Pronájem odtahového speciálu a autopřepravníku.
Odtahový speciál Fiat Ducato 3lhdi
Zajišťujeme odtah osobních i užitkových, nákladních vozidel do 16t. + karavanů do 11 metrů.
Praha a stř. Čechy.

Odtahovka je na řp skupiny B do 3,5 t nosnost 1550 kg, závěs na 3 t k odtahovému vozu pronajmeme i vlek. Cena za pronájem je 1000 kč/den a 4.00 kč za km bez dph. Vratná kauce 10 000 kč. Zajišťujeme taktéž odtah porouchaného auta i kompletní servis včetně prohlídky vozidla.

volejte:      +420 602 227 913

ODTAHOVACÍ SLUŽBA
PRAHA

Lýskova 778/14 155 00 Praha 5


 

Kontaktujte nás

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode

<!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop forceScrollbar" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><meta name="referrer" content="origin"/><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.0680c50ab2.ico"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><script>(function(){ var chromeRegex = /Chrome\/(\d{1,3})/; var ua = (navigator && navigator.userAgent) || ''; var matchedVersion = chromeRegex.test(ua) && ua.match(chromeRegex); var isChromeLegacyVersion = !!matchedVersion && matchedVersion[1] && parseInt(matchedVersion, 10) <= 50; window.isModern = "noModule" in (document.createElement("script")) && typeof URLSearchParams !== "undefined" && !isChromeLegacyVersion; })(); function onceInWindow(key, callback) { if (key in window) { callback(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener(key, handler); callback(); }; window.addEventListener(key, handler); } }</script><script src="//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js"></script><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS("+f+","+b.join("")+")";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); // DOT init if (window.DOT) { loadjs.done('dot'); } else { onceInWindow('polyfills', function() { loadjs('//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js', 'dot', { numRetries: 3 }); }); } // preloadScript init function initPreloadScript(assets) { if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('appPreload')) { return; } window.BoxLog = {}; loadjs(assets,'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }) } } var ENV='production'; </script><script> (function(){ loadjs(window.isModern ? '/re/js/polyfills/polyfills.bundle.9ee40f760d.js' :'/re/js/polyfills/polyfills.legacy.bundle.271b1550a2.js' ,'polyfills',{ error: function(notFound) { throw new Error('POLYFILLS FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); function runPreload() { initPreloadScript(window.isModern ? ["/re/js/modern/boxLog.bundle.560fe3dc06.js","/re/js/modern/110.bundle.e695368f92.js","/re/js/modern/app.bundle.143e5f3140.js"] :["/re/js/legacy/boxLog.legacy.bundle.c6f1dd10b2.js","/re/js/legacy/755.legacy.bundle.ee621dfbf7.js","/re/js/legacy/app.legacy.bundle.808b0516e2.js"] ); } onceInWindow('polyfills', runPreload); }()) </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.affbc6de87.css"/><script> (function(){ var currentUrl = window.location.href; var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title) { window.location.href='/streamerror500.html?errorUrl=' + encodeURIComponent(currentUrl); } },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: hidden; }</style><noscript><style type="text/css">.hiddenWithJS { visibility: visible; }</style></noscript> <title>odtah auta – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=odtah%20auta"/><script>window.initDR=function(a,b,c){var e=window.DOTWrapper;if(window.DOT){var f=window.DOT,g=/^\d+__/,h=null;c&&(h=f.getNewInstance(),h.cfg(c),window.mirrorDot=h);var i=function _mirrorHit(a,b){var c=!!(2<arguments.length&&arguments[2]!==void 0)&&arguments[2];if(null!==h&&c&&-1===["scroll","resize","unload","mousedown"].indexOf(a)){var d=JSON.parse(JSON.stringify(b));setTimeout(function(){d.d&&"event"===a&&"impress"===d.d.action&&"reporter_name"in d.d||h.hit(a,d)},0)}},j=function _createDelayedAction(a,b){return function(c){a._delay(b)}},k=function _resolveReporterName(a,c){"reporter_name"in c.d&&(c.d.reporter_query=a._cfg.query,b&&c.d.reporter_name in b&&(c.d.reporter_name=b[c.d.reporter_name]))},l=function _resolveRId(a){var b=a.d;b&&"rid"in b&&(a.lsid!==b.rid&&(a.lsid=b.rid),delete b.rid)},f=window.DOT;if("variant"in f){var m=f.variant;if("FULLTEXT"!==m)return console.warn("Unsupported DOT variant. Some features may not work!"),e.dot("cfg",a)}var n=j(f,"resize"),o=j(f,"scroll"),p=function unloadHandler(a){var b=new Date().getTime()-f.ts;f.hit("unload",{d:{visitTime:b+""}})};window.addEventListener("scroll",o),window.addEventListener("resize",n),window.addEventListener("unload",p);var q=f.hit,r=function hit(a,b,c){try{i(a,b,f.cookieRequestDone)}catch(a){"object"==typeof window.Sentry&&"function"==typeof window.Sentry.captureException&&window.Sentry.captureException(a)}if(b.d){if("mousedown"===a&&"_proxy"in b.d){var h=document.querySelector("[data-dot-proxy-id=\""+b.d._proxy+"\"]"),j={d:{}};for(var z in e.dot("getDataDotData",h,j),j.d.path=e.dot("getDataDot",h),j.d)b.d[z]=j.d[z];"css_path"in b.d&&delete b.d.css_path,delete b.d._proxy}if("_shortHref"in b.d&&("href"in b.d&&b.d._shortHref&&(b.d.href=b.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete b.d._shortHref),b.d.elm){for(var m,n,o=[],p={},s=b.d.elm.split(","),t=0;t<s.length;t++)if(m=s[t],n=document.querySelector("*[data-elm=\""+m+"\"] > *"),n){var u=n.parentElement?n.parentElement.getAttribute("data-dot-data"):null;try{u=JSON.parse(u)}catch(a){u=null}if(u&&"rid"in u){var v=u.rid;-1===o.indexOf(v)&&(o.push(v),p[v]=[]),p[v].push(m.replace(g,""))}var w={d:{action:"impress"}};e.dot("getDataDotData",n,w);var x=("reporter_name"in w.d);if((x||w.d.impress)&&(delete w.d.impress,r.call(f,"event",w),window.SmartlookWrapper)){var y=w.d;if("string"==typeof y)try{y=JSON.parse(y)}catch(a){y={}}void 0===y.element_index&&(void 0!==y.reporter_pos&&(y.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",y))}}if(0<o.length)for(var v,t=0;t<o.length;t++){if(v=o[t],0==t){b.lsid=v,b.d.rid=v,b.d.elm=p[v].join(",");continue}var A={};for(var B in b.d)A[B]=b.d[B];A.rid=v,A.elm=p[v].join(","),q.call(f,"impress",{lsid:v,d:A})}}l(b),k(f,b)}return q.call(f,a,b,c)};f.hit=r}e.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(0<arguments.length){var a=window.DOT;if(a){var b=arguments[0];if(-1!==b.indexOf("getDataDot")&&("_getDataDotData"===b&&"getDataDotData"in a?b="getDataDotData":"_getDataDot"==b&&"getDataDot"in a&&(b="getDataDot")),"cfg"!==b&&!a.isConfigured())return;if(b&&b in a){var c=a[b];if("function"==typeof c){for(var d=[],e=1,f=arguments.length;e<f;e++)d.push(arguments[e]);return c.apply(a,d)}throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+b+"'] is undefined")}}else throw new Error("Missing method to call")},setDataElms:function setDataElms(a){var b=window.DOT;b&&(a=a||[],"dataElms"in b?b.dataElms=a:b._dataElms=a)},getDataElms:function getDataElms(){var a=window.DOT;return a?"dataElms"in a?a.dataElms:a._dataElms:[]},addGeometry:function addGeometry(a){var b=window.DOT;b&&("addGeometry"in b?b.addGeometry(a):b._addGeometry(a))}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">.SearchApp--desktop .b9a9ba:after{clear:both;content:" ";display:block;font-size:0;height:0;line-height:0}@media screen and (min-width:64.000em){.b9a9ba:after{clear:both;content:" ";display:block;font-size:0;height:0;line-height:0}} .SearchApp--desktop .c0a802{min-width:123.2rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ImagesPage .c0a802{min-width:84rem}.f70e18{margin-bottom:3.2rem}[data-ff~=results_separator] .f70e18{margin-bottom:1.6rem}.c4707b{padding-bottom:3.2rem;padding-left:1.6rem;text-align:center}.SearchApp--desktop .c4707b{text-align:left} .c0e37b{height:10.4rem;position:relative}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .c0e37b{height:5.6rem}.ca2775{height:4.8rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ca2775{height:.1rem}.cec224{background:#fff;height:10.4rem;padding-top:1.6rem;z-index:400}.cec224,.cec224:before{left:0;position:absolute;right:0;top:0}.cec224:before{bottom:0;box-shadow:0 .1rem .3rem rgba(0,0,0,.1),0 1.6rem 2.4rem -1.6rem rgba(0,0,0,.1);content:"";opacity:0;transition:opacity .3s ease-in-out;z-index:-1}.e1aa8c{position:fixed;top:-4.8rem}.e1aa8c:before{opacity:1}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .cec224{height:5.6rem;padding-top:.8rem;top:0}.f03b69{margin:0}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .f03b69{left:1.6rem;margin:.4rem 0;position:absolute}.e13281{background-position:50%;background-repeat:no-repeat;background-size:contain;display:inline-block;height:3.2rem;width:11.7rem}.e1aa8c .e13281{display:block}.c5903d{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;margin-top:.8rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .c5903d{margin-top:0}.d6e91b{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;height:4rem;position:absolute;right:1.6rem;top:.8rem}.e1aa8c .d6e91b{margin-left:1.6rem;position:static}.fcdd0c{position:relative}.ac1ef3{color:#c00;display:none;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:1.6rem;text-decoration:none}.ac1ef3:active,.ac1ef3:focus,.ac1ef3:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .ac1ef3{display:inline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .e1aa8c .ac1ef3{display:none}.cc977f{-webkit-flex-basis:67.2rem;flex-basis:67.2rem;-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .cc977f{-webkit-flex-basis:100%;flex-basis:100%}.cc977f .SearchForm{height:4rem}.cc977f .SearchForm-input{height:4rem;padding-bottom:1rem;padding-top:1rem}.cc977f .SearchForm-button,.cc977f .SearchForm-controls-item{height:4rem;line-height:4rem}@media screen and (min-width:31.250em){.d6e91b{right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.d6e91b{right:1.6rem}}@media screen and (min-width:68.750em){.c0e37b{height:5.6rem}.ca2775{height:.1rem}.cec224{height:5.6rem;padding-top:.8rem;position:fixed;top:0}.f03b69{left:1.6rem;margin:.4rem 0;position:absolute}.c5903d{margin-top:0}.e1aa8c .d6e91b{position:fixed}}@media screen and (min-width:73.750em){.ac1ef3{display:inline}[data-ff~=desktop_align] .SearchApp--desktop .e1aa8c .ac1ef3{display:inline}}@media not screen and (min-width:73.750em){.e1aa8c .fcdd0c#login-badge .szn-notifications{display:none}} .adb65b{margin:0 auto;min-width:32rem;padding:0 1.6rem}.hw-desktop .adb65b{max-width:109.6rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .adb65b{padding:0 1.2rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .adb65b{max-width:none;padding:0 2.4rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .PageHeader .adb65b{padding:0 1.6rem}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .adb65b{margin:0 0 0 15.2rem;padding:0}@media screen and (min-width:31.250em){.adb65b{padding:0 2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.adb65b{max-width:76.4rem;padding-left:6rem;padding-right:1.2rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.adb65b{max-width:119.2rem}}@media screen and (min-width:68.750em){.adb65b{margin-left:8.6rem}.hw-desktop .adb65b{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:73.750em){.hw-desktop .adb65b{max-width:128rem}}@media screen and (min-width:78.125em){.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .adb65b{margin-left:15.2rem}}@media screen and (min-width:96.250em){.hw-desktop .adb65b{margin-left:auto}} .fdc023{border-bottom:.1rem solid #eee;position:relative}.fdc023 .hw-phone{overflow:hidden}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .PageHeader .fdc023>div{padding:0 2.4rem}.ccdb47{margin:0 -1.6rem;overflow-x:scroll;white-space:nowrap}.hw-desktop [data-ff~=desktop_align] .ccdb47{margin:0 0 0 1.2rem;overflow-x:auto}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .ccdb47{margin:0 -2.4rem;overflow-x:scroll;scrollbar-width:none;white-space:nowrap}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .ccdb47::-webkit-scrollbar{display:none}.c6317c,.af368b{display:block;height:4.4rem;opacity:0;pointer-events:none;position:absolute;top:0;transition:opacity .3s;width:5rem}.c32d19{opacity:1}.c6317c{background:linear-gradient(270deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff);left:0}.af368b{background:linear-gradient(90deg,hsla(0,0%,100%,0),#fff);right:0}@media screen and (min-width:31.250em){.ccdb47{margin:0 -2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.ccdb47{margin:0 0 0 1.2rem;overflow-x:auto}} .bc16ae{display:inline-block;margin:0 .6rem;padding:.8rem 0 0}.bc16ae:first-child{margin-left:1.6rem}.bc16ae:last-child{margin-right:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .bc16ae:first-child{margin-left:2.4rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .bc16ae:last-child{margin-right:2.4rem}.ffef29{border-bottom:.2rem solid #000}.e1fa6c{color:#999;height:1.6rem;margin-right:.8rem;width:1.6rem}.ffef29 .e1fa6c{color:#000}.a63b30,.c803ec{-webkit-align-items:center;align-items:center;background:none;border:none;color:#666;cursor:pointer;display:-webkit-flex;display:flex;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin:0;outline:none;padding:.4rem .4rem 1.2rem;text-decoration:none;white-space:nowrap}.a63b30:visited,.c803ec:visited{color:#666}.a63b30:active,.a63b30:focus,.a63b30:hover,.c803ec:active,.c803ec:focus,.c803ec:hover{color:#000;text-decoration:none}.a63b30:active .e1fa6c,.a63b30:focus .e1fa6c,.a63b30:hover .e1fa6c,.c803ec:active .e1fa6c,.c803ec:focus .e1fa6c,.c803ec:hover .e1fa6c{color:#000}.ffef29 .a63b30,.ffef29 .c803ec{color:#000;font-weight:700}.hw-phone .fc3454{padding:1rem 0}.hw-desktop .fc3454{padding:.6rem 0}.ca3dd2{-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;display:-webkit-flex;display:flex;font-size:1.4rem;line-height:2rem;outline:none;padding:1rem 1.6rem;text-decoration:none;white-space:nowrap}.ca3dd2:active,.ca3dd2:focus,.ca3dd2:hover{background-color:#eee;color:#000}.ca3dd2:active .e1fa6c,.ca3dd2:focus .e1fa6c,.ca3dd2:hover .e1fa6c{color:#000}@media screen and (min-width:31.250em){.bc16ae:first-child{margin-left:2.8rem}.bc16ae:last-child{margin-right:2.8rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.bc16ae:first-child{margin-left:0}.bc16ae:last-child{margin-right:0}} .b0c9c6{display:-webkit-flex;display:flex;margin-bottom:1.6rem}.dddb28{border:.1rem solid #ccc;border-radius:1.6rem;color:#333;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;line-height:3rem;padding:0 1.6rem;text-decoration:none;white-space:nowrap}.dddb28:active,.dddb28:focus,.dddb28:hover{text-decoration:underline}.dddb28:not(:first-child){margin-left:.8rem}.f22dd9{background-color:#eee;border-color:#eee;font-weight:700}@media screen and (min-width:31.250em){.b0c9c6{margin-left:-1.6rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.b0c9c6{margin-left:0}} .ca3494{padding-left:0}.SearchApp--desktop .ca3494{float:left;margin:0 auto;max-width:67.2rem;min-width:67.2rem;padding-left:0;padding-right:4.8rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .ca3494{float:none;max-width:none;padding:0}.f4524b{display:none}.SearchApp--desktop .f4524b{display:block;margin-left:67.2rem;max-width:41.6rem;min-width:33.6rem;padding-left:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .ca3494,[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .f4524b{margin-top:-1.6rem;padding-top:1.6rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .f4524b{max-height:120rem}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .a09a12{max-width:43.2rem;min-width:35.2rem;overflow:hidden;padding-right:1.6rem;position:relative}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .a09a12:after{background-image:linear-gradient(180deg,hsla(0,0%,100%,0) 0,#fff 90%);bottom:0;content:"";height:10rem;left:0;pointer-events:none;position:absolute;width:100%;z-index:1}[data-ff~=smartcards_mix_gradient] .SearchApp--desktop .cd51f1{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;max-width:41.6rem;padding-left:1.6rem}@media screen and (min-width:48.000em){.ca3494{max-width:67.2rem;padding-left:0;padding-right:4.8rem}.SearchApp--desktop .ca3494{padding-left:0;padding-right:4.8rem}}@media screen and (min-width:64.000em){.ca3494{float:left;min-width:67.2rem;padding-right:5.6rem}.SearchApp--desktop .ca3494{padding-right:5.6rem}} .f2c528:not(.d3fcca){margin-bottom:3.2rem}[data-ff~=results_separator] .f2c528:not(.d3fcca){margin-bottom:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .Layout--left .f2c528:not(.d3fcca):not(:last-child):after,[data-ff~=results_separator] .Layout--topRow .f2c528:not(.d3fcca):after{background-color:#eee;content:"";display:block;height:.6rem;margin:1.6rem -2.4rem 0}.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a{color:#0645ad;text-decoration:none}.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a:active,.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a:focus,.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a:hover{text-decoration:underline}.f2c528:not(.d3fcca).a5abde a:visited{color:#7b009d}.aa9cc1{margin-bottom:.8rem} .cfb4f6{margin-left:1.6rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .cfb4f6{border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);border-radius:8px;box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12);padding:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .cfb4f6{margin-left:0}[data-ff~=snippet_sklik_old_design] .SearchApp--phone .cfb4f6{margin-left:2.8rem;position:relative}.f4cedd{display:block;height:1.6rem;left:-2.8rem;position:absolute;top:.6rem;width:1.6rem}.c8774a{display:-webkit-flex;display:flex}.cba693{margin-bottom:.8rem;margin-top:.8rem}.dbde02{border-radius:.8rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-flow:row wrap;flex-flow:row wrap;margin:.4rem 0;max-height:10rem;overflow:hidden;width:100%}.dbde02>a{margin-left:.2rem;margin-right:0}.dbde02>a:first-child{margin-left:0}.dbde02>a:first-child picture{border-bottom-left-radius:.8rem;border-top-left-radius:.8rem}.dbde02>a:last-child picture{border-bottom-right-radius:.8rem;border-top-right-radius:.8rem} .d12342{color:#0645ad;font-size:2rem;font-weight:400;line-height:2.8rem;margin:0}.SearchApp--phone .d12342{-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:5.6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}[data-ff~=snippet_title_18px] .SearchApp--phone .d12342{font-size:1.8rem;line-height:2.4rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .d12342{margin:1.2rem 0 .8rem}[data-ff~=snippet_title_bold] .SearchApp--phone .d12342{font-weight:700}[data-ff~=snippet_sklik_old_design] .SearchApp--phone .d12342{margin-bottom:.4rem}.SearchApp--desktop .f5b357{-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-line-clamp:1;display:-webkit-box;max-height:5.6rem;max-height:2.8rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}.SearchApp--desktop .bd037d{-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:5.6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}.de55cc{color:inherit;cursor:pointer;text-decoration:none}.de55cc:active,.de55cc:focus,.de55cc:hover{text-decoration:underline}.de55cc:visited{color:#7b009d}.de55cc b,.de55cc strong{font-weight:400}[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone .de55cc b,[data-ff~=snippet_bold_query] .SearchApp--phone .de55cc strong{font-weight:700}[data-ff~=snippet_title_bold] .de55cc b,[data-ff~=snippet_title_bold] .de55cc strong{font-weight:700} .f6c118:first-child{margin-bottom:.4rem}[data-ff~=results_separator] .f6c118{margin-top:.4rem}.a0f677{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;white-space:nowrap}.d87b5b{background-position:50%;background-repeat:no-repeat;background-size:contain;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;height:1.6rem;margin-right:.8rem;width:1.6rem}.d5e75c{color:green;cursor:pointer;font-size:1.4rem;line-height:2rem;overflow:hidden;text-decoration:none;text-overflow:ellipsis}.d5e75c:active,.d5e75c:focus,.d5e75c:hover{text-decoration:underline}[data-ff~=snippet_url_slash_with_gap] .d5e75c{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.SearchApp--phone .b8ae81 .a57efd{display:none}[data-ff~=snippet_url_breadcrumbs] .a57efd{color:#66b366}.dcabab{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem}.dcabab,.bf5832{text-decoration:none}.bf5832:active,.bf5832:focus,.bf5832:hover{text-decoration:underline}.dcabab:before{content:"∙";margin-right:.4rem}.dcabab .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.df1951{color:#333;display:inline}.df1951 .SearchApp--phone{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.a7a6f8{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.4rem}.ca1c06{color:#0645ad;text-decoration:none}.ca1c06:active,.ca1c06:focus,.ca1c06:hover{text-decoration:underline}.c31985{color:green;cursor:pointer;height:1.6rem;margin-left:.4rem;width:4.2rem}[data-ff~=snippet_sklik_without_box] .c31985{color:#66b366;height:2rem}[data-ff~=snippet_sklik_grey_800] .c31985{color:#333}[data-ff~=snippet_sklik_without_box_grey_700] .c31985{color:#666;margin-left:auto}[data-ff~=snippet_sklik_old_design] .c31985{height:1.5rem;width:4.8rem}.c31985 svg{height:100%}.a3cddc,.cd33aa{margin-left:.4rem}.SearchApp--phone .c5ff94{margin-left:0;max-width:0}.d2f5da{cursor:auto;height:1.6rem} .e69e8d{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;overflow-wrap:break-word;overflow-wrap:anywhere}.SearchApp--phone .a11657{-webkit-line-clamp:4;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:8rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}.SearchApp--desktop .a11657{-webkit-line-clamp:3;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}.SearchApp--phone .a11657.a55294,.SearchApp--phone .a11657.e6b014{-webkit-line-clamp:3;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}.SearchApp--desktop .a11657.a55294,.SearchApp--desktop .a11657.e6b014{-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:4rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal}[data-ff~=snippet_layout_2] .f82ed7{font-weight:700}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .f82ed7{margin-right:.4rem}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--phone .f82ed7:after{content:"∙";font-weight:400;margin-left:.4rem}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop .f82ed7{display:block}.d4aa3c{font-weight:700;margin-right:.4rem}.d4aa3c:after{content:"∙";margin-left:.4rem} .e34266,.ce8cdf{color:#666;display:block;font-size:1.4rem;line-height:2rem;white-space:nowrap}.e34266 a,.ce8cdf a{color:#0645ad;text-decoration:none}.e34266 a:visited,.ce8cdf a:visited{color:#7b009d}.e34266 a:active,.e34266 a:focus,.e34266 a:hover,.ce8cdf a:active,.ce8cdf a:focus,.ce8cdf a:hover{text-decoration:underline}.e34266:not(.d15c4a),.ce8cdf:not(.d15c4a){overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;width:100%}.e34266.c92fc6,.e34266.c7059a,.ce8cdf.c92fc6,.ce8cdf.c7059a{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;height:2rem;max-height:2rem}.e34266{display:block;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;width:100%}.d7984d:not(:last-child){margin-right:.4rem;text-overflow:ellipsis}.d7984d:not(:last-child):after{content:"\B7";margin-left:.4rem}.eba7d4:not(:first-child):before{content:"\B7";margin:0 .4rem}.dc92ed+.eba7d4:before{display:none}.c88a5f{margin-top:.8rem}.e4a0fe{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-top:.2rem}.e4a0fe a{color:#0645ad;text-decoration:none}.e4a0fe a:visited{color:#7b009d}.e4a0fe a:active,.e4a0fe a:focus,.e4a0fe a:hover{text-decoration:underline}.cff858:not([open]) summary span:first-child span{-webkit-line-clamp:3;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;max-height:7.2rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:normal} .f3688e{height:100%;position:relative}.SearchApp--phone #root-modal .f3688e{min-height:100vh}[data-ff~=results_separator] .f3688e,div.cc94bb{border:none}.ee2b7f{border-radius:.4rem;overflow:hidden}.e76eba{overflow:visible}[data-ff~=results_separator] .ee2b7f{border-radius:0;overflow:visible}.dbebeb{padding:0 .8rem}[data-ff~=results_separator] .dbebeb{display:none} .af67e3{border:.1rem solid #eee;border-radius:.4rem;box-shadow:none}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .af67e3{border-radius:.8rem;box-shadow:0 .2rem .8rem #ddd} .f47694{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;height:5.6rem;list-style:none;margin:0;overflow-x:auto;overflow-y:hidden;padding:0}[data-ff~=results_separator] .f47694{margin:0 -2.4rem;scrollbar-width:none}[data-ff~=results_separator] .f47694::-webkit-scrollbar{display:none}.f47694>:first-child{padding-left:2.4rem}.f47694>:last-child{padding-right:2.4rem}.d1ca10{margin-right:.8rem} .cb2467{-webkit-align-items:center;align-items:center;background-color:#fff;border:.1rem solid #ccc;border-radius:2.4rem;box-sizing:border-box;color:#333;cursor:pointer;display:-webkit-flex;display:flex;font-size:1.4rem;height:4rem;line-height:2rem;padding:0 1.6rem;text-align:left;white-space:nowrap}.cb2467 span:after{color:transparent;content:attr(data-text);display:block;font-weight:700;height:.1rem;overflow:hidden;visibility:hidden}.cb2467:active,.cb2467:hover{color:#000;text-decoration:underline}.cb2467:active{background-color:#eee}.cb2467:disabled{background-color:#eee;border-color:#eee;color:#999;cursor:not-allowed}.cb2467:disabled:active,.cb2467:disabled:hover{background-color:#eee;color:#999;text-decoration:none}.cb2467:disabled:active .b3fc3a,.cb2467:disabled:hover .b3fc3a{color:inherit}.c00d1b{font-size:1.2rem;height:3.2rem;line-height:1.6rem;padding:0 1.2rem}.c00d1b .b3fc3a{margin-right:.8rem}.c00d1b .ec080d{margin-left:.8rem}.ec9409{font-size:1.6rem;height:4.8rem;line-height:2.4rem;padding:0 2rem}.ec9409 .b3fc3a{margin-right:1.2rem}.ec9409 .ec080d{margin-left:1.2rem}.eb94ed:active .b3fc3a,.eb94ed:hover .b3fc3a{color:#00a8ff}.d2449a{background-color:#eee;border:.1rem solid #eee;color:#000;font-weight:700}.d2449a .b3fc3a{color:#00a8ff}.ec080d,.b3fc3a{color:#999}.b3fc3a{border-radius:50%;height:1.8rem;margin-right:1rem;width:1.8rem}.ec080d,.c2d8d0{margin-left:1rem}.ec080d{height:1.2rem;width:1.2rem}.c2d8d0{height:1.4rem;width:1.4rem} .acea14{background-color:#eee;height:.1rem;margin:0 0 0 1.6rem}[data-ff~=results_separator] .acea14{margin:0} .Modal .Card-similarFirm.boxWithShadow .de35dd{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.Modal .Card-similarFirm.boxWithShadow .bb07fc{margin:0 1.6rem}.c02fd4{min-width:100%}.c02fd4:hover{background-color:#f4f4f4}.SearchApp--desktop .Modal .c02fd4{margin:0;padding:0}.SearchApp--desktop .Layout--left .c02fd4,.SearchApp--desktop .Modal .c02fd4{max-height:22rem;min-height:11.2rem}.b32333{margin-bottom:.4rem;word-break:break-word}.c0b58d{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .c0b58d,.SearchApp--desktop .Modal .c0b58d{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.c0b58d .f4d8e7{color:#0645ad;cursor:pointer;font-weight:400;margin:0;text-decoration:none}.c0b58d .f4d8e7:active,.c0b58d .f4d8e7:focus,.c0b58d .f4d8e7:hover{text-decoration:underline}.c0b58d .f4d8e7:link,.c0b58d .f4d8e7:visited{text-decoration:none}.c0b58d .f4d8e7:focus,.c0b58d .f4d8e7:hover{text-decoration:underline}.c0b58d .f4d8e7:visited{color:#7b009d}.a2c4da>span:first-child{color:#e57e24}.bb07fc{margin:0 1.6rem}.bb07fc,.de35dd{display:-webkit-flex;display:flex}.de35dd{-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:row-reverse;flex-direction:row-reverse;margin:0 -1.6rem;min-height:11.2rem;outline:none;padding:1.6rem;text-decoration:none;width:100%}.SearchApp--desktop .Modal .de35dd{margin:0 -1.6rem;padding:1.6rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .de35dd,.SearchApp--desktop .Modal .de35dd{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}[data-ff~=results_separator] .de35dd{padding:1.6rem 0}.de35dd:focus,.de35dd:hover{text-decoration:none}.de35dd:focus .c0b58d .f4d8e7,.de35dd:hover .c0b58d .f4d8e7{text-decoration:underline}.e2e53c{cursor:pointer;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex:1;flex:1;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start;padding:0 1.6rem 0 0}.SearchApp--desktop .Layout--left .e2e53c,.SearchApp--desktop .Modal .e2e53c{-webkit-justify-content:center;justify-content:center;padding:0 1.6rem}.c971ab{display:-webkit-flex;display:flex;margin-bottom:.4rem}.cbdddf,.deaf60{color:#666;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}.cbdddf{display:inline;max-height:1.8rem}.f7d7ca{display:block;font-weight:700;margin-bottom:.4rem}.d8c172{color:#666;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}.b2eb93{display:block;font-weight:700;margin-bottom:.4rem}.d577a6{bottom:.24rem;position:relative}.SearchApp--phone .dd799a{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.a39428{display:inline;margin-bottom:.2rem}.SearchApp--desktop .Layout--left .a39428,.SearchApp--desktop .Modal .a39428{margin-bottom:.