000,1335],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AtPKPo.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AtPKPo.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AtPKPo.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AtPKPo.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AtPKPo.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:13984},&quot;groupId&quot;:205114,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/diLJNb.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;id&quot;:12916246,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/CeweIA.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/CeweIA.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/CeweIA.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/CeweIA.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DLY93Jkc&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.090599060058594,&quot;lon&quot;:14.500436782836914},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:67.367,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:5,&quot;stars&quot;:3.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;277&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2035921},&quot;title&quot;:&quot;AUTO JAROV - Volkswagen&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12916246-auto-jarov-volkswagen-praha-zizkov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;kGTNFciu&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-12935159&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e09b6f22&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Na Jarově 2424/2, 130 00 Praha, Žižkov&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Na Jarově 2424/2, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;subtype&quot;:3,&quot;text&quot;:&quot;Objednat se&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autoservis-garant.cz/rezervacni-formular/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-12935159&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;l3taPi8n&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;Autoservis je v areálu firmy Inklemo. Vjezd z ulice Na Jarově.&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Praha, Žižkov&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;2424/2&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Na Jarově&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Žižkov&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;13000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autoservis-garant.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autoservis-garant.cz#utm_source=firmy.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=novy-zapis-srpen2017&amp;utm_campaign=firmy.cz-12935159&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Jr5vQjSG&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Odtahy a asistence nonstop. English speaking mechanic. Noční vrátnice nonstop hlídač. Autoservis i v sobotu.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Odtahy a asistence nonstop. English speaking mechanic. Noční vrátnice nonstop hlídač. Autoservis i v sobotu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Odtahy a asistence nonstop. English speaking mechanic. Noční vrátnice nonstop hlídač. Autoservis i v sobotu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Odtahy a asistence nonstop. English speaking mechanic. Noční vrátnice nonstop hlídač. Autoservis i v sobotu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Odtahy a asistence nonstop. English speaking mechanic. Noční vrátnice nonstop hlídač. Autoservis i v sobotu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Odtahy a asistence nonstop. English speaking mechanic. Noční vrátnice nonstop hlídač. Autoservis i v sobotu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[15,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Odtahy a asistence nonstop. English speaking mechanic. Noční vrátnice nonstop hlídač. Autoservis i v sobotu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Odtahy a asistence nonstop. English speaking mechanic. Noční vrátnice nonstop hlídač. Autoservis i v sobotu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Odtahy a asistence nonstop. English speaking mechanic. Noční vrátnice nonstop hlídač. Autoservis i v sobotu.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ePstkcYx&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2017541&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1600,1066],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/m4ND35.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/m4ND35.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/m4ND35.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/m4ND35.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/m4ND35.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:20003},&quot;groupId&quot;:12935159,&quot;hasMarketOffer&quot;:true,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:12935159,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/MRxBof5.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/MRxBof5.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/MRxBof5.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/MRxBof5.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Zry3yJd2&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.08831024169922,&quot;lon&quot;:14.490533828735352},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:54.717,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:22,&quot;stars&quot;:2.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;277&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2204485},&quot;title&quot;:&quot;Autoservis Garant&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12935159-autoservis-garant-praha-zizkov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5zzU1SNR&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-13305356&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e09b6f22&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Osiková 2688/2, 130 00 Praha, Žižkov&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Osiková 2688/2, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Zvýhodněné modely&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autojarov.cz/aktuality/www/prijedte-si-k-nam-pro-zvyhodnene-modely/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-13305356&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DaGU6aON&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Žižkov&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;2688/2&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Osiková&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Žižkov&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;13000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autojarov.