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left .a39428,.SearchApp--phone .Modal .a39428{display:inline-block}.c2256f{display:inline}.c2256f:before{content:"\A0\B7\A0"}.a5a939{word-wrap:break-word;color:#666;display:inline-block;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;margin-bottom:.4rem}.SearchApp--phone .a5a939{display:block}.b137c4{color:#d66e00}.ae2b48{color:green}.f1ee5d{color:#ca0000}@media screen and (min-width:31.250em){.SearchApp--phone .Layout--left .c02fd4,.SearchApp--phone .Modal .c02fd4{max-height:22rem;min-height:11.2rem}.SearchApp--phone .Layout--left .c0b58d,.SearchApp--phone .Modal .c0b58d{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.SearchApp--phone .Layout--left .de35dd,.SearchApp--phone .Modal .de35dd{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}.SearchApp--phone .Layout--left .e2e53c,.SearchApp--phone .Modal .e2e53c{-webkit-justify-content:center;justify-content:center;padding:0 1.6rem}.SearchApp--phone .Layout--left .a39428,.SearchApp--phone .Modal .a39428{margin-bottom:.4rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.Modal .Card-similarFirm.boxWithShadow .de35dd{margin:0 -2.4rem;padding:1.6rem 2.4rem}.Modal .Card-similarFirm.boxWithShadow .bb07fc{margin:0 2.4rem}} .e6fb6d{-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#666;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.b88097{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}.b88097,.f89dde{color:#666;font-weight:700;margin-right:.6rem}.f89dde{font-size:1.4rem;line-height:2rem}.b1ccd7{margin-bottom:.2rem}.abafc7{font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;margin-left:.6rem}.de9864{font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-left:.6rem}.c3d828{color:#0645ad;cursor:pointer;font-size:1.2rem;font-weight:400;line-height:1.6rem;margin:0;text-decoration:none}.c3d828:active,.c3d828:focus,.c3d828:hover{text-decoration:underline}.c3d828:link,.c3d828:visited{text-decoration:none}.c3d828:focus,.c3d828:hover{text-decoration:underline}.c3d828:visited{color:#7b009d}.ab2480{color:#0645ad;cursor:pointer;font-size:1.4rem;font-weight:400;line-height:2rem;margin:0;text-decoration:none}.ab2480:active,.ab2480:focus,.ab2480:hover{text-decoration:underline}.ab2480:link,.ab2480:visited{text-decoration:none}.ab2480:focus,.ab2480:hover{text-decoration:underline}.ab2480:visited{color:#7b009d}.af2c4e{color:#0645ad;cursor:pointer;font-size:1.4rem;font-weight:400;line-height:2rem;margin:0;text-decoration:none}.af2c4e:active,.af2c4e:focus,.af2c4e:hover{text-decoration:underline}.af2c4e:link,.af2c4e:visited{text-decoration:none}.af2c4e:focus,.af2c4e:hover{text-decoration:underline}.af2c4e:visited{color:#7b009d}.Card-review-edit:hover .af2c4e{text-decoration:underline} .a8755e{-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;overflow:hidden;overflow-wrap:break-word;text-overflow:ellipsis} .Tooltip-wrapper .cc2a25,.Tooltip-wrapper.cc2a25{cursor:help;display:inline-block;height:1.6rem;margin-right:.4rem;position:relative;top:.2rem}.Tooltip-wrapper .b926cd,.Tooltip-wrapper.b926cd{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;height:100%;pointer-events:none;position:relative}.Tooltip-wrapper .b926cd svg,.Tooltip-wrapper.b926cd svg{height:1.6rem;margin:auto;width:1.6rem}.Tooltip-wrapper .fcc2db,.Tooltip-wrapper.fcc2db{border-radius:.8rem;display:block;font-size:1.2rem;font-weight:400;height:auto;line-height:1.6rem;margin:0;max-width:27rem;min-width:27rem;padding:1.5rem 1.2rem;white-space:normal;z-index:100}.Tooltip-wrapper .fcc2db h4,.Tooltip-wrapper.fcc2db h4{font-size:1.4rem;font-weight:400;font-weight:700;line-height:2rem;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper .fcc2db ul,.Tooltip-wrapper.fcc2db ul{list-style:none;margin:0;padding:0}.Tooltip-wrapper .fcc2db ul li,.Tooltip-wrapper.fcc2db ul li{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;font-size:1.2rem;font-weight:400;line-height:1.6rem;margin:0}.Tooltip-wrapper .fcc2db ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper.fcc2db ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper .fcc2db ul li svg,.Tooltip-wrapper.fcc2db ul li svg{-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;height:1.4rem;margin-right:.8rem;width:1.4rem} .c17e88{-webkit-align-items:center;align-items:center;background:#666;border-radius:.2rem;bottom:calc(100% + .8rem);color:#fff;cursor:default;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;font-size:1.2rem;font-weight:400;left:50%;line-height:1.6rem;margin:0;padding:.4rem .8rem;position:absolute;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);white-space:wrap;z-index:1}.Tooltip-wrapper--left .c17e88{bottom:50%;left:auto;right:calc(100% + .8rem);-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left .d8b910{background:#666;bottom:50%;height:.8rem;left:100%;position:absolute;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);width:.8rem}.d8b910{background:#666;bottom:0;height:.8rem;left:50%;position:absolute;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg);width:.8rem} .a3b598{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;position:relative;width:100%}.SearchApp--desktop .a3b598,[data-ff~=footer_link_2202] .a3b598{margin:1.2rem 1.6rem;width:auto}.SearchApp--desktop .a3b598,[data-ff~=footer_link_2202] .SearchApp--desktop .a3b598{margin:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .a3b598{margin:.4rem 0 0}.c051bd{-webkit-align-items:center;align-items:center;background:none;border:transparent;border-radius:.4rem;color:#0645ad;cursor:pointer;display:-webkit-flex;display:flex;font-size:1.4rem;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;line-height:2rem;outline:none;padding:1.2rem 2.4rem;text-decoration:none}.c051bd:active,.c051bd:focus,.c051bd:hover{text-decoration:underline}.SearchApp--desktop .c051bd,[data-ff~=footer_link_2202] .c051bd{font-size:1.6rem;height:auto;line-height:2.4rem;padding:0}[data-ff~=results_separator] .c051bd{margin-bottom:-1.2rem}.e2ecd1{height:1.2rem;margin-left:.8rem;width:1.2rem}.SearchApp--desktop .e2ecd1,[data-ff~=footer_link_2202] .e2ecd1{height:1.6rem;margin-left:1.2rem;width:1.6rem}.e20564{color:#ccc;display:none;height:1.4rem;position:absolute;right:0;top:1.6rem;width:1.4rem}[data-ff~=results_separator] .e20564{display:block} .f6791b{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;height:.1rem;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;position:relative}.f4fc3c{background-color:#eee;margin-left:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .f4fc3c{background-color:initial;margin-left:0}.c3a613.f4fc3c{margin-left:0}.df42a6{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;left:0;position:static;right:0;top:calc(100% + .2rem)}.df42a6 .c6d1d7{font-size:.9rem;line-height:1.2rem}.b117c8{-webkit-align-items:center;align-items:center;background-color:#fff}.b117c8,.b117c8:last-of-type{display:-webkit-flex;display:flex}.b117c8:after{color:#999;content:"•";font-size:.9rem;line-height:1.2rem}.b117c8:last-of-type:after{display:block}.b117c8:last-child:after{display:none}.b117c8>a,.b117c8>button{color:#999}.dce634{background-color:#fff;color:#ccc;display:block;height:1.4rem;width:3rem}[data-ff~=results_separator] .dce634{margin-left:.8rem;width:1.4rem}.c6d1d7{color:#999;margin:0 .8rem}.b90bb9{cursor:pointer;text-decoration:none}.b90bb9:active,.b90bb9:focus,.b90bb9:hover{text-decoration:underline} .ec48f5{background-color:transparent;border:none;color:#0645ad;cursor:pointer;font-weight:400;outline:none;padding:0;text-decoration:none}.ec48f5:visited{color:#7b009d}.ec48f5:active,.ec48f5:focus,.ec48f5:hover{background-color:transparent;text-decoration:underline}.ec48f5[disabled]{color:#999;cursor:not-allowed} .ef821c{font-size:0;margin:0 -2.8rem 0 -4.4rem;overflow-x:auto;overflow-y:hidden;padding:0 2.8rem 0 6rem;white-space:nowrap}@supports (-webkit-overflow-scrolling:touch){.ef821c{-webkit-overflow-scrolling:touch;overflow-x:scroll}}.ec90b3{max-height:12rem}.d1d1f4{max-height:24.4rem}.fd0a4f{display:inline-block;height:12rem;margin:0 .4rem 0 0;vertical-align:top}.fd0a4f:first-child{margin-bottom:.4rem}.fd0a4f:last-child{margin-right:0}.SearchApp--desktop .ef821c{margin:0 0 0 1.6rem;overflow:hidden;padding:0;white-space:nowrap}.fa4169,.f41098{-webkit-align-items:center;align-items:center;background-color:#f4f4f4;border:.1rem solid #eee;border-radius:.8rem;display:block;height:100%;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;overflow:hidden;position:relative;width:100%}.f4141b,.aa12c9{mix-blend-mode:multiply}.f4141b,.f30c06,.aa12c9,.b7340a{bottom:-50%;display:block;left:-50%;margin:auto;position:absolute;right:-50%;top:-50%}.ae789b{background-color:rgba(0,0,0,.05);height:100%;pointer-events:none;position:absolute;top:0;width:100%}.f4141b,.f30c06{height:auto;max-width:100%}.aa12c9,.b7340a{max-height:100%;width:auto}@media screen and (min-width:31.250em){.ef821c{margin-left:-6rem;padding-left:7.6rem}}@media screen and (min-width:48.000em){.ef821c{margin:0 0 0 1.6rem;overflow:hidden;padding:0;white-space:nowrap}} .b9b4af{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;margin:0 1.6rem 1.2rem;position:relative}.e66a40{margin-bottom:0}.SearchApp--desktop .b9b4af{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--desktop .e66a40{margin-bottom:0}[data-ff~=results_separator] .b9b4af{margin-left:0}.bd753a{color:#0645ad;font-weight:400;overflow:hidden;text-decoration:none;text-overflow:ellipsis}.bd753a:active,.bd753a:focus,.bd753a:hover{text-decoration:underline}.afaf62{color:#666;margin:0 .8rem} .f15850{max-width:100%}.a4193a{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex}.ae2eb6{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap}.ab6782{color:#000;display:inline;-webkit-flex-shrink:1;flex-shrink:1;font-size:2rem;font-weight:700;line-height:2.8rem;margin:0}.b2c01b{font-weight:400}.ab6782:not(:last-child){margin-right:.8rem}.a4193a .ab6782{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap}.ae2eb6 .ab6782{-webkit-box-orient:vertical;-webkit-line-clamp:2;display:-webkit-inline-box;max-height:5.6rem;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.b51066{max-width:100%;min-width:100%}.b51066.ae2eb6{-webkit-align-items:normal;align-items:normal;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.b51066.ae2eb6 .e49bd2{margin-bottom:.4rem;margin-top:1.2rem}.b51066 .b3614a{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}@media not screen and (min-width:31.250em){.SearchApp--phone .b51066{-webkit-align-items:normal;align-items:normal;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.SearchApp--phone .b51066 .e49bd2{margin-bottom:.4rem;margin-top:1.2rem}} .fb36fb{display:-webkit-flex;display:flex;margin:1.2rem 1.6rem}.SearchApp--desktop .fb36fb{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start;margin:1.6rem}[data-ff~=footer_link_2202] .fb36fb{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start}[data-ff~=results_separator] .fb36fb{-webkit-align-items:baseline;align-items:baseline;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;margin:1.6rem 0 0}.fb98b4{-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start}.d2e79f{-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.e61e12{-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end}.e52ab2{color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem;outline:none;text-decoration:none}.e52ab2:active,.e52ab2:focus,.e52ab2:hover{text-decoration:underline}.SearchApp--desktop .e52ab2,[data-ff~=footer_link_2202] .e52ab2{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}[data-ff~=results_separator] .e52ab2{font-size:1.6rem;line-height:2.4rem} .d167f8{margin-right:1.2rem;position:relative}.d167f8 .SearchApp--desktop{margin-right:1.6rem}.SearchApp--phone .f9daf4{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1;height:10rem;max-width:10.5rem;min-width:6.2rem;width:0}@media screen and (min-width:48.000em){.d167f8{margin-right:1.6rem}} .c1e23d{display:block;line-height:0;position:relative}.c448e2{border-radius:.4rem;display:inline-block;height:8rem;overflow:hidden;width:8rem}.SearchApp--desktop .c448e2{height:6rem;width:9.6rem}.c448e2 img{height:100%;-o-object-fit:cover;object-fit:cover;width:100%}.e79c98{width:13.2rem}.ebd833{background-color:#f4f4f4}[data-ff~=snippet_layout_2] .SearchApp--desktop .ebd833{height:8rem}.ebd833 img{mix-blend-mode:multiply;-o-object-fit:contain;object-fit:contain}.ab57a2{background-color:#f4f4f4;border-radius:0;height:10rem;width:100%}.ab57a2 img{mix-blend-mode:multiply;-o-object-fit:contain;object-fit:contain}.SearchApp--desktop .ab57a2{height:10rem;width:11.8rem}.a29a6a{background-color:rgba(0,0,0,.6);bottom:.4rem;color:#fff;font-size:1rem;line-height:1.2rem;padding:.4rem .6rem;position:absolute;right:.4rem}.SearchApp--desktop .a29a6a,[data-ff~=snippet_mobile_redesign] .a29a6a{background-color:#333;border-radius:4rem 0 0 4rem;color:#fff;font-size:1.4rem;line-height:2rem;padding:0 .4rem 0 .6rem;right:0} .zboziProductList .ResultContainer-footer{margin-top:2.3rem}.zboziProductList .zboziProductList_related .productCardZbozi{min-height:25.5rem}.zboziProductList .zboziProductList_related .a53ccf .productCardZbozi,.zboziProductList .zboziProductList_related .f85eb5 .productCardZbozi{min-height:auto}.zboziProductList_related{margin-top:2.4rem}.zboziProductList_related .related_headerTitle{color:#000;font-size:1.6rem;line-height:2rem;line-height:2.4rem}.zboziProductList_related .relatedContainer_inner>:nth-of-type(n+2){margin-left:.8rem}.zboziProductList_related .productCardZbozi{height:100%;max-height:27.8rem;width:20rem}.d84475{display:-webkit-flex;display:flex;min-height:29.2rem;padding:2.4rem 2.4rem 2.4rem .8rem}.be2b39{background-position:50%;background-repeat:no-repeat;background-size:contain;height:100%;width:100%}.d671a3{min-width:16rem}.be2b39.d43425{background-size:70%}.be2b39:hover+.a05a27 .ad064f{text-decoration:underline}.a05a27{margin-left:2.4rem}.fb0763{margin-top:0}.ad064f{color:#0645ad;cursor:pointer;font-size:2rem;font-weight:400;line-height:2.4rem;margin:0;word-break:break-word}.ad064f:link,.ad064f:visited{text-decoration:none}.ad064f:focus,.ad064f:hover{text-decoration:underline}.ad064f:visited{color:#7b009d}.a2691e{color:#666;font-size:1.4rem;font-weight:400;height:6rem;line-height:2rem;margin:0 0 1.6rem;overflow:hidden}.db706b{font-size:1.6rem;font-weight:400;font-weight:700;line-height:2rem;margin:0 0 .2rem}.f92f61{color:#666;font-size:1.4rem;font-weight:400;line-height:2rem;margin:0 0 1.6rem}.dfb751{color:green;margin-right:.4rem}.dfb751:visited{color:#005000}.fec888{font-size:1.4rem;font-weight:600;line-height:2rem;line-height:4.8rem;text-align:center;width:20rem}.d8902a{color:#000;font-size:1.6rem;font-weight:400;font-weight:600;line-height:2rem;margin:1.6rem 0 0}.e2dd17{color:#666;font-size:1.4rem;font-weight:400;line-height:2rem;margin:0}.a53ccf,.f85eb5{margin-top:1.5rem}.a53ccf .productCardZbozi,.f85eb5 .productCardZbozi{height:auto}.a53ccf .productCardZbozi_wrapper,.f85eb5 .productCardZbozi_wrapper{height:9.6rem;padding:2.4rem 2.4rem 0}@media screen and (min-width:48.000em){.zboziProductList_related .relatedContainer{margin:0;overflow-x:initial;overflow-y:initial}.zboziProductList_related .relatedContainer_inner{padding:.4rem 0;width:100%}.d84475{padding:3.2rem 3.2rem 3.2rem 1.6rem}.d671a3{min-width:19.4rem}.a05a27{margin-left:3.2rem}.a53ccf .relatedContainer_inner,.f85eb5 .relatedContainer_inner{-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.a53ccf .relatedContainer_inner>:nth-of-type(n+2),.f85eb5 .relatedContainer_inner>:nth-of-type(n+2){margin-left:0;margin-top:1.4rem}.a53ccf .productCardZbozi,.f85eb5 .productCardZbozi{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;width:100%}.a53ccf .productCardZbozi_wrapper,.f85eb5 .productCardZbozi_wrapper{height:auto;padding:1.6rem}.a53ccf .productCardZbozi_image,.f85eb5 .productCardZbozi_image{height:11.6rem;width:19.2rem}.a53ccf .productCardZbozi_description,.f85eb5 .productCardZbozi_description{-webkit-justify-content:center;justify-content:center;margin:0;padding:2.4rem 1.6rem 2.4rem 0}.a53ccf .productCardZbozi_title,.f85eb5 .productCardZbozi_title{-webkit-flex-grow:0;flex-grow:0}.a53ccf .productCardZbozi_title_url,.f85eb5 .productCardZbozi_title_url{font-size:1.6rem;line-height:2rem}.a53ccf .d8902a,.f85eb5 .d8902a{margin-top:.8rem}}@media not screen and (min-width:48.000em){.SearchApp--desktop .zboziProductList_related{margin-left:-1.6rem}.SearchApp--desktop .zboziProductList_related .related_headerTitle{margin-left:1.6rem}} .a7e326{font-size:0;margin:2.4rem -2.8rem 3.2rem -4.4rem;padding:1.2rem 2.8rem 0 4.4rem}[data-ff~=results_separator] .a7e326{margin:0;padding:0}.Layout--right .a7e326{margin:0;max-width:40rem;padding:0}.a428ad{background-size:1.6rem 1.6rem;margin:0 0 1.2rem -3.2rem;padding-left:3.2rem}.Layout--right .a428ad{margin-left:1.6rem;padding:0}.relatedContainer{-webkit-overflow-scrolling:touch;margin:0 -2.8rem 0 -4.4rem;overflow-x:auto;overflow-y:hidden}[data-ff~=results_separator] .relatedContainer.relatedContainer{margin:0 -2.4rem;scrollbar-width:none}[data-ff~=results_separator] .relatedContainer.relatedContainer::-webkit-scrollbar{display:none}.Layout--right .relatedContainer{margin:0;padding:0}.relatedContainer_inner{display:inline-block;display:-ms-inline-flexbox;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;padding:0 2.8rem 1.2rem 4.4rem;white-space:nowrap}[data-ff~=results_separator] .relatedContainer_inner.relatedContainer_inner{padding:0 2.4rem 1.2rem}.Layout--right .relatedContainer_inner{display:block;padding:0}.relatedContainer_headerTitle{color:#000;font-size:1.6rem;line-height:2rem;line-height:2.4rem}.fa57a3{background-color:#fff;border:.1rem solid #eee;box-shadow:0 1.6rem .8rem -1.6rem rgba(0,0,0,.08),0 .1rem .3rem 0 rgba(0,0,0,.08);float:left;margin-right:1.5rem;max-width:21.5rem;width:21.5rem}[data-ff~=snippet_border] .SearchApp--phone .fa57a3{border:.1rem solid rgba(0,0,0,.08);box-shadow:0 .2rem .8rem rgba(0,0,0,.12)}.Layout--right .fa57a3{background-color:inherit;border:inherit;box-shadow:inherit;float:none;margin:1.6rem;max-width:none;position:relative;width:auto}.Layout--right .fa57a3:last-child{margin-right:1.6rem}.fa57a3:last-child{margin-right:0}.ae21a7{display:block;height:12rem;position:relative;z-index:1}.ae21a7 img{height:100%;width:100%}.Layout--right .ae21a7{height:4.8rem;width:4.8rem}.cabc8a{padding:1.6rem;position:relative;white-space:normal}.Layout--right .cabc8a{display:block;left:0;padding:0 1.6rem 0 6.4rem;position:absolute;top:0;width:100%}.bdc86d{display:block;margin-top:.8rem}.Layout--right .bdc86d{margin-top:.2rem}.bdc86d:first-child{margin-top:0}.f0eeae{color:#0645ad;cursor:pointer;font-size:1.4rem;font-weight:400;line-height:2rem;margin:0;text-decoration:none}.f0eeae:link,.f0eeae:visited{text-decoration:none}.f0eeae:active,.f0eeae:focus,.f0eeae:hover{text-decoration:underline}.f0eeae:visited{color:#7b009d}.bb2b82{color:green;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}.bb2b82:visited{color:#005000}@media not screen and (min-width:48.000em){.SearchApp--desktop .relatedContainer_headerTitle{margin-left:1.6rem}} .e2b12e{-webkit-align-items:center;align-items:center;display:-webkit-flex;display:flex;margin:0 1.6rem .8rem;position:relative}[data-ff~=results_separator] .e2b12e{margin:0 0 .8rem}.f505e9{color:#0645ad;font-weight:400;text-decoration:none}.f505e9:active,.f505e9:focus,.f505e9:hover{text-decoration:underline}.bd1ab9{color:#666;margin:0 .8rem}.d59be9{margin-left:.8rem}.e18d37{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1} .f9c15e{color:#000;font-size:1.6rem;font-weight:700;line-height:2.4rem;margin:0;max-width:100%;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap} .productCardZbozi{display:inline-block;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;padding:0}.productCardZbozi_title{-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1;margin:0;max-height:4rem;overflow:hidden;text-overflow:clip;white-space:normal}.productCardZbozi_title_url{color:#0645ad;cursor:pointer;font-size:1.4rem;font-weight:400;line-height:2rem;margin:0;text-decoration:none}.productCardZbozi_title_url:link,.productCardZbozi_title_url:visited{text-decoration:none}.productCardZbozi_title_url:focus,.productCardZbozi_title_url:hover{text-decoration:underline}.productCardZbozi_title_url:active,.productCardZbozi_title_url:focus,.productCardZbozi_title_url:hover{text-decoration:underline}.productCardZbozi_title_url:visited{color:#7b009d}.productCardZbozi_wrapper{display:block;height:14.5rem;padding:2.5rem 2.5rem 0}.productCardZbozi_wrapper:hover+.productCardZbozi_description a{text-decoration:underline}.productCardZbozi_image{background-position:50%;background-repeat:no-repeat;background-size:contain;height:100%;width:100%}.productCardZbozi_image.ae0466{background-size:60%}.productCardZbozi_description{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;margin-top:1.6rem;padding:0 1.6rem 1.6rem} .SearchApp--desktop .f80c09{margin-left:1.6rem}.SearchApp--phone .f80c09{margin-left:2.8rem}[data-ff~=snippet_mobile_redesign] .SearchApp--phone .f80c09{margin-left:1.6rem}[data-ff~=results_separator] .SearchApp--phone .f80c09{margin-left:0}.c872c2{color:#666;font-size:2rem;font-weight:400;line-height:2.8rem;margin:0}.SearchApp--desktop .c872c2{margin:0 0 1.6rem} .f5e1d8{list-style-type:none;margin:0;padding:0}.cc06ba{display:block}.SearchApp--desktop .cc06ba{margin-bottom:1.6rem}.SearchApp--phone .cc06ba{border-bottom:.1rem solid #eee;margin-right:2.4rem}[data-ff~=results_separator] .cc06ba{margin-right:0}.cc06ba:last-child{border-bottom:none}.a016cb{color:#999;height:1.4rem;margin:auto 1.2rem auto 0;min-height:1.4rem;min-width:1.4rem;width:1.4rem}.bc65b8{-webkit-align-items:center;align-items:center;color:#0645ad;cursor:pointer;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.bc65b8:link,.bc65b8:visited{text-decoration:none}.bc65b8:focus,.bc65b8:hover{text-decoration:underline}.bc65b8:visited{color:#7b009d}.SearchApp--phone .bc65b8{font-size:1.4rem;line-height:2rem;padding:1.6rem 0;width:100%} .ff8541{color:#222;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.ff8541,.f461f4{font-weight:400;margin:0}.f461f4{color:#0645ad;cursor:pointer}.f461f4,.f461f4:link,.f461f4:visited{text-decoration:none}.f461f4:active,.f461f4:focus,.f461f4:hover{text-decoration:underline}.f461f4:visited{color:#7b009d}.f8e206{list-style-type:none;margin:0 0 .8rem;padding:0}.fa20bd{display:inline-block;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-bottom:.8rem;margin-right:2.4rem}.fa20bd:last-child{margin-right:0}.f9c7e7{color:#222;font-size:1.4rem;font-weight:400;line-height:2rem;margin:0 0 1.6rem}.b6f867{background:transparent url(/re/media/ico-packa.6e832232af.svg) no-repeat 50%;background-size:contain;display:inline-block;height:2rem;vertical-align:middle;width:1.6rem}.a08c3c{background:none}.f75259{color:#666;margin-top:.8rem;text-align:left}.fada7c{display:inline-block;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin-bottom:.8rem}.d5d267{visibility:hidden}.f34cb2{margin-bottom:1.6rem}.fada7c>:not(:last-child){margin-right:2.4rem}.fada7c>:first-child{margin-right:1rem}.fada7c span{font-size:1.4rem;font-weight:400;line-height:2rem;margin:0}.f72c6a{color:#000}.ccbe60{color:#666}.b49117,.f3173c{display:inline-block}.b49117{background-image:url(/re/media/loader-footer-geo.d452d04791.svg);background-repeat:no-repeat;height:1.2rem;pointer-events:none;width:100%}@media screen and (min-width:48.000em){.fada7c{display:block}.f34cb2{margin-bottom:2.4rem}} .d297db{-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;position:fixed;right:1.2rem;text-align:right;transition:right .4s ease-in-out;z-index:100}.d0129b{margin-top:1.6rem}.d297db .d0129b>*{bottom:auto;position:relative;right:auto}.a769f5{right:6.2rem}.af2319{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} .e19507{display:-webkit-flex;display:flex}.c4d141{left:-9999px;position:absolute;top:-9999px;visibility:hidden}.d17e4e{background:#fff;border:.1rem solid #ddd;bottom:0;max-width:100%;right:0;width:100%;z-index:501}.d17e4e.boxWithShadow{border-radius:0;padding:0;position:fixed}.dd5aac{-webkit-align-items:baseline;align-items:baseline;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-justify-content:space-between;justify-content:space-between;padding:2.4rem}.de887d{color:#000;font-size:2rem;line-height:2.8rem;max-width:80%;text-align:left}.e114b3{color:#000;font-size:2rem;line-height:2.8rem;padding-left:3rem;text-align:center;width:100%}.ad7285{font-weight:700;max-height:8rem}.dd5aac>:last-child{box-shadow:none;margin-left:auto}.dc37d8{margin:0}.e2b18e{-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-column-gap:.8rem;column-gap:.8rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-justify-content:space-evenly;justify-content:space-evenly;padding:0 2.4rem 1.2rem}.e2b18e textarea{max-height:20rem}.cb5373{-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.cd7cae{height:2rem;width:2.1rem}.d3560d{display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;height:9rem;margin-bottom:-1.2rem;overflow:hidden;position:relative;text-align:center}div.c97c74{color:#222;font-size:2rem;font-weight:700;line-height:2.8rem;margin-bottom:3rem;overflow:hidden}@media screen and (min-width:48.000em){.d17e4e{bottom:1.2rem;right:1.2rem;width:320px}.d17e4e.boxWithShadow{border-radius:1rem;padding:0;position:fixed}} .c42fcb{-webkit-align-items:center;align-items:center;background-color:#c00;border:transparent;border-radius:.4rem;color:#fff;cursor:pointer;display:-webkit-flex;display:flex;font-size:1.6rem;font-weight:700;height:4.8rem;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;line-height:2.4rem;outline:none;padding:1.2rem 2.4rem;text-decoration:none;width:100%}.c42fcb:focus,.c42fcb:hover{background-color:#a00000}.c42fcb:active{background-color:maroon}.a427bd,.fbf359,.a1a122{font-weight:400}.a1a122{background-color:#f2f5fb;color:#0645ad}.a1a122:active,.a1a122:focus,.a1a122:hover{text-decoration:underline}.a1a122:focus,.a1a122:hover{background-color:#e7edf7}.a1a122:active{background-color:#dae3f3}.ca8bcb{background-color:#f2f5fb;color:#0645ad}.ca8bcb:focus,.ca8bcb:hover{background-color:#e7edf7}.ca8bcb:active{background-color:#dae3f3}.fbf359{background-color:#fff;border:.1rem solid #eee;box-shadow:0 .2rem .4rem #eee;color:#000}.fbf359:active,.fbf359:focus,.fbf359:hover{background-color:#fff;text-decoration:underline}.a257e6{background-color:#eee;color:#000}.a257e6:focus,.a257e6:hover{background-color:#ddd}.a257e6:active{background-color:#ccc}.ac4654{background-color:green;color:#fff}.ac4654:focus,.ac4654:hover{background-color:#006100}.ac4654:active{background-color:#005200}.a427bd{color:#999;cursor:not-allowed}.a427bd,.a427bd:active,.a427bd:focus,.a427bd:hover{background-color:#eee}.b9f1a7{font-size:1.4rem;height:4rem;line-height:2rem;padding:1rem 1.6rem}.a2be5c{font-size:1.8rem;height:5.6rem;line-height:2.6rem;padding:1.4rem 3.2rem}</style><script>function initLoadScript(chunks) { loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; if (loadjs.isDefined('app')) { return; } loadjs(chunks,'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); }</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS__" type="application/json">[802,995]</script><script id="__LOADABLE_REQUIRED_CHUNKS___ext" type="application/json">{"namedChunks":["mafie","zbozi"]}</script><script> (function(){ function runLoad() { initLoadScript(window.isModern ? ["/re/js/modern/mafie.bundle.066b085a7e.js","/re/js/modern/zbozi.bundle.9314c0ccd3.js"]:["/re/js/legacy/mafie.legacy.bundle.d9f2d10626.js","/re/js/legacy/zbozi.legacy.bundle.f26a6d3ecf.js"]); } if ('polyfills' in window) { runLoad(); } else { window.addEventListener('polyfills', runLoad, {once:true}); } }()) </script> </head> <body data-ff=""><script>function dotInit(a,b,c){function _initDot(){initDR(a,b,c)}window.initDR&&loadjs.ready("dot",function(){window.DOT?_initDot():setTimeout(_initDot,0)})}dotInit(JSON.parse('{"service":"fulltext","query":"odtah auta","loginState":"red","lsid":"f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX","abtest":"1705/3199,1707/3203"}'), JSON.parse('{"812e5c65fsto":"sklik/skliktop","812e5c65fsbo":"sklik/sklikbottom","812e5c65fore":"ftxt-organic/result","812e5c65fnre":"ftxt-news/result","812e5c65fzpi":"zbozi/product-advert","812e5c65fzto":"zbozi/product-advert-top","812e5c65fzbo":"zbozi/product-advert-bottom"}'))</script><div id="app-root" class="SearchApp--desktop"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="c0a802 Page--isSticky"><div class="PageHeader f70e18" data-e-b-z="header" data-e-v-ex="header"><div class="c0e37b"><div class="ca2775"></div><header class="cec224"><div class="adb65b"><div><h1 class="f03b69"><div data-e-b-n="bgUg"><a href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}" data-e-a="homepage"><div class="e13281" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.dff1906587.svg&#x27;)"></div></a></div></h1><div class="c5903d"><div class="cc977f" data-e-b-n="imSju"><form class="SearchForm SearchForm--isNotEmpty" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form" data-e-b-ae="input" data-dot-ignore="true"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" enterkeyhint="search" name="q" value="odtah auta" autoComplete="off" aria-label="Vyhledat"/><div class="SearchForm-suggestContainer"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="odtah auta"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="top"/><input type="hidden" name="sId" value="f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX"/><div class="SearchForm-controls szn-suggest-list--overlay-off"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel" data-e-b-ae="clear"><svg viewBox="0 0 24 24"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-24.38dfa69b5e.svg#assets-library-24-close_outline--sprite-usage"></use></svg></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer szn-suggest-list--overlay-off"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button" data-e-b-ae="search"><svg class="SearchForm-ico-search" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><path d="M10.5 17C6.916 17 4 14.084 4 10.5C4 6.916 6.916 4 10.5 4C14.084 4 17 6.916 17 10.5C17 14.084 14.084 17 10.5 17ZM21 18.666C20.198 17.985 18.502 16.569 17.15 15.785C18.306 14.334 19 12.499 19 10.5C19 5.806 15.194 2 10.5 2C5.806 2 2 5.806 2 10.5C2 15.194 5.806 19 10.5 19C12.498 19 14.331 18.306 15.782 17.152C16.568 18.505 17.986 20.204 18.666 21C19.305 21.748 19.672 22 20.5 22C21.328 22 22 21.328 22 20.5C22 19.672 21.659 19.227 21 18.666Z" fill="currentColor"></path></svg></button></div><div data-e-layer="1" data-e-b-z="overlay"><div data-e-b-n="suggestlist"></div></div></form></div><div class="d6e91b" data-e-b-n="mkSj"><div id="login-badge" class="fcdd0c" data-recording-disable="true"></div><a class="ac1ef3" href="//www.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;homepage&quot;}" data-e-a="homepage">Seznam.cz</a></div></div></div></div></header></div><div class="fdc023" data-e-b-n="qSjlWQObk"><div class="adb65b"><nav class="ccdb47" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;services&quot;}"><div class="bc16ae ffef29" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;search&quot;}" data-e-b-n="kSOjQV~w"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="search"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>Internet</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;obrazky&quot;}" data-e-b-n="gPjOvZu~x"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="obrazky"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-image_outline--sprite-usage"></use></svg>Obrázky</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;zbozi&quot;}" data-e-b-n="vPgvW~y"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="zbozi"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-label_outline--sprite-usage"></use></svg>Zboží</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;mapy&quot;}" data-e-b-n="cOhu~z"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="mapy"><svg viewBox="0 0 12 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-poi_outline--sprite-usage"></use></svg>Mapy</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;videa&quot;}" data-e-b-n="qWRSO~1"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="videa"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-file-video_outline--sprite-usage"></use></svg>Videa</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;clanky&quot;}" data-e-b-n="QbOeZu~2"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="clanky"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-articles16x16--sprite-usage"></use></svg>Zprávy</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;firmy&quot;}" data-e-b-n="TWjcu~3"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="firmy"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-briefcase_outline--sprite-usage"></use></svg>Firmy</a></div><div class="bc16ae" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;slovnik&quot;}" data-e-b-n="kbgqeWZ~5"><a class="c803ec" href="#" data-e-a="slovnik"><svg viewBox="0 0 16 16" class="e1fa6c"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-comment_outline--sprite-usage"></use></svg>Slovník</a></div></nav></div><div class="c6317c"></div><div class="af368b"></div></div></div><div class="b9a9ba"><div class="adb65b"><div id="contentWrapper"><div class="ca3494" data-ribbon-search-margin="true"><div class="Layout--left" data-dot="results" data-e-b-z="main"><div class="f2c528"><div data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;}" data-elm="0__r0" data-rid="f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX" data-e-b-n="kZbWZlgh~w"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;594925409&quot;}"><h3 class="d12342 bd037d"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: odtahovasluzba-pocta.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.odtahovasluzba-pocta.cz/odtahovasluzbanonstop/" data-l-id="jaWdLecw"><span><b>Odtahy</b> <b>aut</b> od 1500 Kč - Výjezd okamžitě 24/7</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: odtahovasluzba-pocta.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.odtahovasluzba-pocta.cz/odtahovasluzbanonstop/" data-l-id="jaWdLecw"><span><b>odtah</b>ovasluzba-pocta.cz</span><span class="a57efd">/<b>odtahy</b> <b>aut</b></span></a><span class="c31985 a3cddc" data-e-b-ae="f-saKORqSjlWkScSel"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/812e5c65f.e862c324b9.svg#812e5c65f.dbcf6cb97521b37181934f196e547763-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Rychle a levně v Praze a okolí. Odtahová služba pro osobní automobily a dodávky.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;}" data-elm="0__r1" data-rid="f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX" data-e-b-n="QOlSUgjuClVSj~x"><div class="molecularization-leftColumnMargin"><div class="af67e3 f3688e" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/categoryOther&quot;}"><div class="ee2b7f e76eba"><div><div class="PoiMap PoiMap--extended"><div class="PoiMap-loader"></div></div><ul class="f47694" data-e-b-n="TWblSjk"><li class="d1ca10"><div data-e-b-ae="filter" data-e-b-n="eSOjSkl~w"><button class="cb2467 c00d1b eb94ed" id="nearest" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nearest&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><svg viewBox="0 0 16 16" class="b3fc3a"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-locate-16x16--sprite-usage"></use></svg><span data-text="V mém okolí">V mém okolí</span></button></div></li><li class="d1ca10"><div data-e-b-ae="filter" data-e-b-n="eueW8glSqjSeg~x"><button class="cb2467 c00d1b" id="nyni-otevreno" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;filter-nyni-otevreno&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;checked&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><span data-text="Otevřené">Otevřené</span></button></div></li></ul><div class="acea14"></div><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content" data-e-b-n="bWkl"><div class="c02fd4 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}" data-e-b-n="PmkWeSkk~w"><div class="bb07fc"><a class="de35dd" href="https://www.firmy.cz/detail/13229712-odtahova-sluzba-a-autodoprava-filip-pilar-praha-malesice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta" data-type-id="7" data-e-a="detail" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_n/i5bJZm.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)" data-e-a="detail-photo"></div><div class="e2e53c"><div class="b32333"><span class="c0b58d"><span class="f4d8e7" data-e-a="detail-name">Odtahová služba a autodoprava - Filip Pilař</span><span> </span></span></div><div><div class="c971ab"><div class="e6fb6d" data-e-a="rating"><span class="b88097 reviewScore">5,0</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="b1ccd7"><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="abafc7">(4)</span><span class="divider"></span></div><div class="cbdddf a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Odtahové služby</div></div><div class="deaf60"><div class="dd799a"><span class="a5a939"><span class="ae2b48">Otevřeno</span></span><span class="a39428 c2256f">Praha, Malešice</span></div></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.odtahujem.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-13229712" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}" data-e-a="web"><div class=""><span class="FirmyHintItem1902-web-ico" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="acea14"></div></div><div class="c02fd4 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}" data-e-b-n="PmkWeSkk~x"><div class="bb07fc"><a class="de35dd" href="https://www.firmy.cz/detail/13069266-odtahnito-cz-praha-stare-mesto.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta" data-type-id="7" data-e-a="detail" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_q/r3cEFT.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)" data-e-a="detail-photo"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/871CBup.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="e2e53c"><div class="b32333"><span class="c0b58d"><span class="f4d8e7" data-e-a="detail-name">Odtahnito.cz</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-a="verified-business" class="Tooltip-wrapper cc2a25" role="presentation"><span class="b926cd"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.9bfb0bf255.