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autojarov.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-13305356&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7pfP2rvy&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[13,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nDRinBR9&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4286571&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[3000,1996],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_a/vDYB5m.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_a/vDYB5m.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_a/vDYB5m.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_a/vDYB5m.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_a/vDYB5m.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:8967},&quot;groupId&quot;:205114,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/730?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/730?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/730?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:13305356,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_Z/hL1GcN.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_Z/hL1GcN.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_Z/hL1GcN.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_Z/hL1GcN.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;giWYP3L3&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.09047317504883,&quot;lon&quot;:14.499141693115234},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WbFQqbEQ&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;26HS2Adf&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:-1,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;277&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2035921},&quot;title&quot;:&quot;AUTO JAROV - SEAT&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13305356-auto-jarov-seat-praha-zizkov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;u4A2Ijsk&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-173770&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e09b6f22&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Pod Paťankou 217/1, 160 00 Praha, Dejvice&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Pod Paťankou 217/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Dejvice&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;217/1&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Pod Paťankou&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Dejvice&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;16000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autopodbaba.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autopodbaba.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-173770&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QB34T2y4&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[19,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[19,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[19,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[19,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[19,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[13,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;g0hSWkwc&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1617657&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1993,1322],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ToMBowD.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ToMBowD.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ToMBowD.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ToMBowD.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ToMBowD.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:268051},&quot;groupId&quot;:173770,&quot;hasMarketOffer&quot;:true,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:173770,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/a2CBBWp.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/a2CBBWp.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/a2CBBWp.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/a2CBBWp.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sdtslSqJ&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.114566802978516,&quot;lon&quot;:14.391837120056152},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9oy1Csnj&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YHyQfKts&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oSLffU1K&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:83.557,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:20,&quot;stars&quot;:4},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;277&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2017724},&quot;title&quot;:&quot;AUTO PODBABSKÁ&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/173770-auto-podbabska-praha-dejvice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;7BYvl6gr&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-2616689&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e09b6f22&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Šternberkova 1350/16, 170 00 Praha, Holešovice&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Šternberkova 1350/16, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Holešovice&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 7&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1350/16&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 7&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Šternberkova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Holešovice&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;17000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.likvidacevozidel.eu&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.likvidacevozidel.eu#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-2616689&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;s0YbqGtW&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;j7YpTFGd&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;996581&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2152,1434],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/hoZoWE.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/hoZoWE.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/hoZoWE.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/hoZoWE.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/hoZoWE.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:156454},&quot;groupId&quot;:2616703,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_P/hAtIN.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_P/b0nHb.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_P/b0nHb.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:2616689,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/AQInLA.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/AQInLA.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/AQInLA.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/AQInLA.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hJ5GSREa&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.10146713256836,&quot;lon&quot;:14.434550285339355},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;b6pkdrhM&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2HKdu24v&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OwQwduOa&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:1,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;277&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2321181},&quot;title&quot;:&quot;Likvidace vozidel - Marek Kučera&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2616689-likvidace-vozidel-marek-kucera-praha-holesovice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;knkfYmlD&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-144072&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e09b6f22&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha, Veleslavín&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Veleslavínská 48/39, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Servis Škoda a Volkswagen&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.prerost-svorc.cz/servis#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-144072&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qVdMWsEh&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Veleslavín&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;48/39&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Veleslavínská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Veleslavín&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;16200&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.prerost-svorc.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.prerost-svorc.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-144072&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ah3vEWm8&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Servisní služby i prodej nových a ojetých vozů fungují dle otevírací doby, bez omezení.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[19,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Servisní služby i prodej nových a ojetých vozů fungují dle otevírací doby, bez omezení.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[19,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Servisní služby i prodej nových a ojetých vozů fungují dle otevírací doby, bez omezení.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[19,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Servisní služby i prodej nových a ojetých vozů fungují dle otevírací doby, bez omezení.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[19,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Servisní služby i prodej nových a ojetých vozů fungují dle otevírací doby, bez omezení.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[19,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Servisní služby i prodej nových a ojetých vozů fungují dle otevírací doby, bez omezení.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[13,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Servisní služby i prodej nových a ojetých vozů fungují dle otevírací doby, bez omezení.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Servisní služby i prodej nových a ojetých vozů fungují dle otevírací doby, bez omezení.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Servisní služby i prodej nových a ojetých vozů fungují dle otevírací doby, bez omezení.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gFlH82oW&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1747561&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2654,1764],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JO6Byqs.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JO6Byqs.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JO6Byqs.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JO6Byqs.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JO6Byqs.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:8763},&quot;groupId&quot;:144072,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/58pSI1.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/mtzbJg.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/mtzbJg.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:144072,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/Eb9BnhU.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/Eb9BnhU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/Eb9BnhU.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/Eb9BnhU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CaSEdYR7&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.09361267089844,&quot;lon&quot;:14.348991394042969},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:66.698,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:17,&quot;stars&quot;:3.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;277&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2000870},&quot;title&quot;:&quot;PŘEROST A ŠVORC AUTO&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/144072-prerost-a-svorc-auto-praha-veleslavin.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;MXZluYHS&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-13011503&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;e09b6f22&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;K Nemocnici 50, 251 62 Tehovec&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;K Nemocnici 50, Tehovec&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Kontaktujte nás&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.likvidacevojkov.cz/kontakt#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-13011503&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ojg6FAN9&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;Žluté budovy na pravé straně silnice ve směru na Kutnou Horu.&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Tehovec&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;50&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Tehovec&quot;,&quot;street&quot;:&quot;K Nemocnici&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Tehovec&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;25162&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.likvidace.vojkov.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.likvidace.vojkov.