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div><div class="c971ab"><div class="e6fb6d" data-e-a="rating"><span class="b88097 reviewScore">5,0</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="b1ccd7"><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="abafc7">(2)</span><span class="divider"></span></div><div class="cbdddf a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Odtahové služby</div></div><div class="deaf60"><div class="dd799a"><span class="a5a939"><span class="ae2b48">Dle telefonické domluvy</span></span><span class="a39428 c2256f">Obsloužíme Vás v Praze 9</span></div></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.odtahnito.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-##2681960##" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}" data-e-a="web"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/871CBup.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="acea14"></div></div><div class="c02fd4 FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}" data-e-b-n="PmkWeSkk~y"><div class="bb07fc"><a class="de35dd" href="https://www.firmy.cz/detail/13340503-odtahova-sluzba-autodoprava-euroasist-s-r-o-benesov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta" data-type-id="7" data-e-a="detail" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_i/A56fm.jpeg?fl=res,600,400,1&#x27;)" data-e-a="detail-photo"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_h/N7DgN.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="e2e53c"><div class="b32333"><span class="c0b58d"><span class="f4d8e7" data-e-a="detail-name">Odtahová služba, autodoprava - EUROASIST s.r.o.</span><span> </span><div data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;tooltip&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-a="verified-business" class="Tooltip-wrapper cc2a25" role="presentation"><span class="b926cd"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-firmymapy.9bfb0bf255.svg#assets-firmymapy-check-circle-white--sprite-usage"></use></svg></span></div></span></div><div><div class="c971ab"><div class="e6fb6d" data-e-a="rating"><span class="b88097 reviewScore">5,0</span><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12" class="b1ccd7"><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g fill="none" stroke="none" fill-rule="evenodd" stroke-width="0"><use x="0" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="14" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="28" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="42" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use><use x="56" fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star"></use></g></svg><span class="abafc7">(1)</span><span class="divider"></span></div><div class="cbdddf a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Odtahové služby</div></div><div class="deaf60"><div class="dd799a"><span class="a5a939"><span class="ae2b48">Nonstop</span></span><span class="a39428 c2256f">Obsloužíme Vás v Praze</span></div></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.euroasist.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-13340503" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}" data-e-a="web"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_h/N7DgN.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div><div class="acea14"></div></div></div></div><div class="a3b598"><button class="c051bd" type="button" data-e-a="other-businesses" data-e-b-ae="" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<svg viewBox="0 0 16 16" class="e2ecd1"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-chevron-down_filled--sprite-usage"></use></svg></button><svg viewBox="0 0 16 16" class="e20564"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div><div class="dbebeb"><div class="f6791b"><div class="df42a6"><span class="b117c8"><button class="ec48f5 c6d1d7" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-b-ae="feedback">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="dce634"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;}" data-elm="0__r2" data-rid="f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX" data-e-b-n="jSkmbl~y"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;a8cbb0940e048dad&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.nonstopodtahauta.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.nonstopodtahauta.cz/" data-l-id="a8cbb0940e048dad"><span>Nonstop <b class=sec>odtah</b> <b class=sec>auta</b> - <b class=sec>odtahová</b> služba Praha a okolí, likvidace&hellip;</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.nonstopodtahauta.cz/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.nonstopodtahauta.cz/" data-l-id="a8cbb0940e048dad"><span>nonstopodtahauta.cz</span><span class="a57efd">/</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="f-saKORqSjlWkScSel"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/812e5c65f.e862c324b9.svg#812e5c65f.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span><b class=sec>Odtah</b> vozidel Praha – nonstop odtah <b class=sec>auta</b> – <b class=sec>odtahová</b> služba – <b class=sec>odtažení</b> ale i likvidace <b class=sec>aut</b>, telefon: +420 732 207 449</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;}" data-elm="0__r3" data-rid="f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX" data-e-b-n="jSkmbl~z"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;7dea2c4e3e2cf4ce&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.odtah-vozidel.eu/odtazeni-vozidla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.odtah-vozidel.eu/odtazeni-vozidla/" data-l-id="7dea2c4e3e2cf4ce"><span><b class=sec>Odtah</b> vozidel po Praze a okolí</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.odtah-vozidel.eu/odtazeni-vozidla/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.odtah-vozidel.eu/odtazeni-vozidla/" data-l-id="7dea2c4e3e2cf4ce"><span><b class=sec>odtah</b>-vozidel.eu</span><span class="a57efd">/<b class=sec>odtazeni</b>-vozidla</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="f-saKORqSjlWkScSel"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/812e5c65f.e862c324b9.svg#812e5c65f.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span><b class=sec>Odtah</b> vozidel po Praze a okolí – přeprava automobilů a jejich <b class=sec>auto</b> transport – nejlevnější odtahovka – ekologická likvidace <b class=sec>aut</b> - +420 736 789 905</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;}" data-elm="0__r4" data-rid="f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX" data-e-b-n="gPjOvZu~1"><div class="molecularization-leftColumnMarginCarousel ResultContainer" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/obrazky/obrazky&quot;}"><div class="b9b4af"><div class="f15850 a4193a"><h3 class="ab6782" title="Obrázky › Odtah auta">Obrázky<span class="afaf62">›</span><a class="bd753a" href="/obrazky/?q=odtah%20auta&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" title="Přejít na Obrázky" data-e-a="title">Odtah auta</a></h3></div></div><div class="ef821c d1d1f4" data-e-b-n="WcOUSk~w"><div class="fd0a4f" style="width:18rem;height:13.5rem;max-width:18rem" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" data-e-b-n="WcOUS~w"><a class="fa4169" href="/obrazky/?q=odtah%20auta&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=7171713b3ab52ce4d4d252&amp;docId=b4499690d8074ee9" data-dot-text="1. obrázek na dotaz odtah auta" title="1. obrázek na dotaz odtah auta" data-e-a="image"><img alt="Odtah auta 23. srpna." loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=0d4c617480d16d7c&amp;size=2" width="180" height="135" class="f4141b"/></a></div><div class="fd0a4f" style="width:20.3rem;height:13.5rem;max-width:20.3rem" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 1}" data-e-b-n="WcOUS~x"><a class="fa4169" href="/obrazky/?q=odtah%20auta&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=633c9c94cc27c61f639974&amp;docId=4ae3b7518890e03e" data-dot-text="2. obrázek na dotaz odtah auta" title="2. obrázek na dotaz odtah auta" data-e-a="image"><img alt="Odtah aut z parkoviště v Krajinově ulici" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=c5e2be64d5f8e3f0&amp;size=2" width="203" height="135" class="f4141b"/></a></div><div class="fd0a4f" style="width:21rem;height:13.5rem;max-width:21rem" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 2}" data-e-b-n="WcOUS~y"><a class="fa4169" href="/obrazky/?q=odtah%20auta&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=8d0f4ebc26c1d83e45c1de&amp;docId=f4536c05263ddd2d" data-dot-text="3. obrázek na dotaz odtah auta" title="3. obrázek na dotaz odtah auta" data-e-a="image"><img alt="Co jsou to asistenční služby a s čím vám pomohou - AutoSTYL" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=0f03b6fde3d6d9fd&amp;size=2" width="210" height="135" class="f4141b"/></a></div></div><div class="ef821c d1d1f4" data-e-b-n="WcOUSk~x"><div class="fd0a4f" style="width:20.7rem;height:13.8rem;max-width:20.7rem" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" data-e-b-n="WcOUS~w"><a class="fa4169" href="/obrazky/?q=odtah%20auta&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=723c728fc83f2f5046e730&amp;docId=65244950875fbc8" data-dot-text="1. obrázek na dotaz odtah auta" title="1. obrázek na dotaz odtah auta" data-e-a="image"><img alt="Odtah aut z parkoviště v Krajinově ulici" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=e59e0e98b5a6135c&amp;size=2" width="207" height="138" class="f4141b"/></a></div><div class="fd0a4f" style="width:20.7rem;height:13.8rem;max-width:20.7rem" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 1}" data-e-b-n="WcOUS~x"><a class="fa4169" href="/obrazky/?q=odtah%20auta&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=e2d8f09f8a67d5126ea017&amp;docId=bdd32c65a8ad82c0" data-dot-text="2. obrázek na dotaz odtah auta" title="2. obrázek na dotaz odtah auta" data-e-a="image"><img alt="Odtah aut z parkoviště v Krajinově ulici" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=a9e67cb6b6996bae&amp;size=2" width="207" height="138" class="f4141b"/></a></div><div class="fd0a4f" style="width:17.9rem;height:13.8rem;max-width:17.9rem" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 2}" data-e-b-n="WcOUS~y"><a class="fa4169" href="/obrazky/?q=odtah%20auta&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=e1e1c3e0d24aa9529e25bf&amp;docId=7237d4d5f9d63132" data-dot-text="3. obrázek na dotaz odtah auta" title="3. obrázek na dotaz odtah auta" data-e-a="image"><img alt="Odtahové auto – 1:10 oranžové" loading="lazy" src="https://img.obrazky.cz/?url=a6f2af0c58e34dbe&amp;size=2" width="179" height="138" class="f4141b"/></a></div></div><div class="fb36fb fb98b4"><a class="e52ab2" href="/obrazky/?q=odtah%20auta&amp;fulltext&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint-obrazky-obrazky#utm_content=obrazky&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-e-a="more" title="Přejít na Obrázky" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;more&quot;}" data-dot="url">Další obrázky<!-- --> ›</a></div><div class="f6791b f4fc3c"><div class="df42a6"><span class="b117c8"><button class="ec48f5 c6d1d7" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-b-ae="feedback">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="dce634"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;}" data-elm="0__r5" data-rid="f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX" data-e-b-n="jSkmbl~2"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;cb582cdddd4e400f&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.mpplzen.cz/doprava/odtahy-vozidel/odtahy-vozidel.aspx" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.mpplzen.cz/doprava/odtahy-vozidel/odtahy-vozidel.aspx" data-l-id="cb582cdddd4e400f"><span><b class=sec>Odtahy</b> vozidel | Městská policie Plzeň</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.mpplzen.cz/doprava/odtahy-vozidel/odtahy-vozidel.aspx" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.mpplzen.cz/doprava/odtahy-vozidel/odtahy-vozidel.aspx" data-l-id="cb582cdddd4e400f"><span>mpplzen.cz</span><span class="a57efd">/doprava/<b class=sec>odtahy</b>-vozidel/<b class=sec>odtahy</b>-vozidel.aspx</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="f-saKORqSjlWkScSel"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/812e5c65f.e862c324b9.svg#812e5c65f.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Stanice <b class=sec>odtahů</b> vozidel se nachází na adrese Radčická 6, Plzeň, 301 00, tel.: 377 224 271.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;}" data-elm="0__r6" data-rid="f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX" data-e-b-n="jSkmbl~3"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;523740de42baae40&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://literarky.cz/civilizace/1067-odtahy-vozidel-na-dalnici-stat-se-ve-spolupraci-dalnicnimi-parazity-pokousi-okrast-ridice" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://literarky.cz/civilizace/1067-odtahy-vozidel-na-dalnici-stat-se-ve-spolupraci-dalnicnimi-parazity-pokousi-okrast-ridice" data-l-id="523740de42baae40"><span><b class=sec>Odtahy</b> vozidel na dálnici: Stát se ve spolupráci dálničními&hellip;</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://literarky.cz/civilizace/1067-odtahy-vozidel-na-dalnici-stat-se-ve-spolupraci-dalnicnimi-parazity-pokousi-okrast-ridice" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://literarky.cz/civilizace/1067-odtahy-vozidel-na-dalnici-stat-se-ve-spolupraci-dalnicnimi-parazity-pokousi-okrast-ridice" data-l-id="523740de42baae40"><span>literarky.cz</span><span class="a57efd">/1067-<b class=sec>odtahy</b>-vozidel-na-dalnici-stat-se-ve&hellip;</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="f-saKORqSjlWkScSel"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/812e5c65f.e862c324b9.svg#812e5c65f.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a cba693"><a tabindex="-1" class="d167f8" title="Přejít na: https://literarky.cz/civilizace/1067-odtahy-vozidel-na-dalnici-stat-se-ve-spolupraci-dalnicnimi-parazity-pokousi-okrast-ridice" data-dot="pic" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;thumbnail&quot;}" data-e-a="thumbnail" href="https://literarky.cz/civilizace/1067-odtahy-vozidel-na-dalnici-stat-se-ve-spolupraci-dalnicnimi-parazity-pokousi-okrast-ridice" data-l-id="523740de42baae40"><span class="c1e23d"><picture class="c448e2"><img alt="" loading="lazy" src="//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/preview/https%3A%2F%2Fliterarky.cz%2Fcivilizace%2F1067-odtahy-vozidel-na-dalnici-stat-se-ve-spolupraci-dalnicnimi-parazity-pokousi-okrast-ridice"/></picture></span></a><div><div class="e69e8d a11657"><span class="d4aa3c">Před 13 dny</span><span>Literární noviny | měsíčník pro kritické myšlení. Literární noviny vychází poslední čtvrtek v měsíci.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;}" data-elm="0__r7" data-rid="f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX" data-e-b-n="hjgRmQl~5"><div class="molecularization-leftColumnMarginCarousel zboziProductList" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/zbozi/product&quot;,&quot;reporter_variant&quot;:&quot;source-7&quot;}"><div class="b9b4af"><div class="f15850 a4193a"><h3 class="ab6782" title="Zboží.cz › Odtah auta">Zboží.cz<span class="afaf62">›</span><a class="bd753a" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=odtah%20auta#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1705%2F3199%2C1707%2F3203&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_query=odtah%20auta" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}" title="Přejít na Zboží.cz" data-e-a="title">Odtah auta</a></h3></div></div><div data-e-b-n="hjgRmQlk"><div data-dot="main-box" data-e-b-n="cOWe8hjgRmQl~w"><div class="af67e3" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;detail&quot;}"><div class="d84475"><a class="d671a3" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/bruder-2675-mercedes-benz-sprinter-odtahova-sluzba-s-autem/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1705%2F3199%2C1707%2F3203&amp;utm_term=bruder-2675-mercedes-benz-sprinter-odtahov%C3%A1-slu%C5%BEba-s-autem&amp;utm_query=odtah%20auta" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}" data-e-a="picture"><div class="be2b39" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gQ_BV/7vCqlA.jpeg?fl=res,350,350,1&#x27;)"></div></a><div class="a05a27"><h4 class="fb0763"><a class="ad064f" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/bruder-2675-mercedes-benz-sprinter-odtahova-sluzba-s-autem/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1705%2F3199%2C1707%2F3203&amp;utm_term=bruder-2675-mercedes-benz-sprinter-odtahov%C3%A1-slu%C5%BEba-s-autem&amp;utm_query=odtah%20auta" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}" data-e-a="title">Bruder 2675 Mercedes-Benz Sprinter Odtahová služba s autem</a></h4><p class="a2691e a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Odtahový vůz Bruder má výsuvné nájezdy umožňující najetí aut na plošinu, měkké profilované pneumatiky a otevírací dveře kabiny. Je vybaven mechanickým navijákem a světelným a zvukovým majákem. …</p><div class="db706b">889 – 1 479 Kč</div><div class="f92f61"><span class="dfb751">Skladem</span>v 7 obchodech</div><div><a class="fec888 Button" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/bruder-2675-mercedes-benz-sprinter-odtahova-sluzba-s-autem/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1705%2F3199%2C1707%2F3203&amp;utm_term=bruder-2675-mercedes-benz-sprinter-odtahov%C3%A1-slu%C5%BEba-s-autem&amp;utm_query=odtah%20auta" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;button&quot;}" data-e-a="button">Porovnat ceny</a></div></div></div></div></div><div data-e-b-n="kWcWbOj8hjgRmQlk"><div data-dot="related" class="zboziProductList_related" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="e2b12e"><h4 class="f9c15e" title="Podobné produkty">Podobné produkty</h4></div><div class="relatedContainer"><div class="relatedContainer_inner"><div data-e-b-n="gTTSj~x"><div class="af67e3 productCardZbozi" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a class="productCardZbozi_wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/bruder-3750-man-tgs-odtahovka-s-osobnim-autem/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1705%2F3199%2C1707%2F3203&amp;utm_term=bruder-3750-man-tgs-odtahovka-s-osobn%C3%ADm-autem&amp;utm_query=odtah%20auta" title="Bruder 3750 MAN TGS odtahovka s osobním autem" tabindex="-1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}" data-e-a="picture"><div class="productCardZbozi_image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_BH/qWAI7d.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="productCardZbozi_description"><h4 class="productCardZbozi_title"><a href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/bruder-3750-man-tgs-odtahovka-s-osobnim-autem/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1705%2F3199%2C1707%2F3203&amp;utm_term=bruder-3750-man-tgs-odtahovka-s-osobn%C3%ADm-autem&amp;utm_query=odtah%20auta" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}" data-e-a="title" class="productCardZbozi_title_url a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Bruder 3750 MAN TGS odtahovka s osobním autem</a></h4><p class="d8902a">1 429 – 2 932 Kč</p><p class="e2dd17">Ve 33 obchodech</p></div></div></div><div data-e-b-n="gTTSj~y"><div class="af67e3 productCardZbozi" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a class="productCardZbozi_wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/bruder-02750-man-odtahovka-s-autem/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1705%2F3199%2C1707%2F3203&amp;utm_term=bruder-02750-man-odtahovka-s-autem&amp;utm_query=odtah%20auta" title="Bruder 02750 MAN odtahovka s autem" tabindex="-1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}" data-e-a="picture"><div class="productCardZbozi_image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082998/img/18/623x441_v6UVlZ.jpg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="productCardZbozi_description"><h4 class="productCardZbozi_title"><a href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/bruder-02750-man-odtahovka-s-autem/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1705%2F3199%2C1707%2F3203&amp;utm_term=bruder-02750-man-odtahovka-s-autem&amp;utm_query=odtah%20auta" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}" data-e-a="title" class="productCardZbozi_title_url a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Bruder 02750 MAN odtahovka s autem</a></h4><p class="d8902a">898 – 1 552 Kč</p><p class="e2dd17">Ve 43 obchodech</p></div></div></div><div data-e-b-n="gTTSj~z"><div class="af67e3 productCardZbozi" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a class="productCardZbozi_wrapper" href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/siku-blister-podvalnik-s-celnim-nakladacem/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1705%2F3199%2C1707%2F3203&amp;utm_term=siku-blister-podvaln%C3%ADk-s-%C4%8Deln%C3%ADm-naklada%C4%8Dem&amp;utm_query=odtah%20auta" title="Siku Blister Podvalník s čelním nakladačem" tabindex="-1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;image&quot;}" data-e-a="picture"><div class="productCardZbozi_image" style="background-image:url(&#x27;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Cb/ET9BOXa.jpeg?fl=res,197,197,1,fff&#x27;)"></div></a><div class="productCardZbozi_description"><h4 class="productCardZbozi_title"><a href="https://www.zbozi.cz/vyrobek/siku-blister-podvalnik-s-celnim-nakladacem/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1705%2F3199%2C1707%2F3203&amp;utm_term=siku-blister-podvaln%C3%ADk-s-%C4%8Deln%C3%ADm-naklada%C4%8Dem&amp;utm_query=odtah%20auta" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;title&quot;}" data-e-a="title" class="productCardZbozi_title_url a8755e" style="-webkit-line-clamp:none">Siku Blister Podvalník s čelním nakladačem</a></h4><p class="d8902a">161 – 377 Kč</p><p class="e2dd17">Ve 31 obchodech</p></div></div></div></div></div></div></div></div><div class="fb36fb fb98b4"><a class="e52ab2" href="https://www.zbozi.cz/hledej/?q=odtah%20auta#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=hint&amp;utm_content=products-opesBB&amp;utm_ab=1705%2F3199%2C1707%2F3203&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_query=odtah%20auta" data-e-a="more" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;moreOffers&quot;}">Další výrobky<!-- --> ›</a></div><div class="f6791b f4fc3c"><div class="df42a6"><span class="b117c8"><button class="ec48f5 c6d1d7" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}" data-e-b-ae="feedback">Něco se mi nezdá</button></span><svg viewBox="0 0 16 16" class="dce634"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-base.d9e56d9df9.svg#assets-base-packa-16x16--sprite-usage"></use></svg></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;}" data-elm="0__r8" data-rid="f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX" data-e-b-n="jSkmbl~6"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;68a85a721169155&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.likvidacevojkov.cz/likvidace-vraku" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.likvidacevojkov.cz/likvidace-vraku" data-l-id="68a85a721169155"><span>Likvidace vraků | Autocentrum Vojkov s.r.o. - Ekologická&hellip;</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.likvidacevojkov.cz/likvidace-vraku" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.likvidacevojkov.cz/likvidace-vraku" data-l-id="68a85a721169155"><span>likvidacevojkov.cz</span><span class="a57efd">/likvidace-vraku</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="f-saKORqSjlWkScSel"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/812e5c65f.e862c324b9.svg#812e5c65f.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>E-shop postavený na CMS Merlin vyrobený společností Pixman s.r.o.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;}" data-elm="0__r9" data-rid="f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX" data-e-b-n="jSkmbl~7"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;26d1b1915151f635&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.autoweb.cz/odtah-vozidla-co-rika-zakon-a-jaka-je-praxe-cast-1/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.autoweb.cz/odtah-vozidla-co-rika-zakon-a-jaka-je-praxe-cast-1/" data-l-id="26d1b1915151f635"><span><b class=sec>Odtah</b> vozidla – co říká zákon a jaká je praxe. Část 1&hellip;</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.autoweb.cz/odtah-vozidla-co-rika-zakon-a-jaka-je-praxe-cast-1/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.autoweb.cz/odtah-vozidla-co-rika-zakon-a-jaka-je-praxe-cast-1/" data-l-id="26d1b1915151f635"><span>autoweb.cz</span><span class="a57efd">/<b class=sec>odtah</b>-vozidla-co-rika-zakon-a-jaka-je-praxe-cast-1</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="f-saKORqSjlWkScSel"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/812e5c65f.e862c324b9.svg#812e5c65f.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Odtahování vozidel neoprávněně zabírajících veřejné komunikace je situací velice častou a proto není výjimkou, že si správce komunikace někdy počíná velmi svérázně a zasahuje do výkonu práv vlastníka nad míru nezbytnou okolnostem.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;}" data-elm="0__r10" data-rid="f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX" data-e-b-n="jSkmbl~xw"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;487c9a142d24e7a2&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.autozive.cz/jak-odtahnout-automobil/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.autozive.cz/jak-odtahnout-automobil/" data-l-id="487c9a142d24e7a2"><span>Jak správně a bezpečně odtáhnout automobil | AutoŽivě.cz</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.autozive.cz/jak-odtahnout-automobil/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.autozive.cz/jak-odtahnout-automobil/" data-l-id="487c9a142d24e7a2"><span>autozive.cz</span><span class="a57efd">/jak-odtahnout-automobil</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="f-saKORqSjlWkScSel"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/812e5c65f.e862c324b9.svg#812e5c65f.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a cba693"><a tabindex="-1" class="d167f8" title="Přejít na: https://www.autozive.cz/jak-odtahnout-automobil/" data-dot="pic" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;thumbnail&quot;}" data-e-a="thumbnail" href="https://www.autozive.cz/jak-odtahnout-automobil/" data-l-id="487c9a142d24e7a2"><span class="c1e23d"><picture class="c448e2"><img alt="" loading="lazy" src="//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/preview/https%3A%2F%2Fwww.autozive.cz%2Fjak-odtahnout-automobil%2F"/></picture></span></a><div><div class="e69e8d a11657"><span class="d4aa3c">22. 10. 2021</span><span><b class=sec>Odtah</b> automobilu nemusí být zas tak jednoduchý, jak se zdá. Existuje totiž několik pravidel, která byste měli při této činnosti dodržet.</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;}" data-elm="0__r11" data-rid="f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX" data-e-b-n="jSkmbl~xx"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;7f1223f0947736b7&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.odtah-vozidel.eu/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.odtah-vozidel.eu/" data-l-id="7f1223f0947736b7"><span><b class=sec>Odtah</b> vozidel</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.odtah-vozidel.eu/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.odtah-vozidel.eu/" data-l-id="7f1223f0947736b7"><span><b class=sec>odtah</b>-vozidel.eu</span><span class="a57efd">/</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="f-saKORqSjlWkScSel"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/812e5c65f.e862c324b9.svg#812e5c65f.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span><b class=sec>Odtah</b> vozidel – přeprava automobilů a jejich <b class=sec>auto</b> transport – nejlevnější odtahovka – ekologická likvidace <b class=sec>aut</b> - +420 736 789 905</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;}" data-elm="0__r12" data-rid="f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX" data-e-b-n="jSkmbl~xy"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;4ef3feee71f81af4&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://www.auto-vyhybka.cz/preprava-odtahy-vozidel/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://www.auto-vyhybka.cz/preprava-odtahy-vozidel/" data-l-id="4ef3feee71f81af4"><span>Přeprava a <b class=sec>odtahy</b> vozidel - | Autobazar <b class=sec>AUTO</b>-Vyhybka Praha</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://www.auto-vyhybka.cz/preprava-odtahy-vozidel/" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://www.auto-vyhybka.cz/preprava-odtahy-vozidel/" data-l-id="4ef3feee71f81af4"><span><b class=sec>auto</b>-vyhybka.cz</span><span class="a57efd">/preprava-<b class=sec>odtahy</b>-vozidel</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="f-saKORqSjlWkScSel"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/812e5c65f.e862c324b9.svg#812e5c65f.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Náš autobazar nabízí spolehlivé a bezpečné přepravy vozidel do 3,5t</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="13" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:13,&quot;rid&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;}" data-elm="0__r13" data-rid="f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX" data-e-b-n="jSkmbl~xz"><div><div class="cfb4f6" data-dot-data="{&quot;docId&quot;:&quot;7da1033f7f22c263&quot;}"><h3 class="d12342 f5b357"><a tabindex="0" class="de55cc" title="Přejít na: https://mp-olomouc.cz/doprava/odtahy-vozidel" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;heading&quot;}" data-e-a="heading" href="https://mp-olomouc.cz/doprava/odtahy-vozidel" data-l-id="7da1033f7f22c263"><span><b class=sec>Odtahy</b> vozidel - Problematika vraků, odstavených vozidel a&hellip;</span></a></h3><div class="f6c118"><div class="a0f677"><a tabindex="-1" class="d5e75c" title="Přejít na: https://mp-olomouc.cz/doprava/odtahy-vozidel" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;reference&quot;}" data-e-a="reference" href="https://mp-olomouc.cz/doprava/odtahy-vozidel" data-l-id="7da1033f7f22c263"><span>mp-olomouc.cz</span><span class="a57efd">/doprava/<b class=sec>odtahy</b>-vozidel</span></a><span class="c31985 c5ff94" data-e-b-ae="f-saKORqSjlWkScSel"><svg viewBox="0 0 42 16"><use xlink:href="/re/media/sprites/812e5c65f.e862c324b9.svg#812e5c65f.9c0909c53121ec39ae51231144dfe66f-usage"></use></svg></span></div><div class="a0f677"></div></div><div class="c8774a"><div><div class="e69e8d"><span>Vraky, na rozdíl od tzv. „autovraků“, jsou vozidla nacházející se na pozemní komunikaci. Vyznačují se tím, že pro závady v technickém stavu jsou zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si&hellip;</span></div></div></div></div></div></div></div><div class="f2c528"><div data-dot="14" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:14,&quot;rid&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;}" data-elm="0__r14" data-rid="f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX" data-e-b-n="jSbOlSk~x1"><div class="f80c09" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="c872c2">Související dotazy</h4><ul class="f5e1d8" data-e-b-n="bWkl"><li class="cc06ba" data-e-b-n="WlSc~w"><a class="bc65b8" href="?q=auta&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=auta&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;,&quot;element_index&quot;:0}" data-dot-text="auta" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>auta</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="WlSc~x"><a class="bc65b8" href="?q=ojet%C3%A1%20auta&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=ojet%C3%A1%20auta&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;,&quot;element_index&quot;:1}" data-dot-text="ojetá auta" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>ojetá auta</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="WlSc~y"><a class="bc65b8" href="?q=suv%20auta&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=suv%20auta&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;,&quot;element_index&quot;:2}" data-dot-text="suv auta" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>suv auta</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="WlSc~z"><a class="bc65b8" href="?q=rc%20auta&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=rc%20auta&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;,&quot;element_index&quot;:3}" data-dot-text="rc auta" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>rc auta</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="WlSc~1"><a class="bc65b8" href="?q=ok%20auta&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=ok%20auta&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;,&quot;element_index&quot;:4}" data-dot-text="ok auta" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>ok auta</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="WlSc~2"><a class="bc65b8" href="?q=s%20auta&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=s%20auta&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;,&quot;element_index&quot;:5}" data-dot-text="s auta" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>s auta</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="WlSc~3"><a class="bc65b8" href="?q=tt%20auta&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=tt%20auta&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;,&quot;element_index&quot;:6}" data-dot-text="tt auta" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>tt auta</a></li><li class="cc06ba" data-e-b-n="WlSc~5"><a class="bc65b8" href="?q=mpv%20auta&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;,&quot;href&quot;:&quot;?q=mpv%20auta&amp;sourceid=web&amp;thru=related&amp;sId=f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;,&quot;element_index&quot;:7}" data-dot-text="mpv auta" data-e-a="link"><svg viewBox="0 0 16 16" class="a016cb" aria-hidden="true"><use xlink:href="/re/media/sprites/ds-ysz9qx_A-0-vyhledavac-renderer-src-assets-library-16.9b1be504ee.svg#assets-library-16-search_outline--sprite-usage"></use></svg>mpv auta</a></li></ul></div></div></div></div></div><div class="f4524b" style="max-height:max-content"></div></div></div></div><div data-e-b-z="bottom"><div class="adb65b"><div class="Paging-wrapper" data-e-b-n="hOUWeU"><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link" data-e-a="1">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=odtah%20auta&amp;count=10&amp;pId=f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&amp;from=10" data-e-a="2">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=odtah%20auta&amp;count=10&amp;pId=f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&amp;from=20" data-e-a="3">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=odtah%20auta&amp;count=10&amp;pId=f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&amp;from=30" data-e-a="4">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=odtah%20auta&amp;count=10&amp;pId=f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&amp;from=40" data-e-a="5">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=odtah%20auta&amp;count=10&amp;pId=f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&amp;from=50" data-e-a="6">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=odtah%20auta&amp;count=10&amp;pId=f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&amp;from=60" data-e-a="7">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=odtah%20auta&amp;count=10&amp;pId=f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&amp;from=10" title="Další strana" data-e-a="next"></a></li></ul></div></div></div><div data-e-b-z="footer"><div><div class="adb65b"><div class="c4707b" data-e-b-n="bWeZk"><div data-dot="footer"><div class="fada7c d5d267"><span class="f72c6a">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="f3173c"><span class="ccbe60"></span></div><button class="ec48f5" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;geo&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;footerGeo&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" data-e-b-ae="geo-update">Aktualizovat</button><a class="f461f4" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace" data-e-a="geo-help">Více informací</a></div><div class="fada7c f34cb2"><span class="f72c6a">Upozornění na dezinformační weby:</span><div class="f3173c"><span class="ccbe60">Zapnuto</span></div><button class="ec48f5" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;fake-news-footer&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;off&quot;}" data-e-b-ae="fake-news-footer">Vypnout</button></div><ul class="f8e206"><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="//www.seznam.cz" data-e-a="links-homepage">Seznam</a></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu" data-e-a="links-help">Nápověda</a></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="//kariera.seznam.cz/vyhledavani/" data-e-a="links-career">Kariéra</a></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju" data-e-a="links-gdpr">Ochrana údajů</a></li><li class="fa20bd"><button class="ec48f5" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;footer-open-cmp&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" data-e-b-ae="footer-open-cmp">Nastavení personalizace</button></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="/stats/?term=odtah%20auta" data-e-a="links-statistics">Statistika hledanosti</a></li><li class="fa20bd"><a class="f461f4" href="/pridej-stranku" data-e-a="links-add-page">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="f9c7e7"><span class="b6f867"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="ec48f5" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}" data-e-b-ae="hint-more-info">Více o upoutávkách</button></div><p class="ff8541">© 1996–2022 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div></div></div></div><div data-e-b-z="floating-bottom"><div class="d297db"><div class="d0129b"><div data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;}"><div class="e19507" data-e-b-n="TSSRPOQZ8Pmllge"><button class="c42fcb fbf359 b9f1a7" type="button" data-e-b-ae="feedback">Ohodnoťte výsledky hledání</button></div></div></div></div></div></div><div class="DebugAbTest">1705/3199,1707/3203</div></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({"https://s.seznam.cz/click?adurl=https://www.odtahovasluzba-pocta.cz/odtahovasluzbanonstop/&c=J3Q7QC4H5DUSRIXVQ97PGEI39GN5NVVIQG9E9MGRX85AUTXP2BTX6FBB3XAKW87FZSACMZ3D75GTJPJCB3QGQN5C28FF2M8KWR2TQ33ZWXPHASWECJP3X8PVBTWYINTDMD49XXW7HNVYYHWIH8IGMPUGJ6E5Z5B4FVZQQIVNWNYV3U2T88UN2J9EXX28RU9WQBE2CUIPXNKU4EWYEUSXDR7WW3UAU5HD8C7ZXBBKBCZSPSDX6YSNPSQRTWA7G7HFJJAJDR86BK3NK2QYMDH3TNNE4YZA":"jaWdLecw"}) </script><script> (function(){ function initBoxLog(){ var config = {"enableMousedownIgnore":true,"enableDebug":false,"clickServerClientConfig":{"debugMousedown":false,"logFailedRequestsToSentry":false,"sendDebugDataToPing":false,"useBeacon":false,"sendHiddenDocumentToPing":false,"batchDelay":250},"firstRequest":{"firstRequestId":"f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX","eventTime":"2022-11-30T16:53:10.893303828Z","featureFlags":[]},"nodeNameAttribute":"data-e-b-n","maxSerialId":3000,"keyboardEvent":"keyup","searchTag":"default","pageObserver":true,"verbose":false,"validSessionLogTreshold":500,"visibilityOn":true,"visibilityConfig":{"lineHeightRem":2,"configs":{"default":{"threshold":0.5,"rows":4,"offset":[0,0,0,0]}}},"hashSeed":"f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX","layoutElementId":"app-root","startIndex":60}; config.visibilityConfig = {"configs":{"default":{"threshold":0.5,"rows":8,"offset":[56,0,0,0]},"header":{"threshold":0.5,"rows":8,"offset":[0,0,0,0]},"headerOffset":{"offset":[56,0,0,0]},"overlay":{"threshold":0.5,"rows":8,"offset":[0,0,0,0]},"percentage05":{"extends":"headerOffset","threshold":0.5,"rows":false},"percentage08":{"extends":"headerOffset","threshold":0.8,"rows":false}}}; window.boxLog = BoxLog.getInstance(config, [{"hiearchyId":{"zone":"other","namePath":["other"]},"box":{"name":"other","group":"emptySpace","zone":"other","index":"0"},"nodeId":"i0","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["bgUg"]},"box":{"name":"logo","group":"logo","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"1"},"nodeId":"i1","state":"server-init"},{"parentPortalId":"headerQuery","hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["imSju"]},"box":{"name":"query","group":"query","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"2"},"nodeId":"i2","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["mkSj"]},"box":{"name":"user","group":"user","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"3"},"nodeId":"i3","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["qSjlWQObk"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"verticals","group":"verticals","zone":"header","checkVisibility":true,"index":"4"},"nodeId":"i4","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["qSjlWQObk","kSOjQV~w"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"search","order":0,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"5"},"nodeId":"i5","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["qSjlWQObk","gPjOvZu~x"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"obrazky","order":1,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"6"},"nodeId":"i6","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["qSjlWQObk","vPgvW~y"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"zbozi","order":2,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"7"},"nodeId":"i7","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["qSjlWQObk","cOhu~z"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"mapy","order":3,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"8"},"nodeId":"i8","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["qSjlWQObk","qWRSO~1"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"videa","order":4,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"9"},"nodeId":"i9","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["qSjlWQObk","QbOeZu~2"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"clanky","order":5,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"10"},"nodeId":"i10","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["qSjlWQObk","TWjcu~3"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"firmy","order":6,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"11"},"nodeId":"i11","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"header","namePath":["qSjlWQObk","kbgqeWZ~5"]},"visibilityConfig":{"threshold":0.5,"rows":false,"extends":"headerOffset"},"box":{"name":"slovnik","order":7,"zone":"header","checkVisibility":true,"index":"12"},"nodeId":"i12","state":"server-init"},{"parentPortalId":"ressklikskliktopdd9e53222307404036825995788","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["kZbWZlgh~w"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"sklik","type":"skliktop","key":"2307404036825995788","callId":"dd9e5322"},"requestId":"f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX"}],"name":"skliktop","order":0,"group":"sklik","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"13"},"nodeId":"i13","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resfirmycategoryOther6a639a48","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["QOlSUgjuClVSj~x"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"categoryOther","callId":"6a639a48"},"requestId":"f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX"}],"name":"categoryOther","order":1,"group":"firmy","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"14"},"nodeId":"i14","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["QOlSUgjuClVSj~x","TWblSjk"]},"box":{"name":"filters","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"15"},"nodeId":"i15","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["QOlSUgjuClVSj~x","TWblSjk","eSOjSkl~w"]},"visibilityConfig":{"extends":"percentage05"},"box":{"name":"nearest","order":0,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"16"},"nodeId":"i16","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["QOlSUgjuClVSj~x","TWblSjk","eueW8glSqjSeg~x"]},"visibilityConfig":{"extends":"percentage05"},"box":{"name":"nyni-otevreno","order":1,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"17"},"nodeId":"i17","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["QOlSUgjuClVSj~x","bWkl"]},"box":{"name":"list","zone":"main","checkVisibility":false,"index":"18"},"nodeId":"i18","state":"server-init"},{"parentPortalId":"firmy-detail:firm-13229712","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["QOlSUgjuClVSj~x","bWkl","PmkWeSkk~w"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"business","key":"firm-13229712","callId":"6a639a48"},"requestId":"f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX"}],"name":"business","order":0,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"19"},"nodeId":"i19","state":"server-init"},{"parentPortalId":"firmy-detail:firm-13069266","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["QOlSUgjuClVSj~x","bWkl","PmkWeSkk~x"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"business","key":"firm-13069266","callId":"6a639a48"},"requestId":"f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX"}],"name":"business","order":1,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"20"},"nodeId":"i20","state":"server-init"},{"parentPortalId":"firmy-detail:firm-13340503","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["QOlSUgjuClVSj~x","bWkl","PmkWeSkk~y"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"firmy","type":"business","key":"firm-13340503","callId":"6a639a48"},"requestId":"f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX"}],"name":"business","order":2,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"21"},"nodeId":"i21","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult5dae6159a8cbb0940e048dad","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jSkmbl~y"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"a8cbb0940e048dad","callId":"5dae6159"},"requestId":"f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX"}],"name":"result","order":2,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"22"},"nodeId":"i22","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult5dae61597dea2c4e3e2cf4ce","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jSkmbl~z"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"7dea2c4e3e2cf4ce","callId":"5dae6159"},"requestId":"f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX"}],"name":"result","order":3,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"23"},"nodeId":"i23","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resobrazkyobrazkyefcdb999","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["gPjOvZu~1"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"obrazky","type":"obrazky","callId":"efcdb999"},"requestId":"f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX"}],"name":"obrazky","order":4,"group":"obrazky","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"24"},"nodeId":"i24","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["gPjOvZu~1","WcOUSk~w"]},"box":{"name":"images","order":0,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"25"},"nodeId":"i25","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["gPjOvZu~1","WcOUSk~w","WcOUS~w"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"b4499690d8074ee9","callId":"efcdb999"},"requestId":"f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX"}],"name":"image","order":0,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"26"},"nodeId":"i26","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["gPjOvZu~1","WcOUSk~w","WcOUS~x"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"4ae3b7518890e03e","callId":"efcdb999"},"requestId":"f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX"}],"name":"image","order":1,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"27"},"nodeId":"i27","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["gPjOvZu~1","WcOUSk~w","WcOUS~y"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"f4536c05263ddd2d","callId":"efcdb999"},"requestId":"f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX"}],"name":"image","order":2,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"28"},"nodeId":"i28","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["gPjOvZu~1","WcOUSk~x"]},"box":{"name":"images","order":1,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"29"},"nodeId":"i29","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["gPjOvZu~1","WcOUSk~x","WcOUS~w"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"65244950875fbc8","callId":"efcdb999"},"requestId":"f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX"}],"name":"image","order":0,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"30"},"nodeId":"i30","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["gPjOvZu~1","WcOUSk~x","WcOUS~x"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"bdd32c65a8ad82c0","callId":"efcdb999"},"requestId":"f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX"}],"name":"image","order":1,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"31"},"nodeId":"i31","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["gPjOvZu~1","WcOUSk~x","WcOUS~y"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-obrazky","type":"result","key":"7237d4d5f9d63132","callId":"efcdb999"},"requestId":"f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX"}],"name":"image","order":2,"zone":"main","checkVisibility":false,"index":"32"},"nodeId":"i32","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult5dae6159cb582cdddd4e400f","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jSkmbl~2"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"cb582cdddd4e400f","callId":"5dae6159"},"requestId":"f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX"}],"name":"result","order":5,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"33"},"nodeId":"i33","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult5dae6159523740de42baae40","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jSkmbl~3"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"523740de42baae40","callId":"5dae6159"},"requestId":"f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX"}],"name":"result","order":6,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"34"},"nodeId":"i34","state":"server-init"},{"parentPortalId":"reszboziproductca8981c","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["hjgRmQl~5"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"product","callId":"ca8981c"},"requestId":"f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX"}],"name":"product","order":7,"group":"zbozi","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"35"},"nodeId":"i35","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["hjgRmQl~5","hjgRmQlk"]},"box":{"name":"products","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"36"},"nodeId":"i36","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["hjgRmQl~5","hjgRmQlk","cOWe8hjgRmQl~w"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"shop-product","key":"6816174","callId":"ca8981c"},"requestId":"f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX"}],"name":"main-product","order":0,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"37"},"nodeId":"i37","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["hjgRmQl~5","hjgRmQlk","kWcWbOj8hjgRmQlk"]},"box":{"name":"similar-products","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"38"},"nodeId":"i38","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["hjgRmQl~5","hjgRmQlk","kWcWbOj8hjgRmQlk","gTTSj~x"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"shop-product","key":"6232540","callId":"ca8981c"},"requestId":"f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX"}],"name":"offer","order":1,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"39"},"nodeId":"i39","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["hjgRmQl~5","hjgRmQlk","kWcWbOj8hjgRmQlk","gTTSj~y"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"shop-product","key":"3869744","callId":"ca8981c"},"requestId":"f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX"}],"name":"offer","order":2,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"40"},"nodeId":"i40","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["hjgRmQl~5","hjgRmQlk","kWcWbOj8hjgRmQlk","gTTSj~z"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"zbozi","type":"shop-product","key":"5374875","callId":"ca8981c"},"requestId":"f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX"}],"name":"offer","order":3,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"41"},"nodeId":"i41","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult5dae615968a85a721169155","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jSkmbl~6"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"68a85a721169155","callId":"5dae6159"},"requestId":"f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX"}],"name":"result","order":8,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"42"},"nodeId":"i42","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult5dae615926d1b1915151f635","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jSkmbl~7"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"26d1b1915151f635","callId":"5dae6159"},"requestId":"f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX"}],"name":"result","order":9,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"43"},"nodeId":"i43","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult5dae6159487c9a142d24e7a2","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jSkmbl~xw"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"487c9a142d24e7a2","callId":"5dae6159"},"requestId":"f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX"}],"name":"result","order":10,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"44"},"nodeId":"i44","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult5dae61597f1223f0947736b7","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jSkmbl~xx"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"7f1223f0947736b7","callId":"5dae6159"},"requestId":"f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX"}],"name":"result","order":11,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"45"},"nodeId":"i45","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult5dae61594ef3feee71f81af4","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jSkmbl~xy"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"4ef3feee71f81af4","callId":"5dae6159"},"requestId":"f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX"}],"name":"result","order":12,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"46"},"nodeId":"i46","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resftxt-organicresult5dae61597da1033f7f22c263","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jSkmbl~xz"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"ftxt-organic","type":"result","key":"7da1033f7f22c263","callId":"5dae6159"},"requestId":"f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX"}],"name":"result","order":13,"group":"organic","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"47"},"nodeId":"i47","state":"server-init"},{"parentPortalId":"resrelatedrelates648f530a","hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jSbOlSk~x1"]},"box":{"entities":[{"entityId":{"service":"related","type":"relates","callId":"648f530a"},"requestId":"f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX"}],"name":"relates","order":14,"group":"related","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"48"},"nodeId":"i48","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jSbOlSk~x1","bWkl"]},"box":{"name":"list","zone":"main","checkVisibility":true,"index":"49"},"nodeId":"i49","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jSbOlSk~x1","bWkl","WlSc~w"]},"box":{"name":"item","order":0,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"50"},"nodeId":"i50","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jSbOlSk~x1","bWkl","WlSc~x"]},"box":{"name":"item","order":1,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"51"},"nodeId":"i51","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jSbOlSk~x1","bWkl","WlSc~y"]},"box":{"name":"item","order":2,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"52"},"nodeId":"i52","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jSbOlSk~x1","bWkl","WlSc~z"]},"box":{"name":"item","order":3,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"53"},"nodeId":"i53","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jSbOlSk~x1","bWkl","WlSc~1"]},"box":{"name":"item","order":4,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"54"},"nodeId":"i54","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jSbOlSk~x1","bWkl","WlSc~2"]},"box":{"name":"item","order":5,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"55"},"nodeId":"i55","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jSbOlSk~x1","bWkl","WlSc~3"]},"box":{"name":"item","order":6,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"56"},"nodeId":"i56","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"main","namePath":["jSbOlSk~x1","bWkl","WlSc~5"]},"box":{"name":"item","order":7,"zone":"main","checkVisibility":true,"index":"57"},"nodeId":"i57","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"bottom","namePath":["hOUWeU"]},"box":{"name":"paging","group":"paging","zone":"bottom","checkVisibility":true,"index":"58"},"nodeId":"i58","state":"server-init"},{"hiearchyId":{"zone":"footer","namePath":["bWeZk"]},"box":{"name":"links","group":"links","zone":"footer","checkVisibility":true,"index":"59"},"nodeId":"i59","state":"server-init"},{"parentPortalId":"feedbackGlobalButton","hiearchyId":{"zone":"floating-bottom","namePath":["TSSRPOQZ8Pmllge"]},"box":{"name":"feedback-button","group":"serp-feedback","zone":"floating-bottom","checkVisibility":true,"index":"60"},"nodeId":"i60","state":"server-init"}]); } function runBoxLog() { if (('BoxLog' in window) && (typeof BoxLog === 'function')) { initBoxLog(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener('boxLog', handler); initBoxLog(); } window.addEventListener('boxLog', handler); } } if ('polyfills' in window) { runBoxLog(); } else { var handler = function() { window.removeEventListener('polyfills', handler); runBoxLog(); } window.addEventListener('polyfills', handler); } })(); </script><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;featureFlags&quot;:[],&quot;requestTime&quot;:1669827190905,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;disinformationWebsite&quot;:{&quot;hidden&quot;:false},&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;expandableCarousel&quot;:{&quot;isExpanded&quot;:false,&quot;scrollPosition&quot;:0},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;activeFilters&quot;:[],&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false,&quot;fetchingFromMap&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseKey&quot;:&quot;&quot;}},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;activeFilters&quot;:[],&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchingFromMap&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseKey&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;denied&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:2,&quot;from&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1,&quot;productOnly&quot;:0},&quot;inputState&quot;:{},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;resultRelatedSearch&quot;:{},&quot;visibility&quot;:{},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;promo&quot;:{&quot;isVisible&quot;:false}},&quot;data&quot;:{&quot;requestContext&quot;:{&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;,&quot;traceId&quot;:&quot;72ab4e1b7f5f0d56&quot;,&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;},&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;odtah auta&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;odtah auta&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;NoMatch&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;NoMatch&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:1705,&quot;groupId&quot;:3199,&quot;groupName&quot;:&quot;CatBoost&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZkGB9sqa&quot;},{&quot;abTestId&quot;:1707,&quot;groupId&quot;:3203,&quot;groupName&quot;:&quot;Testovaci&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3X86Pfvw&quot;}]},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ODJ6zYcS&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;dq6OS6Yv&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2307404036825995788&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;dd9e5322&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;2307404036825995788&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://www.odtahovasluzba-pocta.cz/odtahovasluzbanonstop/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://www.odtahovasluzba-pocta.cz/odtahovasluzbanonstop/&amp;c=J3Q7QC4H5DUSRIXVQ97PGEI39GN5NVVIQG9E9MGRX85AUTXP2BTX6FBB3XAKW87FZSACMZ3D75GTJPJCB3QGQN5C28FF2M8KWR2TQ33ZWXPHASWECJP3X8PVBTWYINTDMD49XXW7HNVYYHWIH8IGMPUGJ6E5Z5B4FVZQQIVNWNYV3U2T88UN2J9EXX28RU9WQBE2CUIPXNKU4EWYEUSXDR7WW3UAU5HD8C7ZXBBKBCZSPSDX6YSNPSQRTWA7G7HFJJAJDR86BK3NK2QYMDH3TNNE4YZA&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;conversionSite&quot;:&quot;https://www.odtahovasluzba-pocta.cz&quot;,&quot;conversionReportingUrl&quot;:&quot;&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.&lt;b&gt;odtah&lt;/b&gt;ovasluzba-pocta.cz/&lt;b&gt;odtahy&lt;/b&gt; &lt;b&gt;aut&lt;/b&gt;&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://www.odtahovasluzba-pocta.cz/odtahovasluzbanonstop/&quot;,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Odtahy&lt;/b&gt; &lt;b&gt;aut&lt;/b&gt; od 1500 Kč&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Výjezd okamžitě 24/7&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Rychle a levně v Praze a okolí. Odtahová služba pro osobní automobily a dodávky.&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:594925409},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;QvdVAII7&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;categoryOther&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;6a639a48&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nearest&quot;,&quot;label&quot;:&quot;V mém okolí&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sort&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fE40bWTK&quot;},{&quot;actions&quot;:null,&quot;frontendType&quot;:&quot;button&quot;,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;subLabel&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eVFS3blY&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:147,&quot;geoms&quot;:{&quot;areas&quot;:[{&quot;bbox&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.70678688385053,&quot;maxY&quot;:50.17742978763022,&quot;minX&quot;:14.224444175411497,&quot;minY&quot;:49.941900202513786},&quot;center&quot;:{&quot;accuracy&quot;:0,&quot;accuracyType&quot;:&quot;unknown&quot;,&quot;latitude&quot;:50.066789,&quot;longitude&quot;:14.466,&quot;source&quot;:&quot;&quot;},&quot;genitiveName&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;id&quot;:10,&quot;importance&quot;:0.45,&quot;isSimulated&quot;:false,&quot;localizedNames&quot;:{&quot;cs&quot;:&quot;Hlavní město Praha&quot;,&quot;en&quot;:&quot;Prague, the Capital City&quot;,&quot;native&quot;:&quot;Hlavní město Praha&quot;,&quot;sk&quot;:&quot;Praha&quot;},&quot;locativeName&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;name&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ010&quot;,&quot;polygons&quot;:[],&quot;popularity&quot;:0.609021,&quot;subTypeId&quot;:0,&quot;subTypeName&quot;:&quot;&quot;,&quot;type&quot;:&quot;region&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GUKP6e5s&quot;}],&quot;bbox&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.518813686370862,&quot;maxY&quot;:50.09954423778831,&quot;minX&quot;:14.316667747497547,&quot;minY&quot;:50.00281269497199},&quot;searchIn&quot;:&quot;areas&quot;,&quot;searchingPlace&quot;:{&quot;bboxZoom&quot;:{&quot;maxX&quot;:14.706787574638,&quot;maxY&quot;:50.17718274766229,&quot;minX&quot;:14.224444850860475,&quot;minY&quot;:49.94190009099292},&quot;district&quot;:&quot;okres Hlavní město Praha&quot;,&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.0883,&quot;longitude&quot;:14.4124,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;id&quot;:3468,&quot;municipality&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;nuts&quot;:&quot;CZ0101&quot;,&quot;quarter&quot;:null,&quot;region&quot;:&quot;kraj Hlavní město Praha&quot;,&quot;type&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;useGps&quot;:false,&quot;ward&quot;:null}},&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:5000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;municipality&quot;,&quot;latitude&quot;:50.0883,&quot;longitude&quot;:14.4124,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;showMap&quot;:false,&quot;shownResults&quot;:3,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=odtah%20auta&amp;x=14.412400&amp;y=50.088300&amp;a=5000.000000#utm_content=categoryOther-results&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;list&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;6a639a48&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-13229712&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;6a639a48&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Útulná 499/20, 108 00 Praha, Malešice&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Útulná 499/20, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;Tato adresa je korespondenční&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Praha, Malešice&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;499/20&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Útulná&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Malešice&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;10800&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.odtahujem.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.odtahujem.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-13229712&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4GwqMnhS&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Po telefonické domluvě možnost služby kdykoliv.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[20,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po telefonické domluvě možnost služby kdykoliv.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[20,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po telefonické domluvě možnost služby kdykoliv.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[20,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po telefonické domluvě možnost služby kdykoliv.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[20,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po telefonické domluvě možnost služby kdykoliv.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[20,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Po telefonické domluvě možnost služby kdykoliv.