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-13011503&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;d8Qy1bVO&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Provozní hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;y0ybuLPU&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5178433&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[4000,2661],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_t/CZcV9L.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_t/CZcV9L.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_t/CZcV9L.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_t/CZcV9L.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_t/CZcV9L.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:15016},&quot;groupId&quot;:817607,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_p/E6Zf.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_r/1BKV85.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_r/1BKV85.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:13011503,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:true,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_h/tPaBLd.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_h/tPaBLd.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_h/tPaBLd.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_h/tPaBLd.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LUsOFfTA&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:49.987584184826744,&quot;lon&quot;:14.713015011574173},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ukPsWjSy&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yip0kbMo&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;Obsloužíme Vás v Praze&quot;,&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:-1,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;277&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2637304},&quot;title&quot;:&quot;Ekologická Likvidace Vojkov - auto vrakoviště&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13011503-ekologicka-likvidace-vojkov-auto-vrakoviste-tehovec.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;AXj9pjWs&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZHv9uDGk&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YUevz32T&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;a8cbb0940e048dad&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;18ca8b42&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;12163009368580984237&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1350342000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1471358451},&quot;docId&quot;:&quot;a8cbb0940e048dad&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fnonstopodtahauta.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gYDCCL5R&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Odtah&lt;/b&gt; vozidel Praha – nonstop odtah &lt;b class=sec&gt;auta&lt;/b&gt; – &lt;b class=sec&gt;odtahová&lt;/b&gt; služba – &lt;b class=sec&gt;odtažení&lt;/b&gt; ale i likvidace &lt;b class=sec&gt;aut&lt;/b&gt;, telefon: +420 732 207 449&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Nonstop &lt;b class=sec&gt;odtah&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;auta&lt;/b&gt; - &lt;b class=sec&gt;odtahová&lt;/b&gt; služba Praha a okolí, likvidace&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.nonstopodtahauta.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://nonstopodtahauta.cz&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;R49oOdVH&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7dea2c4e3e2cf4ce&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;18ca8b42&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;18296485150708266190&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1546815600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1552014550},&quot;docId&quot;:&quot;7dea2c4e3e2cf4ce&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fodtah-vozidel.eu%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EHdXvXf5&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Odtah&lt;/b&gt; vozidel po Praze a okolí – přeprava automobilů a jejich &lt;b class=sec&gt;auto&lt;/b&gt; transport – nejlevnější odtahovka – ekologická likvidace &lt;b class=sec&gt;aut&lt;/b&gt; - +420 736 789 905&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Odtah&lt;/b&gt; vozidel po Praze a okolí&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.odtah-vozidel.eu/odtazeni-vozidla/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://&lt;b class=sec&gt;odtah&lt;/b&gt;-vozidel.eu/&lt;b class=sec&gt;odtazeni&lt;/b&gt;-vozidla&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;RMhHq8HU&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8d7f869a&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;b4499690d8074ee9&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8d7f869a&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;7171713b3ab52ce4d4d252&quot;,&quot;height&quot;:1200,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1600},&quot;docId&quot;:&quot;b4499690d8074ee9&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://strakonicky.denik.cz/galerie/dalsi-odtah-odstaveneho-auta-podivejte-se-snimky-z-akce22.html?back=2700534878-1344-30&amp;photo=1&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FSlzTzTU&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Odtah auta 23. srpna.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://g.denik.cz/30/d5/obrazem-dalsi-odtah-odstaveneho-auta-podivejte-se-snimky-z-akce-05_denik-galerie-800@2x.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=0d4c617480d16d7c&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mpvFpsDg&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=0d4c617480d16d7c&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:374,&quot;_reactKey&quot;:&quot;K2GK5feJ&quot;},{&quot;height&quot;:424,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=0d4c617480d16d7c&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:566,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3sSaWtmd&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;LrWJYhfT&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4ae3b7518890e03e&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8d7f869a&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;633c9c94cc27c61f639974&quot;,&quot;height&quot;:1066,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1600},&quot;docId&quot;:&quot;4ae3b7518890e03e&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://trebicsky.denik.cz/galerie/odtah-aut-z-parkoviste-v-krajinove-ulici.html?back=1527689227-1794-40&amp;photo=1&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HTZO1DKW&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Odtah aut z parkoviště v Krajinově ulici&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://g.denik.cz/40/74/v-trebici-zacalo-blokove-cisteni-doplatili-na-to-prvni-neukazneni-ridici-03_denik-galerie-800@2x.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=c5e2be64d5f8e3f0&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kn6HFWBB&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=c5e2be64d5f8e3f0&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jKBNDHIn&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=c5e2be64d5f8e3f0&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EaNEm6by&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0dke6Aus&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;f4536c05263ddd2d&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8d7f869a&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;8d0f4ebc26c1d83e45c1de&quot;,&quot;height&quot;:684,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1062},&quot;docId&quot;:&quot;f4536c05263ddd2d&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autostyl.cz/co-jsou-to-asistencni-sluzby-a-s-cim-vam-pomohou/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3rSlC2DV&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Co jsou to asistenční služby a s čím vám pomohou - AutoSTYL&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autostyl.cz/wp-content/uploads/2022/09/asistencni-sluzba-odtah-auta.png&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=0f03b6fde3d6d9fd&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:217,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PsypNkzQ&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=0f03b6fde3d6d9fd&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:435,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jtX15Jh6&quot;},{&quot;height&quot;:393,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=0f03b6fde3d6d9fd&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:610,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0t0nGny7&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;cK9BK5PQ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;65244950875fbc8&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8d7f869a&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;723c728fc83f2f5046e730&quot;,&quot;height&quot;:1067,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1600},&quot;docId&quot;:&quot;65244950875fbc8&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://trebicsky.denik.cz/galerie/odtah-aut-z-parkoviste-v-krajinove-ulici.html?back=1527689227-1794-40&amp;photo=1&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tNfdhgTO&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Odtah aut z parkoviště v Krajinově ulici&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://g.denik.cz/40/89/v-trebici-zacalo-blokove-cisteni-doplatili-na-to-prvni-neukazneni-ridici-11_denik-galerie-800@2x.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=e59e0e98b5a6135c&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZuTNcFmv&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=e59e0e98b5a6135c&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VxUXXd4z&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=e59e0e98b5a6135c&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2fUbS2LU&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;zOqnXMJn&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;bdd32c65a8ad82c0&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8d7f869a&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;e2d8f09f8a67d5126ea017&quot;,&quot;height&quot;:1067,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1600},&quot;docId&quot;:&quot;bdd32c65a8ad82c0&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://trebicsky.denik.cz/galerie/odtah-aut-z-parkoviste-v-krajinove-ulici.html?back=1527689227-1794-40&amp;photo=1&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9D2SWyHG&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Odtah aut z parkoviště v Krajinově ulici&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://g.denik.cz/40/e1/v-trebici-zacalo-blokove-cisteni-doplatili-na-to-prvni-neukazneni-ridici-04_denik-galerie-800@2x.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=a9e67cb6b6996bae&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0OugVayP&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=a9e67cb6b6996bae&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZGmh99nm&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=a9e67cb6b6996bae&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CM3hnnRj&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;I7ymF1Yw&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7237d4d5f9d63132&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8d7f869a&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;e1e1c3e0d24aa9529e25bf&quot;,&quot;height&quot;:1000,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1000},&quot;docId&quot;:&quot;7237d4d5f9d63132&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.kralovstvo-hraciek.sk/odtahove-auto-1-10-oranzove&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hv17HPX8&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Odtahové auto – 1:10 oranžové&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.kralovstvo-hraciek.sk/image/cache/catalog/feed/9852_1-1000x1000.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=a6f2af0c58e34dbe&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pj7OOLRd&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=a6f2af0c58e34dbe&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:363,&quot;_reactKey&quot;:&quot;68LBb42I&quot;},{&quot;height&quot;:430,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=a6f2af0c58e34dbe&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:558,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kGzynNyZ&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;DUFHq5aa&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4392d2e52b514c1c&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8d7f869a&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;7874f0eb999e034ce83a59&quot;,&quot;height&quot;:1066,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1600},&quot;docId&quot;:&quot;4392d2e52b514c1c&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://trebicsky.denik.cz/galerie/odtah-aut-z-parkoviste-v-krajinove-ulici.html?back=1527689227-1794-40&amp;photo=1&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YqrMx2R9&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Odtah aut z parkoviště v Krajinově ulici&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://g.denik.cz/40/81/v-trebici-zacalo-blokove-cisteni-doplatili-na-to-prvni-neukazneni-ridici-14_denik-galerie-800@2x.