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Po telefonické domluvě možnost služby kdykoliv.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Po telefonické domluvě možnost služby kdykoliv.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Po telefonické domluvě možnost služby kdykoliv.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ax60cIi1&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4815534&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[3243,2157],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_n/i5bJZm.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_n/i5bJZm.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_n/i5bJZm.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_n/i5bJZm.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_n/i5bJZm.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:35400},&quot;groupId&quot;:13229712,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:13229712,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logosUrl&quot;:[],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.08305740356445,&quot;lon&quot;:14.494799613952637},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:4,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;277&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2181263},&quot;title&quot;:&quot;Odtahová služba a autodoprava - Filip Pilař&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13229712-odtahova-sluzba-a-autodoprava-filip-pilar-praha-malesice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;JBCvvC3x&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-13069266&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;6a639a48&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Dlouhá 730/35, 110 00 Praha, Staré Město&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Dlouhá 730/35, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;pouze fakturační&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Praha, Staré Město&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 9&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;730/35&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 1&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Dlouhá&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Staré Město&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;11000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.odtahnito.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.odtahnito.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-##2681960##&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dqE0tJYq&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Vyzvednutí vozidla po dohodě, obvykle mezi 7:00 - 21:00.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Vyzvednutí vozidla po dohodě, obvykle mezi 7:00 - 21:00.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Vyzvednutí vozidla po dohodě, obvykle mezi 7:00 - 21:00.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Vyzvednutí vozidla po dohodě, obvykle mezi 7:00 - 21:00.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Vyzvednutí vozidla po dohodě, obvykle mezi 7:00 - 21:00.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Vyzvednutí vozidla po dohodě, obvykle mezi 7:00 - 21:00.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Vyzvednutí vozidla po dohodě, obvykle mezi 7:00 - 21:00.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Vyzvednutí vozidla po dohodě, obvykle mezi 7:00 - 21:00.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;phone_appointment&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Vyzvednutí vozidla po dohodě, obvykle mezi 7:00 - 21:00.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;anFAuNnq&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4960153&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[3000,2000],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_q/r3cEFT.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_q/r3cEFT.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_q/r3cEFT.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_q/r3cEFT.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gX_q/r3cEFT.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:85231},&quot;groupId&quot;:2681960,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:false,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/730?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/730?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/730?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:13069266,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:true,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/871CBup.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/871CBup.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/871CBup.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/871CBup.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zmStHQxX&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.090750461168646,&quot;lon&quot;:14.426233899761439},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gk2jiSuj&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oDcfPQJr&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;71c4fwDE&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;Obsloužíme Vás v Praze 9&quot;,&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:2,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;277&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2717948},&quot;title&quot;:&quot;Odtahnito.cz&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13069266-odtahnito-cz-praha-stare-mesto.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;GDvVflgF&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-13340503&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;6a639a48&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Křižíkova 1703, 256 01 Benešov&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Křižíkova 1703, Benešov&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Benešov&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1703&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Benešov&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Křižíkova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Benešov&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;25601&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.euroasist.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.euroasist.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-13340503&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PHblXF7E&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Odtahová a asistenční služba nonstop na telefonu +420774568705.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;Odtahová a asistenční služba nonstop na telefonu +420774568705.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;Odtahová a asistenční služba nonstop na telefonu +420774568705.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;Odtahová a asistenční služba nonstop na telefonu +420774568705.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;Odtahová a asistenční služba nonstop na telefonu +420774568705.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;Odtahová a asistenční služba nonstop na telefonu +420774568705.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;Odtahová a asistenční služba nonstop na telefonu +420774568705.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;msg&quot;:&quot;Odtahová a asistenční služba nonstop na telefonu +420774568705.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Odtahová a asistenční služba nonstop na telefonu +420774568705.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OKw6aJxV&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4637578&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2113,1409],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_i/A56fm.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_i/A56fm.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_i/A56fm.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_i/A56fm.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gS_i/A56fm.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:17355},&quot;groupId&quot;:12791702,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:13340503,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:true,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_h/N7DgN.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_h/N7DgN.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_h/N7DgN.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gW_h/N7DgN.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KkmoobkQ&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:49.77281111056498,&quot;lon&quot;:14.680575788715155},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;E9psjKIT&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qVP8IPLm&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QfCaqvZi&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;Obsloužíme Vás v Praze&quot;,&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:1,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;277&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:3799909},&quot;title&quot;:&quot;Odtahová služba, autodoprava - EUROASIST s.r.o.&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13340503-odtahova-sluzba-autodoprava-euroasist-s-r-o-benesov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;hChYzDzE&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-2628956&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;6a639a48&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Radlická, 158 00 Praha&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Radlická, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Radlická&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;15800&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.odtahovasluzba-praha.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.odtahovasluzba-praha.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-2628956&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gUD0NzNS&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Provozní hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RWtxXmG2&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3228964&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1728,1151],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/f0dQzV.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/f0dQzV.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/f0dQzV.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/f0dQzV.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_D/f0dQzV.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:4052},&quot;groupId&quot;:2628956,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:2628956,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LAAUMA.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LAAUMA.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LAAUMA.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/LAAUMA.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3nKG4C97&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.04977035522461,&quot;lon&quot;:14.357728004455566},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:1,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;277&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2183365},&quot;title&quot;:&quot;Odtahová služba Ladislav Krejčí&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2628956-odtahova-sluzba-ladislav-krejci-praha.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;jiVSIjJI&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-12799992&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;6a639a48&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Ohradské náměstí 1646/8, 155 00 Praha, Stodůlky&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Ohradské náměstí 1646/8, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Stodůlky&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 5&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1646/8&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Ohradské náměstí&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Stodůlky&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;15500&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autozizala.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autozizala.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-12799992&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8efDSXXr&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Autoservis i přepravu pro vás provozujeme pravidelně od pondělí do pátku. Zavolejte nám.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Autoservis i přepravu pro vás provozujeme pravidelně od pondělí do pátku. Zavolejte nám.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Autoservis i přepravu pro vás provozujeme pravidelně od pondělí do pátku. Zavolejte nám.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Autoservis i přepravu pro vás provozujeme pravidelně od pondělí do pátku. Zavolejte nám.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Autoservis i přepravu pro vás provozujeme pravidelně od pondělí do pátku. Zavolejte nám.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Autoservis i přepravu pro vás provozujeme pravidelně od pondělí do pátku. Zavolejte nám.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Autoservis i přepravu pro vás provozujeme pravidelně od pondělí do pátku. Zavolejte nám.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Autoservis i přepravu pro vás provozujeme pravidelně od pondělí do pátku. Zavolejte nám.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Autoservis i přepravu pro vás provozujeme pravidelně od pondělí do pátku. Zavolejte nám.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;r5uWgwzM&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4584570&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2751,1834],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_h/J1uFLZ.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_h/J1uFLZ.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_h/J1uFLZ.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_h/J1uFLZ.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QK_h/J1uFLZ.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:632495},&quot;groupId&quot;:12799992,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:12799992,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logosUrl&quot;:[],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.037105560302734,&quot;lon&quot;:14.3333740234375},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jfBIm0lh&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1O6uMHQX&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vyvGrAZH&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:1,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;277&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2139677},&quot;title&quot;:&quot;AUTO ŽÍŽALA&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12799992-auto-zizala-praha-stodulky.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;cLEv04lo&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-205114&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;6a639a48&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Osiková 2688/2, 130 00 Praha, Žižkov&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Osiková 2688/2, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Zvýhodněné modely&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autojarov.cz/aktuality/www/prijedte-si-k-nam-pro-zvyhodnene-modely/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-205114&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1QcJT9T9&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Žižkov&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;2688/2&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Osiková&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Žižkov&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;13000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autojarov.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autojarov.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-205114&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CAhYwrIa&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[13,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NovdtV4c&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4282515&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[3000,1996],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_X/E8bF43.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_X/E8bF43.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_X/E8bF43.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_X/E8bF43.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gU_X/E8bF43.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:163174},&quot;groupId&quot;:205114,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/iE6JNc.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;id&quot;:205114,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/YrueJH.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/YrueJH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/YrueJH.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/YrueJH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YX0Lew0V&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.09047317504883,&quot;lon&quot;:14.499141693115234},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tyN63sYy&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XqB0FnlK&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JGse3mOm&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:82.886,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:51,&quot;stars&quot;:4},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;277&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2035921},&quot;title&quot;:&quot;AUTO JAROV&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/205114-auto-jarov-praha-zizkov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gT6TuOXB&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-12887116&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;6a639a48&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Kutnohorská 312, 109 00 Praha, Štěrboholy&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Kutnohorská 312, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Sezónní nabídka ALU kol&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.hrbitovaut.cz/nahradni-dily?field_znacka_tid_selective=All&amp;field_dil_tid_selective=1402#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-12887116&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SSoWDx2P&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Štěrboholy&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;312&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha-Štěrboholy&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Kutnohorská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Štěrboholy&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;10900&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.hrbitovaut.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.hrbitovaut.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-12887116&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cZg2KS4X&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,30],[18,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[14,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pJmqoJqt&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5024689&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2998,1993],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_r/FIaPA4.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_r/FIaPA4.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_r/FIaPA4.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_r/FIaPA4.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_r/FIaPA4.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:836638},&quot;groupId&quot;:12887116,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QQ_o/eGEEmg.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_s/3ECEmg.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QL_s/3ECEmg.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:12887116,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/F2PSvY.jpeg?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/F2PSvY.jpeg?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/F2PSvY.jpeg?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/F2PSvY.jpeg?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wacvJzA3&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.066829681396484,&quot;lon&quot;:14.545560836791992},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:60.75,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:48,&quot;stars&quot;:3},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;277&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:3861256},&quot;title&quot;:&quot;Hřbitov aut&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12887116-hrbitov-aut-praha-sterboholy.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ey2HkbQv&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-13210290&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;6a639a48&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Vídeňská 1755/126, 148 00 Praha, Kunratice&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Vídeňská 1755/126, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Audi Approved Plus&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://audiapproved.autojarov.cz/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-13210290&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4MHwHU9b&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Kunratice&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1755/126&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha-Kunratice&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Vídeňská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Kunratice&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;14800&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autojarov.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autojarov.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-13210290&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yDMIyVjV&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[13,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Pg2AOJG3&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3748064&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2000,1332],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/pSXFJc.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/pSXFJc.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/pSXFJc.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/pSXFJc.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_H/pSXFJc.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:26168},&quot;groupId&quot;:205114,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:13210290,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/XTzTl0.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/XTzTl0.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/XTzTl0.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/XTzTl0.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LxtB9J2Q&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.010807037353516,&quot;lon&quot;:14.476934432983398},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;F2q8YpvT&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ap6VzhFx&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2HfzUZCe&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:94.713,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:7,&quot;stars&quot;:4.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;277&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2035921},&quot;title&quot;:&quot;AUTO JAROV Kunratice&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13210290-auto-jarov-kunratice-praha-kunratice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;cTdE09GQ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-12916246&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;6a639a48&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Českobrodská ev. č. 115, 130 00 Praha, Žižkov&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Českobrodská ev. č. 115, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Zvýhodněné modely&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autojarov.cz/aktuality/www/prijedte-si-k-nam-pro-zvyhodnene-modely/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-12916246&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WL6Cm4By&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Žižkov&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;ev. č. 115&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Českobrodská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Žižkov&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;13000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;volkswagen.autojarov.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://volkswagen.autojarov.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-12916246&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bgBJ9MBY&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[13,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;SO: Servis zavřeno&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qHzJS2hR&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;3456191&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2000,1335],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AtPKPo.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AtPKPo.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AtPKPo.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AtPKPo.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/AtPKPo.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:13984},&quot;groupId&quot;:205114,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/diLJNb.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;id&quot;:12916246,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/CeweIA.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/CeweIA.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/CeweIA.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/CeweIA.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Xjs7LzMd&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.090599060058594,&quot;lon&quot;:14.500436782836914},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:67.367,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:5,&quot;stars&quot;:3.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;277&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2035921},&quot;title&quot;:&quot;AUTO JAROV - Volkswagen&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12916246-auto-jarov-volkswagen-praha-zizkov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;lTNxyOYL&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-12935159&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;6a639a48&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Na Jarově 2424/2, 130 00 Praha, Žižkov&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Na Jarově 2424/2, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;subtype&quot;:3,&quot;text&quot;:&quot;Objednat se&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autoservis-garant.cz/rezervacni-formular/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-12935159&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YVqEMj1m&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;Autoservis je v areálu firmy Inklemo. Vjezd z ulice Na Jarově.&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Praha, Žižkov&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;2424/2&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Na Jarově&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Žižkov&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;13000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autoservis-garant.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autoservis-garant.cz#utm_source=firmy.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=novy-zapis-srpen2017&amp;utm_campaign=firmy.cz-12935159&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3t1qbr9T&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Odtahy a asistence nonstop. English speaking mechanic. Noční vrátnice nonstop hlídač. Autoservis i v sobotu.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Odtahy a asistence nonstop. English speaking mechanic. Noční vrátnice nonstop hlídač. Autoservis i v sobotu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Odtahy a asistence nonstop. English speaking mechanic. Noční vrátnice nonstop hlídač. Autoservis i v sobotu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Odtahy a asistence nonstop. English speaking mechanic. Noční vrátnice nonstop hlídač. Autoservis i v sobotu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Odtahy a asistence nonstop. English speaking mechanic. Noční vrátnice nonstop hlídač. Autoservis i v sobotu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Odtahy a asistence nonstop. English speaking mechanic. Noční vrátnice nonstop hlídač. Autoservis i v sobotu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[15,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Odtahy a asistence nonstop. English speaking mechanic. Noční vrátnice nonstop hlídač. Autoservis i v sobotu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Odtahy a asistence nonstop. English speaking mechanic. Noční vrátnice nonstop hlídač. Autoservis i v sobotu.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Odtahy a asistence nonstop. English speaking mechanic. Noční vrátnice nonstop hlídač. Autoservis i v sobotu.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kmO3zEVv&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;2017541&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1600,1066],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/m4ND35.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/m4ND35.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/m4ND35.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/m4ND35.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_E/m4ND35.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:20003},&quot;groupId&quot;:12935159,&quot;hasMarketOffer&quot;:true,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:12935159,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/MRxBof5.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/MRxBof5.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/MRxBof5.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/MRxBof5.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IPqBQRMb&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.08831024169922,&quot;lon&quot;:14.490533828735352},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:54.717,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:22,&quot;stars&quot;:2.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;277&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2204485},&quot;title&quot;:&quot;Autoservis Garant&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12935159-autoservis-garant-praha-zizkov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;befEtbi1&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-13305356&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;6a639a48&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Osiková 2688/2, 130 00 Praha, Žižkov&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Osiková 2688/2, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Zvýhodněné modely&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autojarov.cz/aktuality/www/prijedte-si-k-nam-pro-zvyhodnene-modely/#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-13305356&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BIqDwkOu&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Žižkov&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;2688/2&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Osiková&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Žižkov&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;13000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autojarov.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autojarov.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-13305356&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;c6ax7PBI&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[18,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[13,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;SO: servis zavřeno&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vBHwEeFt&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;4286571&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[3000,1996],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_a/vDYB5m.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_a/vDYB5m.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_a/vDYB5m.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_a/vDYB5m.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QI_a/vDYB5m.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:8967},&quot;groupId&quot;:205114,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/730?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/730?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/730?