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=51722c2f24dbc592&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6hrbZlJN&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=51722c2f24dbc592&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;O6kxCco5&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=51722c2f24dbc592&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Nkhq7EDy&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;7MKcbt86&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2236c324c6fe95a7&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8d7f869a&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;b8b8b8f9e136c2e19d9c22&quot;,&quot;height&quot;:955,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1533},&quot;docId&quot;:&quot;2236c324c6fe95a7&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.denik.cz/galerie/odtah-auta-v-praze.html?back=2875278330-6430-1&amp;photo=1&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;G8j6aUqB&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Odtah auta v Praze. Ilustrační foto. &quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://g.denik.cz/63/9a/2965600-odtah2_denik-galerie-800@2x.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8a582dc9bf73e558&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:225,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oE7sDSmx&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8a582dc9bf73e558&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:449,&quot;_reactKey&quot;:&quot;waUEknmN&quot;},{&quot;height&quot;:387,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8a582dc9bf73e558&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:621,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FHt76KV6&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;CKrgSdkt&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;63d4eb4c80396a5d&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8d7f869a&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;717171307bcd026a9741fd&quot;,&quot;height&quot;:263,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:350},&quot;docId&quot;:&quot;63d4eb4c80396a5d&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.tipyanabidky.cz/nonstop-odtah-auta-2&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;t5v7mQ8T&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Odtah auta - vozidla Praha&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.tipyanabidky.cz/wp-content/uploads/2013/08/odtah%20auta%20-%20vozidla.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8422bebe0314d589&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aaw2iOmK&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8422bebe0314d589&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:374,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BzHLfImY&quot;},{&quot;height&quot;:424,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8422bebe0314d589&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:566,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MdYNheh0&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;f3pJQiTN&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;45db045b02feca4d&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;8d7f869a&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;723cb232df8c305bb1e60b&quot;,&quot;height&quot;:1068,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1600},&quot;docId&quot;:&quot;45db045b02feca4d&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://trebicsky.denik.cz/galerie/odtah-aut-z-parkoviste-v-krajinove-ulici.html?back=1527689227-1794-40&amp;photo=1&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IUfSQ2z1&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Odtah aut z parkoviště v Krajinově ulici&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://g.denik.cz/40/30/v-trebici-zacalo-blokove-cisteni-doplatili-na-to-prvni-neukazneni-ridici-10_denik-galerie-800@2x.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=e2a1208e4be8200e&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3iqU4Kgf&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=e2a1208e4be8200e&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;y6jg4jUz&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=e2a1208e4be8200e&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zbSNtWJS&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;vuA7qvpb&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;zGT3vZbg&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;cb582cdddd4e400f&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;18ca8b42&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;14652510719062196239&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1561935600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1612383454},&quot;docId&quot;:&quot;cb582cdddd4e400f&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmpplzen.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aXonZVEA&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Stanice &lt;b class=sec&gt;odtahů&lt;/b&gt; vozidel se nachází na adrese Radčická 6, Plzeň, 301 00, tel.: 377 224 271.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Odtahy&lt;/b&gt; vozidel | Městská policie Plzeň&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mpplzen.cz/doprava/odtahy-vozidel/odtahy-vozidel.aspx&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mpplzen.cz/doprava/&lt;b class=sec&gt;odtahy&lt;/b&gt;-vozidel/&lt;b class=sec&gt;odtahy&lt;/b&gt;-vozidel.aspx&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4nEIKfJ3&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;523740de42baae40&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;18ca8b42&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;15147647195030400576&quot;,&quot;article&quot;:{&quot;author&quot;:&quot;Vojtěch Razima&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Literární noviny | měsíčník pro kritické myšlení. Literární noviny vychází poslední čtvrtek v měsíci.&quot;,&quot;publicationDate&quot;:1668629967,&quot;title&quot;:&quot;Odtahy vozidel na dálnici: Stát se ve spolupráci dálničními parazity pokouší okrást řidiče&quot;},&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1587164400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1587391209},&quot;docId&quot;:&quot;523740de42baae40&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fliterarky.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mqZgRij8&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Literární noviny | měsíčník pro kritické myšlení. Literární noviny vychází poslední čtvrtek v měsíci.