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:13305356,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_Z/hL1GcN.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_Z/hL1GcN.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_Z/hL1GcN.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_Z/hL1GcN.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ccRn12kg&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.09047317504883,&quot;lon&quot;:14.499141693115234},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ey46BI2B&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Pl4X75gf&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:-1,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;277&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2035921},&quot;title&quot;:&quot;AUTO JAROV - SEAT&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13305356-auto-jarov-seat-praha-zizkov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ta5BVEZr&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-173770&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;6a639a48&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Pod Paťankou 217/1, 160 00 Praha, Dejvice&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Pod Paťankou 217/1, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Dejvice&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;217/1&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Pod Paťankou&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Dejvice&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;16000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.autopodbaba.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autopodbaba.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-173770&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lPsTm5rU&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[19,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[19,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[19,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[19,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[19,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[9,0],[13,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;l5Q8aQpO&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1617657&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[1993,1322],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ToMBowD.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ToMBowD.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ToMBowD.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ToMBowD.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ToMBowD.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:268051},&quot;groupId&quot;:173770,&quot;hasMarketOffer&quot;:true,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;},&quot;id&quot;:173770,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/a2CBBWp.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/a2CBBWp.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/a2CBBWp.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/a2CBBWp.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gfSu2oXA&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.114566802978516,&quot;lon&quot;:14.391837120056152},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YRQ9KSEw&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mXj6wlv5&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vqFfHLF9&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:83.557,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:20,&quot;stars&quot;:4},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;277&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2017724},&quot;title&quot;:&quot;AUTO PODBABSKÁ&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/173770-auto-podbabska-praha-dejvice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;il0uGG0E&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-2616689&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;6a639a48&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Šternberkova 1350/16, 170 00 Praha, Holešovice&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Šternberkova 1350/16, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Holešovice&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 7&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;1350/16&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 7&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Šternberkova&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Holešovice&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;17000&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.likvidacevozidel.eu&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.likvidacevozidel.eu#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-2616689&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1v2KWKLU&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;interval&quot;:[],&quot;specificationId&quot;:&quot;nonstop&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;35JdE1cS&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;996581&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2152,1434],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/hoZoWE.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/hoZoWE.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/hoZoWE.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/hoZoWE.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/hoZoWE.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:156454},&quot;groupId&quot;:2616703,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QP_P/hAtIN.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_P/b0nHb.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_P/b0nHb.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:2616689,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/AQInLA.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/AQInLA.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/AQInLA.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/AQInLA.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lV2F4BTo&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.10146713256836,&quot;lon&quot;:14.434550285339355},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rhMCCYrO&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZjFTNR7i&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IJMAER9w&quot;}],&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:100,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:1,&quot;stars&quot;:5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;277&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2321181},&quot;title&quot;:&quot;Likvidace vozidel - Marek Kučera&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2616689-likvidace-vozidel-marek-kucera-praha-holesovice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;FHR3H9RS&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-144072&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;6a639a48&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha, Veleslavín&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;Veleslavínská 48/39, Praha&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Servis Škoda a Volkswagen&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.prerost-svorc.cz/servis#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-144072&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VaeW6XuA&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;city&quot;:&quot;Praha, Veleslavín&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;48/39&quot;,&quot;quarter&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;street&quot;:&quot;Veleslavínská&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Veleslavín&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;16200&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.prerost-svorc.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.prerost-svorc.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-144072&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DQUR4kD2&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Otevírací hodiny&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Servisní služby i prodej nových a ojetých vozů fungují dle otevírací doby, bez omezení.&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[19,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Servisní služby i prodej nových a ojetých vozů fungují dle otevírací doby, bez omezení.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[19,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Servisní služby i prodej nových a ojetých vozů fungují dle otevírací doby, bez omezení.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[19,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Servisní služby i prodej nových a ojetých vozů fungují dle otevírací doby, bez omezení.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[19,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Servisní služby i prodej nových a ojetých vozů fungují dle otevírací doby, bez omezení.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[7,0],[19,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Servisní služby i prodej nových a ojetých vozů fungují dle otevírací doby, bez omezení.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[13,0]]],&quot;msg&quot;:&quot;Servisní služby i prodej nových a ojetých vozů fungují dle otevírací doby, bez omezení.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;msg&quot;:&quot;Servisní služby i prodej nových a ojetých vozů fungují dle otevírací doby, bez omezení.&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;msg&quot;:&quot;Servisní služby i prodej nových a ojetých vozů fungují dle otevírací doby, bez omezení.&quot;,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xzHxzZoz&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;1747561&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[2654,1764],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JO6Byqs.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JO6Byqs.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JO6Byqs.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JO6Byqs.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/JO6Byqs.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:8763},&quot;groupId&quot;:144072,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_E_G/58pSI1.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/mtzbJg.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/mtzbJg.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:144072,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:false,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/Eb9BnhU.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/Eb9BnhU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/Eb9BnhU.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/Eb9BnhU.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;b5UN1nXT&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:50.09361267089844,&quot;lon&quot;:14.348991394042969},&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:66.698,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:17,&quot;stars&quot;:3.5},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;277&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2000870},&quot;title&quot;:&quot;PŘEROST A ŠVORC AUTO&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/144072-prerost-a-svorc-auto-praha-veleslavin.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;0cPnSFHq&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;business&quot;,&quot;key&quot;:&quot;firm-13011503&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;6a639a48&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;address&quot;:&quot;K Nemocnici 50, 251 62 Tehovec&quot;,&quot;addressSimple&quot;:&quot;K Nemocnici 50, Tehovec&quot;,&quot;anonymized&quot;:false,&quot;buttons&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;Kontaktujte nás&quot;,&quot;type&quot;:&quot;custom&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.likvidacevojkov.cz/kontakt#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-13011503&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BFgHHi8k&quot;}],&quot;enabled&quot;:true,&quot;extend&quot;:{&quot;address&quot;:{&quot;additional_info&quot;:&quot;Žluté budovy na pravé straně silnice ve směru na Kutnou Horu.&quot;,&quot;city&quot;:&quot;Tehovec&quot;,&quot;district&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;house_num&quot;:&quot;50&quot;,&quot;simpleCity&quot;:&quot;Tehovec&quot;,&quot;street&quot;:&quot;K Nemocnici&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;Tehovec&quot;,&quot;zip&quot;:&quot;25162&quot;},&quot;contact&quot;:{&quot;www&quot;:{&quot;label&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;value&quot;:[{&quot;text&quot;:&quot;www.likvidace.vojkov.cz&quot;,&quot;type&quot;:&quot;Web&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.likvidace.vojkov.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-13011503&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aBBJuw9b&quot;}]}},&quot;opening&quot;:{&quot;actualSeason&quot;:0,&quot;description&quot;:&quot;Provozní hodiny&quot;,&quot;seasons&quot;:[{&quot;active&quot;:3,&quot;days&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-05&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;2&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-06&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;3&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-11-30&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;4&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-01&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[17,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;5&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-02&quot;,&quot;interval&quot;:[[[8,0],[16,0]]],&quot;specificationId&quot;:&quot;open&quot;},&quot;6&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-03&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;},&quot;7&quot;:{&quot;date&quot;:&quot;2022-12-04&quot;,&quot;specificationId&quot;:&quot;closed&quot;}},&quot;end&quot;:1231,&quot;start&quot;:101,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eaynPxVi&quot;}]}},&quot;filtersDetected&quot;:[],&quot;firstPhoto&quot;:{&quot;authorId&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;5178433&quot;,&quot;mediaSource&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;mimetype&quot;:&quot;image/jpg&quot;,&quot;size&quot;:[4000,2661],&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_t/CZcV9L.jpeg&quot;,&quot;default&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_t/CZcV9L.jpeg?fl=res,400,225,1&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_t/CZcV9L.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_t/CZcV9L.jpeg?fl=res,600,400,1&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;//d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gV_t/CZcV9L.jpeg?fl=res,300,200,1&quot;},&quot;visits&quot;:15016},&quot;groupId&quot;:817607,&quot;hasMarketOffer&quot;:false,&quot;hasOpeningTime&quot;:true,&quot;icon&quot;:{&quot;1&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_QM_p/E6Zf.png?fl=res,20,20,1&quot;,&quot;2&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_r/1BKV85.png?fl=res,40,40,1&quot;,&quot;3&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_r/1BKV85.png?fl=res,80,80,1&quot;},&quot;id&quot;:13011503,&quot;isCenter&quot;:false,&quot;isPaidOrNoncom&quot;:true,&quot;isVirtual&quot;:true,&quot;logo&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_h/tPaBLd.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_h/tPaBLd.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;},&quot;logosUrl&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_h/tPaBLd.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_gQ_h/tPaBLd.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BzFZcweb&quot;}],&quot;mainOfferType&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;mark&quot;:{&quot;lat&quot;:49.987584184826744,&quot;lon&quot;:14.713015011574173},&quot;recommended&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eat4pkg0&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pZoTJAD1&quot;}],&quot;representation&quot;:&quot;Obsloužíme Vás v Praze&quot;,&quot;review&quot;:{&quot;averageReviewPercentage&quot;:-1,&quot;label&quot;:&quot;Hodnocení&quot;,&quot;reviewCount&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1},&quot;source&quot;:&quot;firm&quot;,&quot;stats&quot;:{&quot;categories&quot;:{&quot;277&quot;:1},&quot;isPaid&quot;:true,&quot;subjectId&quot;:2637304},&quot;title&quot;:&quot;Ekologická Likvidace Vojkov - auto vrakoviště&quot;,&quot;typeName&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;urlDetail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13011503-ekologicka-likvidace-vojkov-auto-vrakoviste-tehovec.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;27J1k65Y&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;W5tII7ZX&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;b3ZLE6zd&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;a8cbb0940e048dad&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;5dae6159&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;12163009368580984237&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1350342000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1471358451},&quot;docId&quot;:&quot;a8cbb0940e048dad&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fnonstopodtahauta.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CZKxsEjG&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Odtah&lt;/b&gt; vozidel Praha – nonstop odtah &lt;b class=sec&gt;auta&lt;/b&gt; – &lt;b class=sec&gt;odtahová&lt;/b&gt; služba – &lt;b class=sec&gt;odtažení&lt;/b&gt; ale i likvidace &lt;b class=sec&gt;aut&lt;/b&gt;, telefon: +420 732 207 449&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Nonstop &lt;b class=sec&gt;odtah&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;auta&lt;/b&gt; - &lt;b class=sec&gt;odtahová&lt;/b&gt; služba Praha a okolí, likvidace&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.nonstopodtahauta.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://nonstopodtahauta.cz&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YXbcsJIc&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7dea2c4e3e2cf4ce&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;5dae6159&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;18296485150708266190&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1546815600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1552014550},&quot;docId&quot;:&quot;7dea2c4e3e2cf4ce&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fodtah-vozidel.eu%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a79zVNFp&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Odtah&lt;/b&gt; vozidel po Praze a okolí – přeprava automobilů a jejich &lt;b class=sec&gt;auto&lt;/b&gt; transport – nejlevnější odtahovka – ekologická likvidace &lt;b class=sec&gt;aut&lt;/b&gt; - +420 736 789 905&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Odtah&lt;/b&gt; vozidel po Praze a okolí&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.odtah-vozidel.eu/odtazeni-vozidla/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://&lt;b class=sec&gt;odtah&lt;/b&gt;-vozidel.eu/&lt;b class=sec&gt;odtazeni&lt;/b&gt;-vozidla&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;WLic0ARU&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;efcdb999&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;b4499690d8074ee9&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;efcdb999&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;7171713b3ab52ce4d4d252&quot;,&quot;height&quot;:1200,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1600},&quot;docId&quot;:&quot;b4499690d8074ee9&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://strakonicky.denik.cz/galerie/dalsi-odtah-odstaveneho-auta-podivejte-se-snimky-z-akce22.html?back=2700534878-1344-30&amp;photo=1&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FuiEJI7a&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Odtah auta 23. srpna.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://g.denik.cz/30/d5/obrazem-dalsi-odtah-odstaveneho-auta-podivejte-se-snimky-z-akce-05_denik-galerie-800@2x.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=0d4c617480d16d7c&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gkfjwZuN&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=0d4c617480d16d7c&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:374,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LRYjxdlI&quot;},{&quot;height&quot;:424,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=0d4c617480d16d7c&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:566,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ect27aV7&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;FyglsZa5&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4ae3b7518890e03e&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;efcdb999&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;633c9c94cc27c61f639974&quot;,&quot;height&quot;:1066,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1600},&quot;docId&quot;:&quot;4ae3b7518890e03e&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://trebicsky.denik.cz/galerie/odtah-aut-z-parkoviste-v-krajinove-ulici.html?back=1527689227-1794-40&amp;photo=1&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Las2iaik&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Odtah aut z parkoviště v Krajinově ulici&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://g.denik.cz/40/74/v-trebici-zacalo-blokove-cisteni-doplatili-na-to-prvni-neukazneni-ridici-03_denik-galerie-800@2x.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=c5e2be64d5f8e3f0&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2Tl4wyUw&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=c5e2be64d5f8e3f0&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ciX1s39L&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=c5e2be64d5f8e3f0&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wvVGS3ju&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;qIF4kV1I&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;f4536c05263ddd2d&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;efcdb999&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;8d0f4ebc26c1d83e45c1de&quot;,&quot;height&quot;:684,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1062},&quot;docId&quot;:&quot;f4536c05263ddd2d&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autostyl.cz/co-jsou-to-asistencni-sluzby-a-s-cim-vam-pomohou/&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vbI2paru&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Co jsou to asistenční služby a s čím vám pomohou - AutoSTYL&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autostyl.cz/wp-content/uploads/2022/09/asistencni-sluzba-odtah-auta.png&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=0f03b6fde3d6d9fd&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:217,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yhsuiSao&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=0f03b6fde3d6d9fd&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:435,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VBUOUOTa&quot;},{&quot;height&quot;:393,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=0f03b6fde3d6d9fd&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:610,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AXlsBT7Z&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;KgyA4hLS&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;65244950875fbc8&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;efcdb999&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;723c728fc83f2f5046e730&quot;,&quot;height&quot;:1067,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1600},&quot;docId&quot;:&quot;65244950875fbc8&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://trebicsky.denik.cz/galerie/odtah-aut-z-parkoviste-v-krajinove-ulici.html?back=1527689227-1794-40&amp;photo=1&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Xhuo5RiW&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Odtah aut z parkoviště v Krajinově ulici&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://g.denik.cz/40/89/v-trebici-zacalo-blokove-cisteni-doplatili-na-to-prvni-neukazneni-ridici-11_denik-galerie-800@2x.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=e59e0e98b5a6135c&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;45USHylO&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=e59e0e98b5a6135c&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HcDTdLkd&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=e59e0e98b5a6135c&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SgxVnIbX&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gNks7pWn&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;bdd32c65a8ad82c0&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;efcdb999&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;e2d8f09f8a67d5126ea017&quot;,&quot;height&quot;:1067,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1600},&quot;docId&quot;:&quot;bdd32c65a8ad82c0&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://trebicsky.denik.cz/galerie/odtah-aut-z-parkoviste-v-krajinove-ulici.html?back=1527689227-1794-40&amp;photo=1&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WWxg4nGr&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Odtah aut z parkoviště v Krajinově ulici&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://g.denik.cz/40/e1/v-trebici-zacalo-blokove-cisteni-doplatili-na-to-prvni-neukazneni-ridici-04_denik-galerie-800@2x.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=a9e67cb6b6996bae&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BYv3qjII&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=a9e67cb6b6996bae&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JZ6jumBj&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=a9e67cb6b6996bae&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;g9wyWPtL&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;1XQo60wz&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7237d4d5f9d63132&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;efcdb999&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;e1e1c3e0d24aa9529e25bf&quot;,&quot;height&quot;:1000,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1000},&quot;docId&quot;:&quot;7237d4d5f9d63132&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.kralovstvo-hraciek.sk/odtahove-auto-1-10-oranzove&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YEIoRhoM&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Odtahové auto – 1:10 oranžové&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.kralovstvo-hraciek.sk/image/cache/catalog/feed/9852_1-1000x1000.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=a6f2af0c58e34dbe&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UfsxYkFc&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=a6f2af0c58e34dbe&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:363,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VqysVDxC&quot;},{&quot;height&quot;:430,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=a6f2af0c58e34dbe&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:558,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XHOB0HGo&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;NOaKnh45&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4392d2e52b514c1c&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;efcdb999&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;7874f0eb999e034ce83a59&quot;,&quot;height&quot;:1066,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1600},&quot;docId&quot;:&quot;4392d2e52b514c1c&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://trebicsky.denik.cz/galerie/odtah-aut-z-parkoviste-v-krajinove-ulici.html?back=1527689227-1794-40&amp;photo=1&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Bf2p24OT&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Odtah aut z parkoviště v Krajinově ulici&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://g.denik.cz/40/81/v-trebici-zacalo-blokove-cisteni-doplatili-na-to-prvni-neukazneni-ridici-14_denik-galerie-800@2x.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=51722c2f24dbc592&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6qNr89SI&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=51722c2f24dbc592&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5QB2dHNt&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=51722c2f24dbc592&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;25fAKdA8&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;UyBunTDc&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;2236c324c6fe95a7&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;efcdb999&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;b8b8b8f9e136c2e19d9c22&quot;,&quot;height&quot;:955,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1533},&quot;docId&quot;:&quot;2236c324c6fe95a7&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.denik.cz/galerie/odtah-auta-v-praze.html?back=2875278330-6430-1&amp;photo=1&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;C9lhon0T&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Odtah auta v Praze. Ilustrační foto. &quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://g.denik.cz/63/9a/2965600-odtah2_denik-galerie-800@2x.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8a582dc9bf73e558&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:225,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lucHRS1A&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8a582dc9bf73e558&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:449,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GqwskJLv&quot;},{&quot;height&quot;:387,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8a582dc9bf73e558&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:621,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cfW4iyXT&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;6vLIr7r2&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;63d4eb4c80396a5d&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;efcdb999&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;717171307bcd026a9741fd&quot;,&quot;height&quot;:263,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:350},&quot;docId&quot;:&quot;63d4eb4c80396a5d&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.tipyanabidky.cz/nonstop-odtah-auta-2&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ISqsuqN1&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Odtah auta - vozidla Praha&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.tipyanabidky.cz/wp-content/uploads/2013/08/odtah%20auta%20-%20vozidla.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8422bebe0314d589&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:187,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BjwwuiZk&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8422bebe0314d589&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:374,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yYd6Q9QF&quot;},{&quot;height&quot;:424,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=8422bebe0314d589&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:566,&quot;_reactKey&quot;:&quot;z6bowF9t&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZWFg12RC&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;45db045b02feca4d&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;efcdb999&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;contentHash&quot;:&quot;723cb232df8c305bb1e60b&quot;,&quot;height&quot;:1068,&quot;isNews&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;width&quot;:1600},&quot;docId&quot;:&quot;45db045b02feca4d&quot;,&quot;relatedDocuments&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;source&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://trebicsky.denik.cz/galerie/odtah-aut-z-parkoviste-v-krajinove-ulici.html?back=1527689227-1794-40&amp;photo=1&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ve3f859B&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;title&quot;:&quot;Odtah aut z parkoviště v Krajinově ulici&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://g.denik.cz/40/30/v-trebici-zacalo-blokove-cisteni-doplatili-na-to-prvni-neukazneni-ridici-10_denik-galerie-800@2x.jpg&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;height&quot;:140,&quot;type&quot;:&quot;small&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=e2a1208e4be8200e&amp;size=1&quot;,&quot;width&quot;:210,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eDa10RIv&quot;},{&quot;height&quot;:280,&quot;type&quot;:&quot;medium&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=e2a1208e4be8200e&amp;size=2&quot;,&quot;width&quot;:420,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nsKAzvYp&quot;},{&quot;height&quot;:400,&quot;type&quot;:&quot;large&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://img.obrazky.cz/?url=e2a1208e4be8200e&amp;size=3&quot;,&quot;width&quot;:600,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0mamqtPi&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;DhmYD5xK&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;f6QshY1e&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;cb582cdddd4e400f&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;5dae6159&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;14652510719062196239&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1561935600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1612383454},&quot;docId&quot;:&quot;cb582cdddd4e400f&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmpplzen.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XlfgTeWy&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Stanice &lt;b class=sec&gt;odtahů&lt;/b&gt; vozidel se nachází na adrese Radčická 6, Plzeň, 301 00, tel.: 377 224 271.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Odtahy&lt;/b&gt; vozidel | Městská policie Plzeň&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mpplzen.cz/doprava/odtahy-vozidel/odtahy-vozidel.aspx&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mpplzen.cz/doprava/&lt;b class=sec&gt;odtahy&lt;/b&gt;-vozidel/&lt;b class=sec&gt;odtahy&lt;/b&gt;-vozidel.aspx&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;YVKSJSbO&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;523740de42baae40&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;5dae6159&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;15147647195030400576&quot;,&quot;article&quot;:{&quot;author&quot;:&quot;Vojtěch Razima&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Literární noviny | měsíčník pro kritické myšlení. Literární noviny vychází poslední čtvrtek v měsíci.&quot;,&quot;publicationDate&quot;:1668629967,&quot;title&quot;:&quot;Odtahy vozidel na dálnici: Stát se ve spolupráci dálničními parazity pokouší okrást řidiče&quot;},&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1587164400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1587391209},&quot;docId&quot;:&quot;523740de42baae40&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fliterarky.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2uI54UG5&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Literární noviny | měsíčník pro kritické myšlení. Literární noviny vychází poslední čtvrtek v měsíci.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Odtahy&lt;/b&gt; vozidel na dálnici: Stát se ve spolupráci dálničními&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://literarky.cz/civilizace/1067-odtahy-vozidel-na-dalnici-stat-se-ve-spolupraci-dalnicnimi-parazity-pokousi-okrast-ridice&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://literarky.cz/1067-&lt;b class=sec&gt;odtahy&lt;/b&gt;-vozidel-na-dalnici-stat-se-ve&amp;hellip;&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;mainImage&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/preview/https%3A%2F%2Fliterarky.cz%2Fcivilizace%2F1067-odtahy-vozidel-na-dalnici-stat-se-ve-spolupraci-dalnicnimi-parazity-pokousi-okrast-ridice&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kglQrRI8&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Zj3OVHqR&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;product&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ca8981c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;impressionControl&quot;:&quot;n1pZWfEEPiOheXZxJ6xNm2BiAxjxHxgKmywjVHkkSayYxJKUUPJBcJeQohuAOlpflrAHnD3MZg4mTNOMuOuVu2EvSkpD1nFhx1J81jYc9H4kjWhF82B6gimmQiDaPNlcxxx4uiQDtqU5Gmi0gBos7028dW2n-EhAjgTJTNu3jG5CrZwdnm-03LNLtlBcbZSyk2AohnH7HFkJoVwmAqdNKz017wlh97WviFLw1TDTsqlfrf04LKl9DCVPdc9Y-S7wJIk5ZChCBNLgVmLpc916BkM6OG6YmYtCIyJetZEjh2IQjFgrYZghAEzySyZoGW-CA97REq1h45Ve4iB10gihwJcEm1Ox1xsLcKodGgFpkYP3NU8J7Ypf4a21pAhzkKzJdUZe2aGzzm-Ts4zb_YdehTeOdCHDqNxz8Fo-x4FRxSGZZXPNLVZmUVlUUp_k1W2V20RI3vui2qZm3JXPBYatsRuK-w==&quot;,&quot;pageViewId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;,&quot;searchQuery&quot;:&quot;odtah auta&quot;,&quot;searchQueryResponseType&quot;:&quot;content&quot;,&quot;serviceSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;odtah auta&quot;,&quot;urlParameters&quot;:[]},&quot;statusMessage&quot;:&quot;Ok&quot;,&quot;totalDocuments&quot;:108,&quot;trackerId&quot;:&quot;4e1b05be-b08b-4065-9fc9-259c288b7668&quot;,&quot;version&quot;:2,&quot;zboziUrl&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/hledej/?q=odtah%20auta&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6816174&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ca8981c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Autíčka a jiné modely&quot;,&quot;id&quot;:396,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011234/img/11/320x200_FfBL58.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/detske-zbozi/hracky/auticka-a-jine-modely/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=396&quot;},&quot;click&quot;:&quot;JynhWn0Dixg66MqHEyjMVwBXT5crdqi9axFQ1N1vb5Qa2yjcSisQzdcU8jABYzG61uHkqTCZfiTU-sR-ZHuYyQOuk60IeT4uVdHtjxAFgVJrtZjP3fQq__Au518RaOFHVCw1z9G4t6uzSql9n8yu_KOxNQlzAYbNXD3G3llmdOzkAK9ZBci2a3NSjePOsV0D-wRRl69zV0zdbkG9QccIaLTDNlqgytDmcYi8FNBqvBdONaNrQMBxTKPIJ84xryeea9Q7D9jwn6Efzh-ad3rsM9nHbE0LdX46LumqEvTye5SEkyp9p1sq6oC9JSgNtxGuHXaS9poNkZbCiYI8qpeA1wxnccjWpNrRJo6tNUTnQzqsB8qm2Hfvfz5IWNOPdAysM0z998z2APhY76ooQjDUhArg3Dez&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Odtahový vůz Bruder má výsuvné nájezdy umožňující najetí aut na plošinu, měkké profilované pneumatiky a otevírací dveře kabiny. Je vybaven mechanickým navijákem a světelným a zvukovým majákem. …&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Bruder 2675 Mercedes-Benz Sprinter Odtahová služba s autem&quot;,&quot;experienceCount&quot;:27,&quot;id&quot;:&quot;6816174&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;aK2RipDhlnVYPLF9n-9P3pda0AI3q6Q4hP6iaxTX_uq-R_gnynXDY2ikj7zpQVi3NJ5TRhv__GC1JcrjGukFMg9pTWIgd7O4CXQMUYwdsbKrnfWz6OqCOc1yleHzuAkdDkHlqJn56GFZCTUnNxvdzVs6hpCxYMB7Trm0wMuZSmiya5S0wWIR_o3t-onrcmGkHG0y3IdD-TxtMt_K_aI1UXSYlswDtBiLLL5anXVb6T_tnts2dcsjxlGGGRQ2n7J-SwUzXfFo5oHz05ukykwSzZYaV4f0GmJd_sIZKIuAx5KcA1_Y82kclO4ffXFLNwh2ABss67AfCWTNlMxm1wW9PxOQxpCezz7hL07qywYvl3sLoQ05b0TdFYC52rjtWcRfrW0vDuk-O0F7OX1opEdeyE1AWnufDmdNW862L5kHj2ZydgJDG3PjUTZla9E7WSOw8TpBxSt0C58ffulmTgYnl0Hsd-vcNBAX_uNHbhihMHjiRf-6PDXKRefyShq2zC0ECx5rHRs8qGcKvlg-4ttGoT96lhmy8jVQm-N383l3fywndovzjzBvfrH3wBUuw_LXQxuawEUaOCiLUn0JBTEdDgCh9bMHkmGwsxW5-uulYGYFFcdJJLnw9QJEg9_EWkVLzN0HVjoQnfKWeG7PadP8E88sbF8AL6luE05_xzGXq-tGgJsbPgxD0cc6TOkEFDnLLRcT8460oyxBiwBmR-6Thyf4sycOQpvTiPDKU2Gy1l6vIQGf0pCOi538MSNqRJswjv09woXPZFPVRyDMMPJqpvDR8hp7Xw==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:147870,&quot;minPrice&quot;:88900,&quot;offerCount&quot;:12,&quot;offerInStockCount&quot;:7,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;druh modelu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;nákladní auto a TIR&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aOWsTLqR&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;věk dítěte&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;4 roků&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8G3u18dN&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Mercedes&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LyWHKXSo&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;angličák&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bt0NSVYV&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;žlutá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;psbASmRy&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gQ_BV/7vCqlA.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Wczeo0gj&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Bruder 2675 Mercedes-Benz Sprinter Odtahová služba s autem&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;BKG8xnQkf5kq5ixxOTzLtWCp2Noud6z_Z_vt_HgP1yWnu8h-ngA4N1mZjiKlAvY_qmhoMaqGwGwCDjXSgZrO1pXsXFTmTpqv4zfcNsWSGMWqezNGsKLODh4pRblchSJW4al5XT8aWFNx47VIrkSFvDji7PnwAzLiXhYQFYkxSP7a90Z8dxNxE-K1ngL7-3Ids31zqSZcnW4hFbu9BsiWCOTPUMKRE8u8zul0MeB-oG6Xi4uaviZ5WlFDuOlzedDDaD6rbWW4LJR2zMRQFohLkSlNkxAiUzC4OFNBZ3CfJic&quot;},&quot;rating&quot;:89,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;1cd95ae9-051b-4458-8587-4da8b5a13fa5&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/bruder-2675-mercedes-benz-sprinter-odtahova-sluzba-s-autem/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Bruder&quot;,&quot;id&quot;:&quot;7044215095091018811&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011270/img/85/150x150_mGvKYp.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/bruder/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=7044215095091018811&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;geBMNKvO&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6232540&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ca8981c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Autíčka a jiné modely&quot;,&quot;id&quot;:396,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011234/img/11/320x200_FfBL58.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/detske-zbozi/hracky/auticka-a-jine-modely/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=396&quot;},&quot;click&quot;:&quot;SGbtt9lkRMA8wUmdAxJ_oCgCFTtgpSnMQZ63hDOJdz2N0I33Pnkwa16dhcqKklbwYndt_MSQ5M016HYTbWCSD2vuqcTQwjmB7JvJsvSlfhCENlta1L2k1mPiu_gO6_ASkwbJb4hmuoMkRLsubOHdkD3_95cba8mtx7VMEhAEAgKtAWi7QvFXtnELMCpl8XrOI9awtMhaKkTAViK1ML8dWAc6P-ZYWmru_HwAT88I7dG8BFZwZwKr_Q_D_wRPJAjTsRJMAw6ARPbWdlipIhuK93eHqG6Mz96-twwRvinC5pUDabjd3Fl7861wuaa3Jue01d35I0VQBmZsXJUFDj7C1rgMZiB5888MWkAGf6TtcIUKiWGKCMPV9pvzPKV5px5lQ0V3dJlv42XQ1SeT0oIXOLlMM2zr&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Odtahový vůz s osobním autem Roadster a světelným, zvukovým majákem. Odtahová vozidla jsou všestrannými pomocníky v silničním provozu. Nezáleží na tom, zda nakládáte poškozená vozidla a dopravujete…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Bruder 3750 MAN TGS odtahovka s osobním autem&quot;,&quot;experienceCount&quot;:52,&quot;id&quot;:&quot;6232540&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;T3ZrRVedOeckqyT0oVXKehEmZGvm-olcIFUcDBmW0UcxVLnOtr3vpaAQZn9MXzs0Oew-IXpO7WvGx_DONHW5wTfRTYPzyu2Zy3WPGnRI9Y5Ft_7jeIjeFcAeCmgbfcieNBJgq4lpFXfKxapgDPelkp4YZlYJUtwlsDiDYSHL7F3tHe4se4VVt7BNuJsw5NFM8ttNtbWt8LO5kmzNfma1YDnVHgUfd4FDFlx-TRWdjQwPrJ5Lg7dxWmHei9zcNvxKuAKUPhG6EyhN66WmlFkPCqynAhap8-hyqSVHW0Lr7XEoPNBTIlSr4_eT556vUmuofqvupz7c0wK9xALY7IwNcXTDsQkrqpK7lUo__JtkKcKg-FV6Vadi8L0fv6OVnC_zLW3L_w8qPTNd5_tLgYVQWFG4Nz-762h6udbGLJvgmaPRn3sll0MN1x5Qg6D6hbHe8ksLyRj7WIL43YJ36pxAAnoUPJhT7vfmlpFp_PlAxz573COIHbFtGCQaOLyUfrBFR2sqd27sfw9uTGzAz0uGzKrgXhgmm98mMhJJiVs2yEE-JW1z6beA_bIrSwoHzSbryfr1xv-OXnYwKW4URpLVuFnLiWea1yZVhE_y2iXdZgUD7_n80yE1WFDVCShawMXux8Q0wNg752RhPPUOSypUdsMamuQ6ig9fqcxwGidiRIdGEFE3JAei1BS4E2qgjKkoK6Tn5PtRGpB_dXVyymgQII35h4-EvAlELAylkKULTY7c_IJjgZbtcXfpfKz67Sicgn0GzjYq9FPQz5-CRF6-2_YIC1v1HR0=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:293200,&quot;minPrice&quot;:142900,&quot;offerCount&quot;:33,&quot;offerInStockCount&quot;:25,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:7,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;druh modelu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;technické a úklidové auto&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gbLomfRm&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;věk dítěte&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;3 roků&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0d1P2ygs&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Man&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;id035E1G&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;angličák&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8zGdhj0q&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;retro&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9LfXAZkz&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_BH/qWAI7d.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;r3inX80b&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Bruder 3750 MAN TGS odtahovka s osobním autem&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;YQFj0CzA8t1-hu445424HaU4UnXZ75qmNQPpyMh0rlD1hJbejjBbCdnHV5EHC93p4ZmXEeNsdEbeUniA0aSTwJwF5eUBkLAcUTokeSpS3RNKqxhPdkIcrzKPQOX1pacJOC0oNgpDD5dZtXmiZdwCj-AG4ikpPOgXKwwWFajuYBCiLeg5n8mr8Ko_fgyElWrfCRtabfplr-59b5A6qJt-fK53A-2HKrKODcCeBnOAtqavXUWVIhuaeNKQdzB6gTVh4vENB2wd0Fj3l6oxGwN_7lQ7YvREbszOlEFKWl5R5DU&quot;},&quot;rating&quot;:95,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;7c5c060b-4170-47b3-8866-4fee1b4ec5fa&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/bruder-3750-man-tgs-odtahovka-s-osobnim-autem/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Bruder&quot;,&quot;id&quot;:&quot;7044215095091018811&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011270/img/85/150x150_mGvKYp.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/bruder/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=7044215095091018811&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;K0gFtuu4&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3869744&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ca8981c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Autíčka a jiné modely&quot;,&quot;id&quot;:396,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011234/img/11/320x200_FfBL58.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/detske-zbozi/hracky/auticka-a-jine-modely/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=396&quot;},&quot;click&quot;:&quot;TXwYHDGfRXd2kXxoOa4PleHDLDqaMBA89bOZMSAaDy24NdlBg0LkMIT8L7UNf8bo8BibyttcgjDXAbINjpRGapDp-plLKIAljW1c-1oXg7b3VaMakvT6YvIaqNpvJi6qtfa286Z0kUzvpFjDR58PeQsa6DKrCUz9JTz5S_KYr6QWs7V6esFteAUR-pF6_wb6MJZjpGiak40HcPaoXoBMg3Rwoh5Liel0tdTTpQyKetnktMJw6FkX7HsZFCjFQyvasBDb8Rug96fBB8TQ-UfHOfLCTdSc5urinT9hV9GqWQ3h0GaFDChyIeHr7G0-accbjBoVIWD4cIC9FzIN6E4jB0fjIdRmYx6hHi5gscdhE0LLMqi3IwOl7pYboC24kJhn7jfzRHSjaVCBfb7Ht9rxAYF5-2Up&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Model tahače je vybaven potřebným zařízením pro bezpečný odtah vozidel. Model se prodává včetně terénního vozidla. Velkou roli hraje především jeřáb, který je otočný a nechá se vysunout dle přání;…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Bruder 02750 MAN odtahovka s autem&quot;,&quot;experienceCount&quot;:147,&quot;id&quot;:&quot;3869744&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;US5ncQ3nd6Gsf2NzjKZ1FbFFcdjdzypnimeEIGQZvZPI17A6tM4U0EtXvpDL6fEuF2Me7veQ6ZEOEBJaRuO3JnGKQG5UjLJKSFv_pKxvrr6Gy11Zi6mCdRigm7LHlorZONfWxNuni8s0Yg7Aw06BFb2r3r9fgJ16lEpcHl3lwUBtL26FhhcJH7N_QBQPILsoKps7iwB5bf3Z_OHouXT6mnhZdTd-P0oS9MP2xOtFZVw4kv-M-T38dIphswkTHcpeFoA_EuY_dM09QjGRNb9U04U-VogLbDpwuAriAmhFTyHE7J4loxKDk9ygluct1At5zt6GcrjDN-XgtJiI5vWFKZcxJ4cvJo21FvyKry-j03nd_RUUvv5w8anwrXYmhIyVpxURlz9ltXZCo6PnunqxaRTO__7XgN7JxPPUvL5NQHGcNDcwSP55ckERXl2tm0TdVfdtaKCyLZPCPC3FvW10v2DFMEVR0ocZpIutauIVg1ELQKM9-QBVIR-5NVLerrB1Ui_NYnvJgjkUN2-356rtQZ7kE2Fvm5stI24gYG9mV4SCpB9XT3BmvRjFmz3LlYDoXj10dqj44jAPgANORi7mE5p6Jq2Ja-hssq5Whp0nBt3I01ubEgDUFiGT-14DIT8TDlWsLgeJN7QTPvMjyDz3GUIMLsLhZbnxQO7We8OxhTad0CLyq7rOu56NhpGBf8dz0y5UKZDoIPjlI2YdHrwZpMmNIqZS7TcQ0xcmua1XAyCbAYNaPwCC2KcxbjNCKNetiYGH0wu8VXQ-2rjTY5yyTI2IURUCCQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:155155,&quot;minPrice&quot;:89800,&quot;offerCount&quot;:43,&quot;offerInStockCount&quot;:29,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:6,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;druh modelu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;technické a úklidové auto&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sfcGIIUi&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;věk dítěte&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;4 roků&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wCgqn1iZ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Jeep&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;K5Wovhn8&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;angličák&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Laceg60K&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;modely policie, hasičů a záchranářů&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2dYdovIv&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082998/img/18/623x441_v6UVlZ.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0oScHUin&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_15082923/img/41/690x342_60bYSL.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vc7xGPmB&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Bruder 02750 MAN odtahovka s autem&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;2P8-nNEx2dndjkTdUusOcbMLR8AMnKCkb3s4UquOIKA5-3sN6q4Yq9bekTfzf5AtXBdswa8uUEDOWjHE4l47tNzPS_2ou0qXJSZCswHez6V3qHr1xPOer81id4KOr30kd99jdGEoy9PyjFQ2vY4Mv1tA8i_u1dkzPZJYOIUiqDG0ttMVNhn7vrXhBy7VhMJ6AyxBta8TcExOIhJMVLmihSxLSYp_JSnet2uvANHDEG-P6ruAQQoWwRWEIsoST72XH0pEw0HNMuW6ODKlIKwGA2FzLObtfk2m3ZOqiZl6j_g&quot;},&quot;rating&quot;:95,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;c2d23c52-9ef2-4cc7-b1bb-4c82cd10f3c2&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/bruder-02750-man-odtahovka-s-autem/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Bruder&quot;,&quot;id&quot;:&quot;7044215095091018811&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011270/img/85/150x150_mGvKYp.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/bruder/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=7044215095091018811&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;euLdYJNx&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5374875&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ca8981c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Autíčka a jiné modely&quot;,&quot;id&quot;:396,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011234/img/11/320x200_FfBL58.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/detske-zbozi/hracky/auticka-a-jine-modely/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=396&quot;},&quot;click&quot;:&quot;_9A6qD3HGjU2xiud7Rtw6ePHU7Tygk3Mxh7g-m2sN-p0ZzownomsrYmsx9fTZcyf5pe2LR8vySm_G7BKjmm4rIE348CqfJU_NJssYNHsdek4FqCHCYRB0u6Mqqw2D-x3gMXZFjStN8KRXbvegg-i-sel4qp9VLekCYDnGTv-r_xJfJR6rxRdX2HkbWxXUp8hwG515aJhyG6JbR1a-mY8tbUgjgleKPqSEOtOFAJHWVNOje0Ef8B07LAoUYPV4yKO-BZXi48XXpz8vw2EgB3tDCgKW1VvurAXguHe2SgoKdXvLlbBhuua95iuV3_YJNFxplLJ8H7BL6dLGxnO3yUdkiphcU2Qg2A9HWx7fRwHwrUL1XaBOprbKcKXU_dJcNRfN5HgnDZ55snbS5EfaNI2LkL17ts=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Podvalník s čelním nakladačem. Kovový model s plastovými doplňky. Perfektně propracované modely aut od firmy Siku jsou chloubou každého chlapce! Celokovové kvalitní modely Siku vynikají precizní…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Siku Blister Podvalník s čelním nakladačem&quot;,&quot;experienceCount&quot;:7,&quot;id&quot;:&quot;5374875&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;HAoeh3-7IDT9j_ZL3zVnBiJ8nuqFMwZPNyBf7mSF3Fduef4o0-fgvPVj-7GT3Wn37SJmwhk1wRqEjtepBtBgJeK8Rp_kGusejZkQsnNsLA915LHV9hif_tuLzqtl3hyuJ3ixGkJFRvf3Fe3BhFBN19MPHRNAI4A06FMkAsKJPozm5wz8nBNe3-XsyPxFD4LJD_zV31RpGjzHE1T6nzAZqHoklMoNrSgGC0NKX6QHZxeHHpdBuRoZLHo3Gjth6KHfO-ogGADgqdTbmhZ5SMg76SqPk3p3IMrOo0WjO4dVvZPhvmTmRKeQmSjcOOhAmWeMCOvMC4RhRvxKQx6dnJC3bH7P14gvWbz06PnFob6hYhfl1p0Ms7G3DicGNUI5x3urUmYyzBB-iGBWqPghwRgpreJO-Qp8I67plSgUQ6uulpUJcJk5YfzDR5k7AowOP9q2jH9q0ZfsydL103ZKRV3arBCdt8nKz4QCiifQAurIHFNBMkJWbYiT7lfcRTSSf6rsG5zShkVJyuRAo8JBWWnBArp3ZiMEnal8VppIv9XRnBm8h1xnO2tUpgy5cVyoUViilbNM-RmWMmaWshdn5UInErsq0TibHEQ9EKFXrne-mkdgHwAqHHJrVm5g1T_YKbUAyc3olO2BOsR06jyWujNJ8I8KpQpzKh4GiiC47UuY_E0gZLld8yWR2ugGp0JpBdE8qDbQ7eVJAdgsRqqH1SMUHEbAmFs7rPgPeWv2IQ5RwMzhy3VNZ9ado3Q-GQFgr84BaWTCdOislGp1OJ2G5m0r0GhrxY_u9A==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:37700,&quot;minPrice&quot;:16100,&quot;offerCount&quot;:31,&quot;offerInStockCount&quot;:26,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;druh modelu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;nákladní auto a TIR&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;J33D7BTk&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;věk dítěte&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;3 roků&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6m6vLYTu&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;angličák&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WR1NO02y&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;modely policie, hasičů a záchranářů&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;h3kWiqfk&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Cb/ET9BOXa.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3e9xpMsM&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Siku Blister Podvalník s čelním nakladačem&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;NVIeLk-ojxmLYTL3vlyZShAWOX2qST57kBwhSwDzbZ2YcKtIYg-SjzGxHlLC6YUsZ04Fg4-KSz9_YgvyvH2UJPjF7yNcUv9A3xFQqFzkJJB7WZXVrWQyzUJ11w2V6Kb8sI8q7MZ2-6KYlG77byUIjLcbFW5vh9q1DuaMHeuGbdxksFJIwQ7JB-AGlI_a2zlakO6edtnFno9PzWce2w-WDDJRie_a2j1hgjkUiqgpzdNcfTAwrkxX-9m5nqNMZ-Y5kDd8i_cPBC_MbYOXFfNC3krTtwKOKb9Z4orYIohyiUE&quot;},&quot;rating&quot;:89,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;2c601577-ad98-44d4-a445-311af045fef1&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/siku-blister-podvalnik-s-celnim-nakladacem/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Siku&quot;,&quot;id&quot;:&quot;5628824541016100513&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011236/img/95/150x150_XCg8In.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/siku/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=5628824541016100513&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;1TVGTmZm&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6741109&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ca8981c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Autíčka a jiné modely&quot;,&quot;id&quot;:396,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011234/img/11/320x200_FfBL58.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/detske-zbozi/hracky/auticka-a-jine-modely/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=396&quot;},&quot;click&quot;:&quot;m4cU1AcEGq9fkTHqZaKgS4aP6OGI--pUCY98uxaQrY-MIWjJrK5XDMgIzqciTCpdAgpjlIEDwRKis0vcB798gN9so0F6Mma1mPJmBIhNIUq2Jpv6_TqaO0kzthwSNLohL5RYufE4ViJ4Ou8U6E21LeKiNKSLoglvchW685hLumgWF9Ds9kVuEMOcnWHR9EFzAggQ-PplpRkMtWA3uqGynZD-lWKrwOIe8Vi9cn-ddxj1erzTM_b7Yh_ZxlymbaaAnylmKXHl0UiLSiE2viksXwgrfZhqEhS0XxG4L51qZRhDa1t8DdG0BWLuXgBdPjYZcbpCQbYOC2ai673LllLksTUBOEopx3ZOcE04KCbNduBS6old_tY7kzqRUCKi6a8Kr5fSfMpDBTWH_xmqXFdcCOOTSunI&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Super multifunkční auto s velkými koly v červené barvě bude skvělým dárkem pro malého automobilového fanouška. Velký transport v podobě hasičského vozu dokáže přepravovat připojená auta na palubě. Do…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;KIK KX5994 odtahové vozidlo transportér 2v1&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;6741109&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;dxRYN5IL9LVzvTfV52W50aKE6iuBN3aZiSsp2BUzTD0v7ke6N7XzBd8ojwPZg8IHbCM19ZqtGPCe5MqrQRZF2jlyZ0CCEMeeoLmOYPl4BqAi7lwCZSl8189cxkxri2pHTMqshyEpKjOcXTV_LbTej-FhOKQyDRkfwr3uRyNeRzSkiyBqHEtIPI40PtuyzRSaIQgQTtqRrIstyb_800lEy3bnne486yOeyOELBbB4gUM6iyLVmWpkT6X-Tcv96_KhwnNDW40xL-hs6Mio0YFEtcaeo3DGKoIQ2jFfWxxGTyjpgHOXojH7fVtpeJqQGcE69TLGxPQZyWdZ9WLtfJATICuxHvJPRqUh_R69HfKcKSN7NcftqCYXHCK8UYXM6p7mJ-mIZRmwfWX3GtQiwLKl4aCPN6C6PNbGLLBHZd9_P8V12_WgJX_zr9D3khFpBgSwl5E5vSomNh_dqvP278VyRBtqVGVUzJ00op5aqdCmMBO5i57U1e78otN4gm5PSkBvSBkvk9UM30IxltoiVsKgJE82YZln86SYpR8v3VYz6kqSlLGYA2hA-N-9lahgN4y4T9TFIWOe70VR2aIKJhp-Jlz5t1NjbcQn7IbndcNw5tPb83lWcs7E77ulnRsSKBhnkipG4XLYH2M2e6gX3go3vYJDUunAVw-znm4VsvOzKGJZf0wYSmGvze7-fQAxU4xpO3LnsTirI1YpzeK1gZZnG9QhBZpsHAtKcj3_E_UZxM-kFKZUGxbKB2TjS6PEUc4ZhI_2GZ7a0FPl3_jT-U6p4_KoDCQYww==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:43900,&quot;minPrice&quot;:32300,&quot;offerCount&quot;:9,&quot;offerInStockCount&quot;:7,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;druh modelu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;nákladní auto a TIR&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;shzXHVFF&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;věk dítěte&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;3 roků&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3COAPe1O&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ksSoFKOK&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;modely policie, hasičů a záchranářů&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tdzK2FvN&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;červená&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4gk0bORs&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gV_BJ/d1BBmSR.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;z6IJi1Zp&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gZ_BJ/HnyBmjv.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Gh7LECRS&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;KIK KX5994 odtahové vozidlo transportér 2v1&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;w9AileyvB7fOfFrB11RViAVhI4zgl1iqtfxwSYILvndMeOA7Awvbj1XwnNNvjdisnbhmp9YlYXvSzvU-WQo0cH_8O-tjOS6ibdmlBNrdXp6qXOYfvK1UURpqyUg4eWRrinqaT7WA9clj90ORny610h-5gcFKX5XTDgnWDFH1CEQMu1o2Vjw6bEGgDfa2F5LH1j-G3CqQgc1HOoGBe5YextH7jM8HDWnnfH2YHcY4LOIpvT31IBeqMSF_1Rl6pHMWOsvd8J_Ua5hiTgeDzsI7CPgtFALkOnuEEG-jAPcHOLg&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;2e31e227-c468-40f7-a855-c3472537757d&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/kik-kx5994-odtahove-vozidlo-transporter-2v1/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;KiK&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4440641699847871702&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QN_HN/2Q9BHiq.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/kik/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4440641699847871702&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;NxsVflU4&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5716448&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ca8981c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Autíčka a jiné modely&quot;,&quot;id&quot;:396,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011234/img/11/320x200_FfBL58.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/detske-zbozi/hracky/auticka-a-jine-modely/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=396&quot;},&quot;click&quot;:&quot;mATwggEMZAl4N2cJ8HQWrJVBAwL0wYSMYHvGnn6wmiDDSm-QYQf94FO5NJUeI6mun3Pgoi5Ch3EtGhRgeRbuAAkO2YxypD7jBbTlPwXlzJZxvuEwdUNpoP2eaL3_iKAuv5VExmWmhUUFq8Hg3zyJ8gFc1gLfANEgM4Devc45Z2y1CtPGZ9RF589oeg_yPhZg2z5jJtlUZ8huNtingZXBkOftMFXvqrZob41qlm4WXwgV0A5MC4irc9HsMo8VXKDSfwqgyypYDTL1NQ49Zozji3jPMhvbqf_2U1cUr3CfSzxRH15VEmP2W0o9f5NzHV7ops7ujoBHJHba4lANg1RFRs9eLdhzAFGg6dtSsAxB9MPNzrmH8Blx8sBW7L08MhixBschoKT28Albj6jWWixDvOeKqmGp&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Závodníci z filmu Auta 3 jsou tu! Tato kolekce se skládá ze 155 vozidel a nabízí tak nepřeberné množství různých autíček, která vypadají přesně jako ve filmu. Začni nebo rozšiř svou kolekci s těmito…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Mattel Cars 3 Mater&quot;,&quot;experienceCount&quot;:6,&quot;id&quot;:&quot;5716448&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;sf5zNt5V7cySIIwNZ3KqjHxKJhC_bkfwXQFQMcxf0ttzIaT1ou5GBroXa7R-MpsTFpXBcdhTQPgWbn1gj4048HBBb0p-gCEJ6iZ-KTnwSdJtmaJQ6_G6r8Qxl5jNH4L9wRXc7nTZvbl6zZ-pGtleV7gInDx_iIz_AdY3rzden6yBFG7NmdCBmMQD7RBpF1CXlMyIwusaNRYX6V6TE6NyoHQI2XU7veuBmuWYpa8mD_ADcbimkgIemH9om-MoTE-cUT9h0dfVUrRzvaJwLyQT0UHAOETj_WcQcYAKCBlr-T0D9NxD6LdrIxei-HkA8O6FHsw-jZg9UOdkevHDCROR0fFTHjiG1As7hXAoeVqb5H55h_YqbHZ2m5NROIkAum7e_Mv7AwXATnaXa6UijpuuM8hnU_e7XgW343bWMxnpWelUWosm_7de7zv1IVlPqlP6LroL1ptUzRTFHdB9Cm8f86T_x86XlYiZkZICrzzcdetGUKgHSfcoWd_9fWkRKAgC42d6xvTAs2r7lmMDuW_qZurL55J0us6hqMkXNWBgxN1m3LJPJb3Ddu4jMOM2T0Ls4IRhl20PDasKQbx_NZMb5kYMJHsatG03_izXyqfvUOKtoJ_Iy-vU2TZZF91v3RVa0zAsp7LvLcg6UcWQERWb2ienP1jvRdYYnMys3Uztsy6wLIFSMmf46VYvQ0NKSeSmig7eXLYjVTlVmr3VsiSxcq46sZZisdGJkyCq7EfOFG7qYy4IVn8jsfXfmTlTmuXLxoRe_4Nc3049OHDabqY8brqY3Ygi8Q==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:44800,&quot;minPrice&quot;:39900,&quot;offerCount&quot;:2,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:7,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;druh modelu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;auto&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iPGaLQ9P&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;věk dítěte&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;3 roků&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RXXCN19l&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;567GFngF&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;angličák&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;x7l4RCU4&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;retro&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;O2P1rhYi&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_E7/sK8BMvy.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6bjGG6Xu&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Mattel Cars 3 Mater&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Z8V2yxHpL8y1-5pBz5iqz8HRsFirJm7iU0qhoRZNGcynafDYsm1EZxdZ2tBcw_mnfM5Ukt0P3gZ-nPlq48dYWFs3G33yHKbOgnSBubegU_iFtH2bz80nbs7dhCOrF5ZwV_L7_nC0Zu9ACnYNDGzXFT_IgYCtglqu-uhaSxMaXB2nUkDaBiHaS7b3qzYiAH_CkAx7Roa8m-Af5j9Req_rQKAU636_9iyLZJrSms-w06etfZZC8qDRgBMWDovj2e-JZTpQaOyZmOd37g-6DE5NsAVua_cRoUJvJBsJ-uyNgC8&quot;},&quot;rating&quot;:83,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;0601da02-358a-4b14-b011-fb1bfde0c577&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/mattel-cars-3-mater/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Mattel&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3907979179321667666&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011258/img/66/150x150_3iQJfc.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/mattel/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3907979179321667666&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;HHCvTKfE&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5386979&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ca8981c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Autíčka a jiné modely&quot;,&quot;id&quot;:396,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011234/img/11/320x200_FfBL58.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/detske-zbozi/hracky/auticka-a-jine-modely/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=396&quot;},&quot;click&quot;:&quot;G8mxZ2iJH9VzXPbhq-pTI_tCwZXMa5nAJldYxWSn-8WnFqePYCmRmf69lDwZy7GvkLQaXdanhCANA8oNgLobb2uxENYsUDBOoea4Q5rWb_bckyBWFS71EeLHMHVyP3c5kt6Vx9qPaeikvLhgaOeXLyLLUklIn-3sLuWM3gFeudB1_QBjaYZssm47ZtHOkm1BLGb2TQGQ08uu99NIpR2qquTY1MoQeB2JFEmgCLEVLSnaCR0bypcOPd81jimccKVB_6DFaCQiqZdieEUavTSO3M7NVrLte89ig5-rQt-vCxLkgPxYgwU93Z9Ycvm3zYGCT4n2n1BZFu-19zwxURAd2Lr9xqnTNuDPUDvYJ_UwDUs0YWfONmqo4nLt2ovu-8gdyvriqLnR_p6r_KLAB8DC0Yo9QgPyVP0r1Ot-1pefLQ==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Set značky Siku seznamuje děti od 3 let zábavnou a hravou formou s rizikem krizové situace na silnici. Co dělat, když dodávka vypoví službu? Nevěsit hlavu, zavolat odtahovou službu, a problém je…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;SIKU Super Odtahové auto s dodávkou&quot;,&quot;experienceCount&quot;:3,&quot;id&quot;:&quot;5386979&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;P4TSH6YYmVe_KbtArhhwu_WoD1KgbTpb9NnyGcIjbV-P_H-vIRDB6eE-zVlF2xT4bw7updYjQkb2f7GqUDEh9nvaVECud6WCcetTzhWQ0jArfZxSb-9gr7QJcaoxfTCJRbbzUMUrU4TCN7r-yX1cF2TNLYlCA33HC-Wz0WUfF3ufNzlt6Kx5PU_M5wWki_LAyWFeVlCRj-3UdlAuyPkW3vubdlot7YFMwkjujuW2-nrroqxHBYrSXiFHZdfFijM1P1vhZYZrcU-MT3YdIxh7W9GMGSgzvwzzspqz3Rx_VDIkXSePXIi9EFKerSKMYWX5_bOC3EqS2AnF4wL0F8QerLaXj341Z4kNLYT8TXIPG3K20_o6O0Sr2OUQSOoggXbIEd7ndVskYVBa9hK7h8339PiVr1zYMsCxY1qL9Zz6lMJf1fHxqHQhofeDVZ4OXDkQ-4e27urvIHXycxtu83tj4SwwP3kU58lK1QWT9ZSvhnp3UPHTLT24VLs7haXC-BNxJW_0V4pte6nbMcCPZalDutHjFs-Zj2B2AAfQZ8cFuTGAuY2KhH0NJcVGugu783NPCzoV9rCa7OhsfEpQTWXsxIesK6y2tFBI1rPmho1gaRPiFKQD96Y_GfPrFWjkBqExatCqVFuTY7ghWbs773EvpDMMjGjtO0DdqwyVcaLfV0t9mC7aw20XvrHfZRt4qfaWeraGsdasV5XvJzq7QnaVZBaUneDROIh-dQeH1KjbBVOunq2FUV9o1H6HIuv6Cj5JT9ZAyMp4FtlSPmFuNZb8C47Esffg_AaY2QsDE3hTBRM2pATFnvV7syO8&quot;,&quot;maxPrice&quot;:34900,&quot;minPrice&quot;:16600,&quot;offerCount&quot;:29,&quot;offerInStockCount&quot;:18,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;druh modelu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;auto&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;au6Rr8zO&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;věk dítěte&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;3 roků&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dPtwwczm&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;angličák&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;O5HzxCPT&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;modely policie, hasičů a záchranářů&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;njLICsQZ&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_H_Ce/M0WVrg.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LZyTTm8x&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;SIKU Super Odtahové auto s dodávkou&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;eFmqnqOmnpQnjFApYNViLSGINHZy5PAtA1KtrNYmvN6wjd2PftyAqw01ejwQbcl4_t_Yv067kwd0PyYqB9LCF5ioxS54mxErYCOU3gr5hqopKhIpBbcgYoIGvhijYSAHwkwUx6LkIr4PzDeGbjRguev6-Nmtr3Pvjy3QwCqxWZC5LdIYXuuJWrwKC7VfFx4bkDLWoBULhBPo07qf3e-Dva4Q5FYZTxkFw-_Aze4Q3Pc-CD7cuWSXLNv-8b81gSzXtzVRmR7AAySeWZRbyGQw372cIp-MY1sG415t1r3ivL8&quot;},&quot;rating&quot;:60,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;5e0bbf54-a422-473a-b55c-430a4bce7d99&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/siku-super-odtahove-auto-s-dodavkou/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Siku&quot;,&quot;id&quot;:&quot;5628824541016100513&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011236/img/95/150x150_XCg8In.