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Odtahy&lt;/b&gt; vozidel na dálnici: Stát se ve spolupráci dálničními&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://literarky.cz/civilizace/1067-odtahy-vozidel-na-dalnici-stat-se-ve-spolupraci-dalnicnimi-parazity-pokousi-okrast-ridice&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://literarky.cz/1067-&lt;b class=sec&gt;odtahy&lt;/b&gt;-vozidel-na-dalnici-stat-se-ve&amp;hellip;&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;mainImage&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/preview/https%3A%2F%2Fliterarky.cz%2Fcivilizace%2F1067-odtahy-vozidel-na-dalnici-stat-se-ve-spolupraci-dalnicnimi-parazity-pokousi-okrast-ridice&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zmMft600&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;IebNRzdH&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;68a85a721169155&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;18ca8b42&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;17921403295762278545&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1616022000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1647588194},&quot;docId&quot;:&quot;68a85a721169155&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Flikvidacevojkov.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gAsTV36V&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;E-shop postavený na CMS Merlin vyrobený společností Pixman s.r.o.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Likvidace vraků | Autocentrum Vojkov s.r.o. - Ekologická&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.likvidacevojkov.cz/likvidace-vraku&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://likvidacevojkov.cz/likvidace-vraku&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;f3SS3nAm&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;26d1b1915151f635&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;18ca8b42&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;12020584118121264693&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1121641200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1549403141},&quot;docId&quot;:&quot;26d1b1915151f635&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fautoweb.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6VgZzIyQ&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Odtahování vozidel neoprávněně zabírajících veřejné komunikace je situací velice častou a proto není výjimkou, že si správce komunikace někdy počíná velmi svérázně a zasahuje do výkonu práv vlastníka nad míru nezbytnou okolnostem.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Odtah&lt;/b&gt; vozidla – co říká zákon a jaká je praxe. Část 1&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autoweb.cz/odtah-vozidla-co-rika-zakon-a-jaka-je-praxe-cast-1/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://autoweb.cz/&lt;b class=sec&gt;odtah&lt;/b&gt;-vozidla-co-rika-zakon-a-jaka-je-praxe-cast-1&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;HLpzDy4M&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;487c9a142d24e7a2&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;18ca8b42&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;14446591116145125282&quot;,&quot;article&quot;:{&quot;author&quot;:&quot;Michal Šimunek&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Odtah automobilu nemusí být zas tak jednoduchý, jak se zdá. Existuje totiž několik pravidel, která byste měli při této činnosti dodržet.&quot;,&quot;publicationDate&quot;:1634867100,&quot;title&quot;:&quot;AutoŽivě.cz&quot;},&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1634857200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1634909695},&quot;discussion&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;www.autozive.cz/jak-odtahnout-automobil/&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autozive.cz/diskuze/jak-odtahnout-automobil/&quot;},&quot;docId&quot;:&quot;487c9a142d24e7a2&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fautozive.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YtdTv9v4&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Odtah&lt;/b&gt; automobilu nemusí být zas tak jednoduchý, jak se zdá. Existuje totiž několik pravidel, která byste měli při této činnosti dodržet.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Jak správně a bezpečně odtáhnout automobil | AutoŽivě.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autozive.cz/jak-odtahnout-automobil/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://autozive.cz/jak-odtahnout-automobil&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;mainImage&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/preview/https%3A%2F%2Fwww.autozive.cz%2Fjak-odtahnout-automobil%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0npW2xLN&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;yRfAFr39&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7f1223f0947736b7&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;18ca8b42&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;18379792545442379447&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1350342000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1554191185},&quot;docId&quot;:&quot;7f1223f0947736b7&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fodtah-vozidel.eu%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;L0iPpNvz&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Odtah&lt;/b&gt; vozidel – přeprava automobilů a jejich &lt;b class=sec&gt;auto&lt;/b&gt; transport – nejlevnější odtahovka – ekologická likvidace &lt;b class=sec&gt;aut&lt;/b&gt; - +420 736 789 905&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Odtah&lt;/b&gt; vozidel&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.odtah-vozidel.eu/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://&lt;b class=sec&gt;odtah&lt;/b&gt;-vozidel.eu&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;SGpPPKce&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4ef3feee71f81af4&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;18ca8b42&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;14912543091221601012&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1490396400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1504888245},&quot;docId&quot;:&quot;4ef3feee71f81af4&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fauto-vyhybka.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;P8tSFSfU&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Náš autobazar nabízí spolehlivé a bezpečné přepravy vozidel do 3,5t&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Přeprava a &lt;b class=sec&gt;odtahy&lt;/b&gt; vozidel - | Autobazar &lt;b class=sec&gt;AUTO&lt;/b&gt;-Vyhybka Praha&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.auto-vyhybka.cz/preprava-odtahy-vozidel/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://&lt;b class=sec&gt;auto&lt;/b&gt;-vyhybka.cz/preprava-&lt;b class=sec&gt;odtahy&lt;/b&gt;-vozidel&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;7ywW9ArY&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7da1033f7f22c263&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;18ca8b42&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;18275892334096990819&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1542236400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1611159421},&quot;docId&quot;:&quot;7da1033f7f22c263&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmp-olomouc.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BbSeDyrN&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Vraky, na rozdíl od tzv. „autovraků“, jsou vozidla nacházející se na pozemní komunikaci. Vyznačují se tím, že pro závady v technickém stavu jsou zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si&amp;hellip;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Odtahy&lt;/b&gt; vozidel - Problematika vraků, odstavených vozidel a&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://mp-olomouc.cz/doprava/odtahy-vozidel&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mp-olomouc.cz/doprava/&lt;b class=sec&gt;odtahy&lt;/b&gt;-vozidel&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;HoDDAp0F&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;18ba78f3&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;odtah auta&quot;,&quot;results&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;auta&quot;,&quot;title&quot;:&quot;auta&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VbjfoXfh&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;ojetá auta&quot;,&quot;title&quot;:&quot;ojetá auta&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;O3HD3ykp&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;suv auta&quot;,&quot;title&quot;:&quot;suv auta&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QvWkeEBY&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;rc auta&quot;,&quot;title&quot;:&quot;rc auta&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jUY1lJ1q&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;ok auta&quot;,&quot;title&quot;:&quot;ok auta&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Kp5tIwby&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;s auta&quot;,&quot;title&quot;:&quot;s auta&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;reLoc1Zv&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;tt auta&quot;,&quot;title&quot;:&quot;tt auta&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;obmFxb4z&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;mpv auta&quot;,&quot;title&quot;:&quot;mpv auta&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wT5a2fi1&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;tmTir1cT&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;vPKJ85JR&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;18ca8b42&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:1300000},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Zuw0dR05&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;1bb316d&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.4124,&quot;latitude&quot;:50.0883,&quot;accuracy&quot;:1000000,&quot;source&quot;:1,&quot;timestamp&quot;:{&quot;seconds&quot;:1669827235}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0WjLfDyn&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;mx5936Gb&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;18ca8b42&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:55.631006981Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;M3bFNICH&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;odtah auta&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;odtah auta&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;NoMatch&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;NoMatch&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:1667,&quot;groupId&quot;:3152,&quot;groupName&quot;:&quot;zbozi-category-noboost&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NGkYZzsv&quot;},{&quot;abTestId&quot;:1670,&quot;groupId&quot;:3159,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ouCv4mtI&quot;},{&quot;abTestId&quot;:1709,&quot;groupId&quot;:3206,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;L83gRbgj&quot;},{&quot;abTestId&quot;:1710,&quot;groupId&quot;:3208,&quot;groupName&quot;:&quot;RefSkupina&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;u13Pn4Qq&quot;}],&quot;queryEsc&quot;:&quot;odtah%20auta&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;odtah auta&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;odtah%20auta&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;odtah%20auta&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;}}" data-search-page-context="{&quot;random&quot;:0.7534078536154061,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/obrazky&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/obrazky&quot;,&quot;CONF_DOT_FULLTEXT_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.30.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async="" data-sentry-config="{&quot;init&quot;:{&quot;release&quot;:&quot;renderer@812e5c65f&quot;,&quot;environment&quot;:&quot;production&quot;,&quot;allowUrls&quot;:[&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;dev.dszn.cz&quot;,&quot;szn.cz&quot;,&quot;seznam.cz&quot;]},&quot;tags&quot;:{&quot;hardware&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;featureFlags&quot;:&quot;zbozi-category-noboost&quot;},&quot;rid&quot;:&quot;By3nbLm-KIwV_NojevlQ&quot;,&quot;query&quot;:&quot;odtah auta&quot;}"></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){var c=b.originalException;if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(c||b.syntheticException)},0),c&&c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")&&(a.fingerprint="ChunkLoadError"===c.name?["cmp-chunk-load-error"]:["cmp-error"]),a.exception){var d=window.rendererErrorFilters,e=a.exception.values;if(e.length&&d)for(var f=0;f<e.length;f++)for(var g=0;g<d.length;g++)if(d[g](e[f]))return null;a.exception.values=e.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c={navigatorOnline:navigator.onLine};Object.keys(a.tags).forEach(function(b){c[b]=a.tags[b]}),b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid),a.query&&b.setExtra("query",a.query)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse( document.getElementById('sentry-script').getAttribute('data-sentry-config') )); </script></body> </html><sklikReklama_50761>