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/siku/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=5628824541016100513&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;GfJjKw3P&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6739686&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ca8981c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Autíčka a jiné modely&quot;,&quot;id&quot;:396,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011234/img/11/320x200_FfBL58.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/detske-zbozi/hracky/auticka-a-jine-modely/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=396&quot;},&quot;click&quot;:&quot;YsLsMIvPd_CbSao3DobXbKgTOSaPrpwDH-4SlBA1eewjt46rYs72VSd8deILM_AAbugS6z6RA47Xzmx_B0MsDPFN_Oa3oIDN8_wDPihjsE8Hb-manFek5TcWSEcZqrYoA8kfZtu0dKfIASiXPFebLpwe5UAB76DffuC1VM1yFap9Rw6htx-_u27_BfjOfzo0MRxjUV5efEiSYY1S0rUNJ6OMkvz2Js-7_5NG7j4eQbGEqp5a1jkL6ec4AU5JxRCSm1gDAdFX-ObHf5EDa3tpABSF-AQlVBoCL4_duWkyMXAC1BJV1NMZUKFWF4pc6P0Sshz9FVw60sBNhcqcImt-HMACIK-Phiw9u3Qo8rfFBuKcLrWhX6qJx56Kjac7ucny09lyO7KE4geEGV2Q31gEXZA2ooqr&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Super multifunkční auto s velkými koly ve žluté barvě bude skvělým dárkem pro malého automobilového fanouška. Konstrukce vozidla a automobilů připojených k soupravě spolu s dalšími prvky umožňuje…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;KiK KX6035 Odtahové vozidlo transportér 2v1&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;6739686&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;vMaFhaERTOL2orYz16NqNc8c1xx2UT-bola2ZPdoT1c-e_Ubsdc0fpdzi-bD_SkSn-8VSRkwLskQMPHr59U3XiusWESfIDo_eNmStCK3ABvOqMTv3qqnClP2Ug3_4vjInTbVkWZyMSVV-yXzZpDW3adX8qKbFXRYsjZz394a2Y95aVR1769bQ9wTT53BTZvR8ldgVx6b9iU9B6j6DMErKjIaVEpO40ND07esYFFuoc0tJcs9X3ufPzz0nJn_EmlmfrUso55WqohxaNqhFDzIPrpwOyMfZ20mNw1p7zXb9CaBlUeuPfzfhg7lcXTVRZgygEsnzLseasR0KQDvhpCpEjlAfxrZzbw4mAizqtdvMoR0X0hkSwg4Ny5Dl35adkbmtmqKW1MgkRwj_vEZjjysOJ2C1N-vMMDwiSIk27VFQFVrbz4qtztdjjnn5M9r8Kz7hbl50SF4ncNpK44OhlmQ-mi23Jd7If9CcpNBSS51QZd72yyNaTW_mwTfCaB_8w1JUVCcLqb0AUdtKTpCK21YR6tlgCI763KhrIZK_MoQpsAJkTqFFUdhGRhGGQ9aD_VIJtZCbk4l7ZiRHbdGE7TKG4GcVvF2JxCAP6Z5pApvDQJPBqNM32ivCGDZD1n7XZ0rRPVVqAU-PpPJyzsD8ko5r5eBRSgyHjSJzBaN47ZTC3-HlvWcdEUdz3kugCx6zMGIaTNuegMqxEoToBqMQdggkml1Qhw_AYrrQKDBENLX0COrhL9GXRZtRb97Kd0TnHIej__a9zB6J9bdoyFqNnzJAowq_tnURA==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:59900,&quot;minPrice&quot;:36800,&quot;offerCount&quot;:11,&quot;offerInStockCount&quot;:9,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:6,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;druh modelu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;nákladní auto a TIR&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cB17TUa9&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;univerzální&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;G4rXEVYr&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;angličák&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aT2Cbhgl&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;retro&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4KurPH1B&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;modely policie, hasičů a záchranářů&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Lmi2P82h&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gY_BI/yInBEcd.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KuWHP5kX&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gQ_BJ/iJGBFps.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cCQUNWTm&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;KiK KX6035 Odtahové vozidlo transportér 2v1&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;w449qnsXLLyaBFjXrq3hxCpKWvM9NfTxtKTUM4e7AUNMZX2avLYFKWFI-CSzuE119vuFCBcyncym3X88Ox6ZJff2VXWLZZvFtWueMwUtKeyAMgg2mJycJ5yutHO48AE0vDmYXDD_BZp5s9d3JoyEX_if-qKlJ1f9I18o3XKggy05RVCfx1h8P_mxNM7o13pNYO5uCPbpm0Izc8e5cJg2xqgfvSklb_FOYxBUDEBIr7SveuWxhhhJqZT3XAPhB_ALqU1QhdRp1EheDcw3Pyi0HrycsDiNmS6jkbBiTJM55wo&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;953344da-fada-4392-963e-49399d7aacb3&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/kik-kx6035-odtahove-vozidlo-transporter-2v1/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;KiK&quot;,&quot;id&quot;:&quot;4440641699847871702&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QN_HN/2Q9BHiq.png&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/kik/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=4440641699847871702&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;cO6MeSyL&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6919016&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ca8981c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_three_days&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Autíčka a jiné modely&quot;,&quot;id&quot;:396,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011234/img/11/320x200_FfBL58.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/detske-zbozi/hracky/auticka-a-jine-modely/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=396&quot;},&quot;click&quot;:&quot;4vocBYjJVMqonc1DG-bTPJ4JGh1_gS0xfI03S3L28N2Sn_Wq6jZhpbkkKfhfgiCJjM4yqbUagD7Ohoi7IBMCcQQyPqsNy9KyfYK1hIl47k7wInQ1Le9y-wtCLhh_dfJCQEkMXJKGNM3-SYOgOLTN-c1ilKUSslobYbT-59bXQ_RBB4G67WAhjuXq4OOYlDBQ_fDlUy1A7PUUBr0Yg5-JsgpC3lDi34R0FtsrgW8Gbf-9ZXBU0qwVXRjv9rIRPac2SQA6AULBcdKOBC3AIrHe-QkEitrhdGtCCNqBfgV-8N9pH7tIZUad0zehT5mumVJh_z0LfsscjTpK9xDCrKKq8Wv8Jp08Yoka87sCgwnvq4jiGVZBAq-5xtDlMWHigOnohw==&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Realistická souprava odtahového vozu pro přepravu vojenských vozidel. Sada je vyrobena výhradně z plastu, auta fungují na tlak. Součástí balení je odtahové vozidlo, tank, vrtulník a vojenská vozidla.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Odtahové vojenské vozidlo souprava 7 vozidel&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6919016&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;JJId2Upy0a4yfd1P-B6xGGGiI7NeVVKV4CWPXL1KKF_gdTQkVct76agrwzcDRGPTKeC1ltmGwxo4U8O9CQvlJwkdxr89kfYiTLv0lqzYEin5DqsK3Kcm4An5SiGcDy0I5Or6auRs2T7pME1NTtl5b32wUtJxfxbjhSpWMtdaRBnSv9cSNJVmOS6R3VnEOawP6RehBxAxLl1kdaomGFI73K-UIrYP9ks1ofQcy-WhNx6yCqINQbs2I1Ti0vEkG-2BY-1yVHmldZEPxfeuC_2wIsx_M2LSdGCUlaojUaBedrqUQeWwinfOs2JfJfDNggrhFwfLWGHGtZVfdC35-6-3cGbHM-VdoAq8h11rKWYCP9s54v5qfld76MWQdwcT5dW9A0lJPpexQz7Nmi50geN0aGe50aBPq3upgLWGf-baeQu2Ld6T0bOH9qTlRfjhtwzXulxIXIzB0HA8B8BTyhzj7a-mLARj4QIWZF9_pwdgbV7VkNiz3Ttxdx7Q9qYRTimIZUhgsQsxh0t0zlaqM6secsJveknqo_099XEbt10hX_Z80vblfJuw0SJpR-GsyqD1vg5BEfR7osGDShPSYpUFjKXFopOXZrfgFFq6U_NpIT31Zxi99ISbTbptVryzexdVQdUudS8uP81WzT8nUTsJJqVZyTZlm_SUZCIxqzKt56CAWozydMPfuMLYJ-NdOpvFsQsx0UpMPhmwca2dldxmOAOeIZytGbDhTfq9-wqxoHQ=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:71900,&quot;minPrice&quot;:71900,&quot;offerCount&quot;:2,&quot;offerInStockCount&quot;:0,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;druh modelu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;auto&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iCLBFuhc&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;věk dítěte&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;3 roků&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iA6Kolza&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vícebarevná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;m5tXqejp&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QI_Hc/QCABhbg.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sj0dQ72M&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Odtahové vojenské vozidlo souprava 7 vozidel&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;fp26OS8-YrDQsUiis7tEl_i8W30digUQ0QiBy8teqxfmSXuqM09czHlwDMBzdRp-oQt3kDjslvz0XpxbdhiC1sYu5gBRTusWM0NaMFLrtrwO5Frg82cejOOnZt77tuC4uOBEWXulUXIsJMGtBLC-zrZg2s8Sw5_lVa-lrZrydgVIzScnyxh96OXTKFtIMZw9p7Ei3fKEDA2OcBjmK_r-38GsKRke-uUEjx8DG2shGGrqhZJEtvueOQ1lLvmCEXwiWeiHXb4z5e_dxB8StR7q0s2jtYsyagvnX65konqEkGo&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;dfcfcd35-57ba-486e-a6b7-d5b755affd98&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/odtahove-vojenske-vozidlo-souprava-7-vozidel/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;wAWR9mYw&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6729290&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ca8981c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Autíčka a jiné modely&quot;,&quot;id&quot;:396,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011234/img/11/320x200_FfBL58.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/detske-zbozi/hracky/auticka-a-jine-modely/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=396&quot;},&quot;click&quot;:&quot;e_S8nVBSGiWJfARJqg_-VMMZOTRgitbsFqcfe1fJBcmfWr64SuDgYvuV9zgD34ykoD7sCyVvgPHSbkVqRj2JTepj1S11r5YubmVfAn2xgAF-7YQH2NZRHiVM8lpGA4RIic_sgZt0Jt25w3_SbPRhFT6C05afaCF_wwbzaHPKNPbhZhbTmgnbWnDqSOykw8Q7EomRv4K2puqGKdpDUXdkrPx5XKpo-aBqxHar4ikV1tS3PqNqXeXuzkcQTXS01OR6XLXEUKAAkMBJvSXFARuFAcv_ojKuKcxMZ7E53ZnzdfRZfHMS9YOaiWgqd6osite_LAOYZskClTggpNC1rd6Yf2lugNDxmqR8YcE90C5rtJaBwiONVqncXJm-2U3h-Asyt9z12KzRS6t8crP4buETfq3HhGAeBjEBC9larExkfBQhMKmS&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Nádherné přizpůsobitelné vozy mají dva laky v jednom. Na základě oblíbených postav z filmů Disney a Pixar Cars mění tato vozidla v měřítku 1:55 barvu, když jsou ponořena do vody. Stačí namočit…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;MATTEL Cars Color Changers Mater&quot;,&quot;experienceCount&quot;:5,&quot;id&quot;:&quot;6729290&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;sZEwa1Pl5Kz6oOTUM_Id8CDD15jqcx5fEAHlyfY7rvvbzkpGLiB-zhXGq7vA_s3Doj07dB2Gu-ABNA9s7Ie1A3mB2l7KpqeLCBg-e2aFGGfMyXjOWJZbg3mqh2XrnfhK_ISDBoPKr9tx2cMv_NA_H30Oqc1Mj4CPp-bXspMML1DUpRLd07SpNcybIi-6jWIa4PyAIuH27Y27IHZxUyulJiAmSKfA5Feuyaxo4D7vcdUpSWM2UlV5EBKSYnN1DDzQ3Mc28kYxLya-DlIBG8wWxhm5JqQh-51YNtII5XW_1qf8qBwo9AVMNuFSLBKCm8SiD6-IxfmgggMDgG_nVlHAK8teL1JGPPg7f_w0CfuqhfTo-ImF3soiXh8qD2kNAC3A57o8dkXx8na-2RKmOIrT2gBK6j2JXiU1VGkKs3cAq7aYn1DSqpXdCywJ2iry_slLk2OTantMhRB_hO_3IXYqtDDJwSGZD9doznWn1ID-aHm76iKiEKQa5vXA6uxg-jqRP2f0bpRtyGIPIJ8PeyVEFCY0Vlk6wKuiDivvRD6fofHsgZRBYgTHxdu_-tWG5NptTvBULHThwz4BeUgEu_M-kmxXHUbsIcoGCtdjyDqOR0T6eoJfQhaC3n1fvKqPZ1smzR1lbVHe685JeYYUGucLBEIS8-4Rnl7GvyOjJvZ2sFzFHLmzQSgcxvzMMaodR-DDnQlR8uuSDWFaQlQi2m56YlRyhUR2yNovI1qyw_Eq5KdaZfdq2Z2XtJWHhVYL1j8gt9GWbskduuEBH0W4v1BjQY9IidLBajyY5ZI7SD6DjRf8c6aGdLPLB4myFcnCoDM86A==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:49900,&quot;minPrice&quot;:49900,&quot;offerCount&quot;:1,&quot;offerInStockCount&quot;:1,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;druh modelu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;auto&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RpLxNO8d&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;věk dítěte&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;3 roků&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;XFESu51u&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vícebarevná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DbW3sqB0&quot;}]},&quot;parentDisplayName&quot;:&quot;MATTEL Cars Color Changers&quot;,&quot;parentId&quot;:6729291,&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gX_BF/x6I9xE.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LZi2snvh&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gV_BH/VHgFsz.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pIHYKoMe&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;MATTEL Cars Color Changers&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;vtfhNA5M0NrQyLgOcWSPV-yTH_4UP6Ey5cmXAzqbi6z-11QFBn-TzqWwlk4dotE4vxt9_SDEge-kVPE6PKLfMwnJkR_tAh7oKleR6u1xYWx7Oyc8OZEC6D09KyTQHd680v4QwmyOnEFBCj8GkrtuppS8D7hEgedza4Ub6qXJ9vdLuIF_kY69LM9YUDUQhgBHwRGgkuSx3jMXhPXqkWOIgNs0k3jvw3XTx4XWnqCj_VzTWPqifbGB3mqku62HH6oszx9J2J9ISVUsIOKeG-bcjIYY1NKbZ7Hq1VA-XZEjQBQ&quot;},&quot;rating&quot;:88,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;a5e8af30-86fb-4452-a720-6ba67c2513fc&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/mattel-cars-color-changers/?varianta=mater&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Mattel&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3907979179321667666&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011258/img/66/150x150_3iQJfc.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/mattel/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3907979179321667666&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;PV2Y7AJx&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6758196&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ca8981c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Autíčka a jiné modely&quot;,&quot;id&quot;:396,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011234/img/11/320x200_FfBL58.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/detske-zbozi/hracky/auticka-a-jine-modely/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=396&quot;},&quot;click&quot;:&quot;tM2wnPMBwMDV-x0YbubYvUrbvigt3hHRgYyxS1HxivI4RmRlbg1UWO7eog7k5slJncnnfTH0fJ3B7xE4jOv2khQQMAjfp6ajQDnxQ8uptJDPL82nz1_qYBLQRS7cPifVVzmJTvQ5ZNk0N_QvGefWaTjCrZTY32AlJ8LvRmlfu_TlUG3pTeDjnSqPVkNhw3wNYRC7JHw65ecWrnOSeLLthOF3IBNLU8nL1QYhwfLCmvjejvPtZlhGqotzdYCWMQaFM-gaZjXtxkl-MBjSUVplyw2mS8wFYZ3ULws_Ky4m1lUmQ0x3cRLrenkc6ZfpAgTQXbM3PVgs6IJX6rVlJPZF3-Silnj3jR3OgX3FFe9dPTRd3yHypnU9kwIqQh1HftTj1ZO4APFYGQimMLKwEkY1yMU_8k1l&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Plastové auto po stisknutí tlačítek na kapotě vydává zvuky a svítí. Nechybí ani navíjecí hák. Hračka je vhodná pro děti od 3 let.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Lamps Auto odtahovka oranžové&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;6758196&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;LwkONWwwHiPKD76AV-DfSE4xmlG_kJ1cw3DOGWA_FtQsa5MCDFCHaN3kWvpWdF4M1AO0WUrhbTxCYDBVbZml5pu_U80WcaQPUL7gk2buusmuW4Dhn55a62noM-aUSQsHV-bB7GjtLGYn45XaIXWBylgXHXBkxE_6N10GnWvKSUUPGVascgEI9YBG-vd9jt4DbY8wkm8YUwZ8FTnmneeT_BvyFGOoM8-287Zuv48RIEBhSbzcY41bhx0OIjkOdt2N0_WzmFsUMbRoKzCXa2GWsiGw-M8J7TQKadl44ZrNCkS2eKX2e6_ef2mICHDTg-Oxd2KyBO8GIRrwQ8Ia_5Jns8lKPx8ovKU15DoAmjhBuH4KdPfsaI2DiKcTsr04Y4X4wX7LwY7TLxR--1GnOcZSoyL4iWSnkjmg_LfU_1RerKldQUqhVuYPM-uu6qajW-AsMtOYdtVSPTZG3wgWVlkwxvBhWXvf1hsHBpZBEgX0nT_OjtJO8z1MQ62KUMTYpIZ508snO88iiCTs2wn1a2jh8DmgGYATy8EKsE4mqmE9L6AnNqI9FPoN-HUF8i1jXhmcMx5WCkd6iRWcm50lpbDQ__Zh3GgYyB2naI7fGvvSE1mLOnxU818DlINHsmsSOuArBgMjawITZrvdkLsCr4A5PnnpDuW-kUrRZXiYpAQOgaBZOXWy5LNAVvhZVe041wLzNE0XM34ImgrQPXyQi2ohSLfq_5r1hEux9mraTRQleuma3DA8W9Gl_dQ1a6T-3iKs5k--G4AGxuPqupbkkMtdMrvIKMzZUQX1&quot;,&quot;maxPrice&quot;:48500,&quot;minPrice&quot;:26400,&quot;offerCount&quot;:25,&quot;offerInStockCount&quot;:16,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;druh modelu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;technické a úklidové auto&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SoTWJHoB&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;věk dítěte&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;3 roků&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Nnab31ja&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;oranžová&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GVgSwT2n&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_BL/bLNCCZ0.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;U9escIQV&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Lamps Auto odtahovka oranžové&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;qLiCGGfSk0OOK29cbO3OSB63fwnzOD7kGtyY4j8avWlAOrsmxIYMPb02djf084n7wWPqSmp1s2gjOfIm3wPzvNeLPaNhym5KOP6bTTl1o4D2jPx0P0tEYhbuxNCOrAjF9trwUbtBwjEar6GSG9Jtek5S87_yPTFzjrjb9LCcOHVDwCg6Klkg0aP3lgy6H5SztlvoS5AjrIBEKzis0uuJcnUd0mM-oF1B-5fKfpZ1rKWPx4093hMzsUVWdIapIM2tYpXH8hwNbnGPRaR8sluFJNz0nkroY6v7PFaHHuv2Z7I&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;40ae88fa-cecb-42ae-b253-b8fb68eda03b&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/lamps-auto-odtahovka-oranzove/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Lamps&quot;,&quot;id&quot;:&quot;16901900465621936024&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_BL/rT8fgb.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/lamps/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=16901900465621936024&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;VlsalUEZ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6667620&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ca8981c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Autíčka a jiné modely&quot;,&quot;id&quot;:396,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011234/img/11/320x200_FfBL58.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/detske-zbozi/hracky/auticka-a-jine-modely/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=396&quot;},&quot;click&quot;:&quot;PJRdL8BD4cmDaeDq0YnOa_tCXlxSqB9v5X5W3alCl5at_aaColvSdcL-FcNmLswlWth1AwGUyN0BO1mC3uwBxoElrpRhYv8xghgvw8CbA3wlUhZpOrP3DpsRDwT06SSBA45-G59gbuDdeSd_ZhGWLiKjWS9WuSwxdu0ApfWsf1UEofQ9g4qnVJwN2j38v9oMsSdKkbIDgQG2WVX-UFcA_TEZkQNehzpKpxbaWnsY602NvavxQ90nobdQVmotdgWLBHYDY_NTig-SWzzq7DIZM3l-toC21YWBxVVttf5RcovgwKw5djjvtI1xfcbJWmSAtWHbuQ8xx9X7Ll-rKtqk3WgnVLYjbmxg_lJkPJruubuBq4n6QmsUylUGNNp-_R63YUFfbcI4LrNNKMhRWojycOiVJzAX&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Velká souprava, která právě dorazila do Hot Wheels City, nabízí možnosti odtahu velkého množství autíček a spuštění akce pro vysokorychlostní dobrodružství. Děti mohou naložit nákladní vozidlo Hot…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;MATTEL Hot Wheels City Lift &amp; Launch Hauler&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;6667620&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;T0lcRLKC1M5iPsNiA5xdsxDiB5g0aFRUtrJ5Z9DmN-Mex6OF8UEsBEcWWe1_s7iviCpdktyRwygLRFFnSZdHlxkAcfe3fTFwbyXBoLSWAeDXoGyQptV_bBuOI6Sfvl6JKvz_pEv81_qSFoT4PySDmf5MiozKrQSaiJokPEBGDINJ58ZP8tGTMnhh5Sbf29SE2s0hHc6Ie6hy3QARqR7GcSlcbdjdS6aLPc6a6LQRxA4HzGiry8x2UHp6qf9X6kgjAuuL8ETg52tCHUZRtGE07AJUKVzF0nJUY9kxNDmAs6OG5mV0Fi415IQRXY2tf_eS6cAQg3kEx5M6590E9qobveYuVvokq4uKhp8HLwiq-NZe0ZgLpHvLt6ejGNUBA4E9YKeTKTwdlmERkj3AeeD7HOC7XgfFpOIK645uImYNjv23EuvibPJPshXCdQGJw0Sk-nDIl1ulPwhA-mxa3BagfwF2qMqrtgV8UaQ9sl4SsqbMpFyvVNxdAP86eWXRYE0qwtTtOzrth6_u4W2VLy7JA5bE0uL_1jPwmsrdJoVV-Tr6CTEaaE8buudCePuDbfyXgDMtXW7NPh1SfwjHx9G61CccJwSoifGow-6hdU-JJWgQOKQXHjfwbSy0G16LZYQTuTQRNXV2v0meVnrOdetfVSXBbrkWeoJh_p6GXfcPrePjiNPCm0mUWd5es8kTTGRv0y8dBoYotiC6GdrAFRq5mnL_V6WYUQM_tY6k0Wpa4-3e9er2_M6PeDMEvV-9ohhXuN17RkuTGTiszvQeet4h54dl9EF3XoQ=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:136200,&quot;minPrice&quot;:77100,&quot;offerCount&quot;:40,&quot;offerInStockCount&quot;:28,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:3,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;druh modelu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;nákladní auto a TIR&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oCo2KmSH&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;věk dítěte&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;3 roků&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Biwhvl6q&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vícebarevná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Lt7m2orT&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gQ_4/vUQJzi.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wMYZgAmr&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gW_2/gGoTnk.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Iszr6EF2&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gZ_2/OvDUaz.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kccT9Wco&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gU_1/SdvT9m.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a37hkHwr&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gV_1/kIyURd.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aAWvLEpn&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;MATTEL Hot Wheels City Lift &amp; Launch Hauler&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;Co5L3htUeNQPG0z4NXM1ikgHptQ0syQ8M-vjp5qiaF_9ZIBbEHJFqVPL6F7mOS9CCbfwg-2pgrSWwR_5xruUKlimowbfuXm5yOtlMApEDHqeVdnMGjKLC_5UpDb7NK5gMDwtWaowvQTw9VI93Ls4pQe5I2swM7M7FKfcbiNsnoUkHawADk1Ta3kr3H-Hva8QoVkJoe_iPd1KB3fMgNbSmyO4C2s_0oNNTchVptcuPx_h6nvvUVfDYw4a9KqisZ26IDxcPyZXOBIBnBTa50z5Mw4z0kFXfYLanSxAPhaLSJo&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;a5975fd8-ec29-4e70-ac5b-c89718348ac5&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/mattel-hot-wheels-city-lift-launch-hauler/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Mattel&quot;,&quot;id&quot;:&quot;3907979179321667666&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011258/img/66/150x150_3iQJfc.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/mattel/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=3907979179321667666&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;EFzXsgEK&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6718716&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ca8981c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Autíčka a jiné modely&quot;,&quot;id&quot;:396,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011234/img/11/320x200_FfBL58.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/detske-zbozi/hracky/auticka-a-jine-modely/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=396&quot;},&quot;click&quot;:&quot;WWlKwlh9zoK_2wWk1zV-aVxBCMIeo-V7ZxyUxjEw5mRel_ZiQOzRTkt7Z1cvuk_cfoKsG2mDIs-Ly5be-6R8G9N_-VhlALXpIbKeLKMRLrVgwyxQbkMkHkgdnKEhQB0onj097a75Jm_MTZZewPSGogKQIXGCcZrSnqJISiNaVunIq8GfJGlv5xVCablaNBuSbhKh_8sOtPPxTE3rzwk-wwUzgzaCjG03FdWmqdCkjLWpQWKhTvILYc5wls1ah4koEFlz7LoGC_ADd0ZsTgBWsqBFYs8fAExPgGcGVVzK5iSWabYh_s-t2HDO6JBjAIZkPWr9GculVdAJtLy-yyJfxjpM5am6L2eTdESYRwecJxBDZSVjqzJIK_Fo8uWDK-z4XjVoLp8Czp9tr6y8YSyKiUxpwdzd&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Little Dutch Dřevěná autíčka jsou navržena pro použití ve spojení s holandskou dřevěnou vlakovou soupravou. Vozidla jsou vhodná pro jízdu po kolejích a poskytují tak asistenci tam, kde jsou ve městě…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Little Dutch Dřevěná autíčka 9 ks&quot;,&quot;experienceCount&quot;:4,&quot;id&quot;:&quot;6718716&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;wWGn2XdhEnobjtb5CRsW7a9KBt6zG_gAiGIpB9O9dtsbMFWFutOrHox23xNj_ams-SH6GsUpiz-_rYquHJvEE1PNjVlgiT_MYea2Aal1gtEFuDufzWP0dmLkh53ydYIi24YLACVMku2mWDyV4nGPgtnK2_nhkr4G7bzZxvyXqbu22wIWjZ9-bmMp3SY6_-DRV5yYO1cRmnHGP8XmgRBFs-4kAyqPiIyqOenbrIHthDKtIOscLJtU0enwUBtR0cWhhxPPAn5uTLGKupIHwpKKhGIO4w3ZlrUMQDwbF_2xhl5WuFu6hkbXUGaOmzykPOj2168T_FRC_3hE3UwEWS90wFQABD0Dp3RfNTbH2iStKsBwZ7ZS_XUj0VTj-LWNHLG-xVBFNVtTbiyo1wlbmE0n6oOnpVBN8w_JA-7cZ_Zq-krNjxkrDrrdiCMGz7XFwzS9n3u6cQapRKZBbEWWDSJRwX3XB_LsyFNR0Txmm2_ai4DfCRITQtXKWlrdKDXsU1fA6O3NfaFAIJAjz5zfzbQsN4tmv-wf8sklYVuHfILbTRHILmpGHzWZc2k2Pcu0Rp4t-mjfd0IEn5ykBmvtfq7-kY-ayc3EVk9VwLuZB80uJfpkxn2-Y7syFHLsp8NroGzsaXlDLjzJYLzvz46QdaI9Gnn8tNV3eEw_9frBKOqtxSKRb3yLDvCblod5iF5Fz8lbDkAZLeOrqb8m-wTQgtQBdaMHUeeRC09wVmYxbEKB0XdJRkRL7l5-3ZK3mTVWmfMEo24ATXnbwQKEBbZ8GReJ85K0lqyHbdbM&quot;,&quot;maxPrice&quot;:56900,&quot;minPrice&quot;:42800,&quot;offerCount&quot;:47,&quot;offerInStockCount&quot;:30,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:6,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;druh modelu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;auto&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xeXvFXYV&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;věk dítěte&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;3 roků&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dv2xTwhR&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;angličák&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GmciKvSO&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;retro&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;2PESUMhD&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;modely policie, hasičů a záchranářů&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ano&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ny6f72ui&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QM_HS/27JWu0.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ypBJgT0Y&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Little Dutch Dřevěná autíčka 9 ks&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;lBKODEu7YmNTQRSdXoPwVK07Wmse__8uO8_VjYwXM4i43pbHu2MnFZiev0MIiEi0o5oKVrcdpbZwJmYBE1eNXc6SXNvgot3cEmaWe-YY_kjVcL1_o_dyiKVY_QxwFsmJ_zXzXe_3q9n1ntAp-NUG5Os2D0kfgRWWAGLpTmlaXOtoRbX2XELJzNk-sRYK5fmV7Roo2QXqrvIpDZ8YpKy8e533d1rnPjhoXebklUYHFXE11OZjIcYa0mN0p-bd6vTEmgzEVlG87T-y2TMfFPvg4MsnWigWDAJC6HFyxetYuCc&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;ac5ff3ac-34a3-416a-a5c5-ee41ff190968&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/little-dutch-drevena-auticka-9-ks/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Little Dutch&quot;,&quot;id&quot;:&quot;14441642754169563946&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_Bd/dTdcif.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/little-dutch/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=14441642754169563946&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Z4a1gTRN&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6348205&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ca8981c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Autíčka a jiné modely&quot;,&quot;id&quot;:396,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011234/img/11/320x200_FfBL58.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/detske-zbozi/hracky/auticka-a-jine-modely/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=396&quot;},&quot;click&quot;:&quot;10E2dmfWKUGhBn7ku9J3ep_wr8iHLgjeQaWP79WHilT3n4hrRd1krRdW1lbaZqsVBy8udEQNnm4bcoZTjOtkxJ4bfihqA5X4nXtpmqt0btnRoH4WwMJl6yCL27h1epyHKSei36qWLXMyIQsiNHog9KtlN-7Wq1RcvzYPZmeMDN_WQZawPQpq3D9q7ngLhCVPZNIgxA4GsSDpanpxr8yzAJCmo8_KBsZ_wPvKFM7OeKL8R6mFP8gyNN9uPti2rnl1MB6NqEDgp9vckmMi3ghdsnyQsOgllmJVoCdoAZGaU02VKKI2FCmhwa5P1n7TbiEEvjgj-y9d8qaK-OvDicP8Y69J5fjhJwrYZrQOIWec6OGGFAtHWvTS0jHU5Xqn1K6JEEOMkVDjrCGOubNXESr6u2jvuiir&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Teamsterz plastová odtahovka se zvukem a světlem, má funkční přední světla, pípání sirény, zvuk nastartování a realistický zvuk motoru. Lze použít tažné rameno, háček a naviják vozidla, stejně jako u…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;HTI Toys Temasterz Odtahový vůz 35 cm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:5,&quot;id&quot;:&quot;6348205&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;jiYkQybCnW0Rdu5j0zdPBZScQx258nIBF0M7jioygYqQ6eua4OVEOYLeZU2rplGSqA7rkxRgVgyi1gxZ29aV3Agc_ZFmZn4jcE8rYLu7roiHlh9qgikZZalLcdcY_qCv97W7nDcyF0OmXnc0Ls5QynnkrZMs6v9IcRTf4fgU6mFBcdZKx4Nf9WZC7TXrRW3VmCPzLlxgQ3_xqs6XOPAN5CuuGPoLep3sUPhYFbkAvzbLCCKixTWz8anaIyggA8q_5lBlZrtud8MOOVcA7YMz4FH4JQCnlvKyFl3063lMuOqe6UfVRWplNzXBf-3SvUXe1QZ0PO_EZK5mB04BWmvz04v7RNfa872YgJjMOhDufSG-ItHTN7Qq8LM8lphY6nOat0SOG2H0yWpMAVecwrDTFA8umkidmsWGkxmuF_WOacv_z3F7in4fLrOP5W5ausSFTnYRqR7mZ1ICEZ7pbhsaFFR1Z87Hg2xRYbW5spLIEzW55JzK5VOfJTxajfBqwnJtECqa-NoFeAo-s63wXd3g0FQkBjhFCRTGIFGQPWOZURoe5UHDolv2EsH-W63NLc6oLS1hw7hbozduieGnJ9f2cWKsqOoCD0l9Iq3d_3x07ibUEdnj0NSuulPGbSFCdwFCb-JzKk_dg-Hmkk93TN4oYNoAlIW865Mu_RFf6nj9hOetbkhu_-WO10pUMoS7srVn_LgfNg_XWnhu_dK_TlEXaIs7H1DqD-q9AdhDUHUaAtr-ZoI9o7Av2NDw7ufjF3qSl2g2RIgq-ZWQ5LSxY-p1Q9EHxTqrLMA=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:71000,&quot;minPrice&quot;:40100,&quot;offerCount&quot;:2,&quot;offerInStockCount&quot;:1,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:5,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;věk dítěte&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;3 roků&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;J2NlubKx&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;angličák&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iRHBFK5J&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;retro&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1SiiSxDO&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;modely policie, hasičů a záchranářů&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3yXqVXsS&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;bílá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;y3okU2Pk&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_Ia/Oynzcv.png&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;eK70a5lN&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_H6/L5Tz9y.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;z1OkVQPA&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;HTI Toys Temasterz Odtahový vůz 35 cm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;rFvFfAoC2XvgUoiEW7_HxUqs3oDfT8udD6PKZ0nTi-i5_uYixWHEohyfTKh8L-1S3Hlb4qwvCEdcPnZQmSiww_lHjjLMVBV8e8MhDDSGYS6n7Du7GwVNY_tEW9wf-iEapfAXeZzasPplkbIcJqye-kXF2qXF8Z72nLK6kAXBpx481sSWzYSFESSnbyt-qaVDgth6t_j6uGKPi3Hj2_TBZFYnZrLEGsvhFwdQ9pk5v--Vq1O-Oxgl479drGcolE9BmrcVZGE5B8xn1Bvzg_lHZL2Gph3mGPDRlbIQixvoi4w&quot;},&quot;rating&quot;:92,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;455a02aa-09b3-4186-9cfa-b01b3a2682a0&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/hti-toys-temasterz-odtahovy-vuz-35-cm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;HTI Toys&quot;,&quot;id&quot;:&quot;8848317428645731622&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011228/img/65/150x150_J5Brqb.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/hti-toys/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=8848317428645731622&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;OZwsPfvV&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6962674&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ca8981c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Autíčka a jiné modely&quot;,&quot;id&quot;:396,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011234/img/11/320x200_FfBL58.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/detske-zbozi/hracky/auticka-a-jine-modely/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=396&quot;},&quot;click&quot;:&quot;BAyyZp7l77I_2ov1XWBeeIScVBmas4gz-PRFXmQcf-DbEx_BvsOpItKAzdhXkzvcXiGirmB27mH8eVLgpeBqiRK0M33ZN1law6lj6ITSwq-I0QuYmUCD3adzn8lnppbyuy4KzK-iEamS9hrOpmRE9L0tYdyu53rStW1NwvvvDdVvsa6_d-xJhOg2bXLecXTzc0nQrkg1pNKlqXv7lbfjWPfFPIi4pIpGbf5IGaJl7AGK8TGmSJI249mHKd7mzin6ZwQ5F2ifLWMz327aGdfijoZPW9cBcnl-zutryoDqOccLpmCvLq4k9gWTVettT84JjOC0ShI5NRKV6qOjfRmJ76biN5uuG3DeGD7Myw23DelTXHkfdrzZeysM4IJyWrRh3s0nG9ih4GBTYDzT22bTeDS2O_S9&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Sada řetězů je náhradním dílem pro model odtahové služby Bruder 3750. Řetězy jsou vyrobeny z šedého plastu.&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Bruder 43753 Sada řetězů pro odtahovku 3750&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6962674&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;du4XQ9WHWdp9xA2QIE49ciylFQgTfsJ_al1irGGNbfaASuUylXzZYHJrvUtYBJxBaNElTYE5kAqI4hjprPuI_ZleC6WqAyGfh9uzr1HyacV2F4c2G2KjuKpGVowQacxIohvWgKPmUzgdd5raxBM045xsnlj-PAhhMRzuK9ngFcxnXLgMtlBA0AIvwNYiSX8pQOTByP8pJK8T4-kSSSk-KaQ5_9e6Bc5ft-lTGhA7FwElGy0Wl0zQV-bX65AduLXekw8XTVOmJAZOR2ZZab3WJHzRIhBtlpOdavs7HdQJuZjJ5oEZDeeegcW0_F-ra-XW4BZIXHGrMc_Qew1oIH2XsdepvWxVRq3-CcVPM4Slt3DDqhSqFe9nHZVV3Heq42jMA1A2CsI8nVt055EdGdL_CLjiU1F657YumyiwOycdzos6DNkNpalpkYfYComOjTAzcEq_EeO5141cRKlqC5xf0uTs4W5EDJbTVY5_DFNhnKbGnshxlpLkend0pN4tUsofBkBFjnnf2n6S1_b6L0CeSeoU7Y1erCwgWDwllw4NbrUCbjUkqZkL0RWmEgBYYpd37m4KZdeihW-Qmq9T9N8Ki3s9EjMGmORj_nZc5SDn4j0OOorp1V4ANU2ENKyin7E9vef3B5GLCI4d6--CP0qWiqZI4zeBMwH5Ms0oW9CZ20T7FZL2WE8WyJy7f0cebt6dkNWUmP3OFu9GTRUrJq9tLMPtcQc1_PMGNFhjuR27r5AYmGOg3sSZ9uNp61dNgaQTs1eF_3qq8jX7u3OANxh07XctKtanT9U=&quot;,&quot;maxPrice&quot;:21100,&quot;minPrice&quot;:19900,&quot;offerCount&quot;:3,&quot;offerInStockCount&quot;:3,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;věk dítěte&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;3 roků&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sbEurc2S&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;šedá&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;97Ec2IXW&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_QI_Hg/MFQB3sj.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kZHPBdpA&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Bruder 43753 Sada řetězů pro odtahovku 3750&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;EwIauJdRN3WoNctpJyr-iQv2m_5IgJlHZt6IPdraZxXZ03Quu0Nm_HFnUXS5VdUq7AG82T_rMvHauCNUVkstuhWdhDsVSHc-FSiIM7P24yrfb72YPdPJUugNIfaC_TvCscavg1PNywmIVLZmsjHVrWg6yskPULuuA4r99LahoX6t86t31xmZ5dGNCzC2tEHEM3ssX9n7h4oXKKCaoEKa4WA6FmmrC32ksCLxePhPbWfZK3qGZrziD2HhN3jzmBv9-2bK7gPMqCLuLgb6qNVzX_aNQOGgR1L5qsv4hxFiJC0&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;86c4492c-6777-4d78-986e-51821cb403d1&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/bruder-43753-sada-retezu-pro-odtahovku-3750/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Bruder&quot;,&quot;id&quot;:&quot;7044215095091018811&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011270/img/85/150x150_mGvKYp.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/bruder/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=7044215095091018811&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;FzOZjymj&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6339800&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ca8981c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Autíčka a jiné modely&quot;,&quot;id&quot;:396,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011234/img/11/320x200_FfBL58.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/detske-zbozi/hracky/auticka-a-jine-modely/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=396&quot;},&quot;click&quot;:&quot;CwrSNB-b0gqxq5YFGv19WbUsGxebWEclMIK4r6pNTC5-6nFAR4mz1pGQ6POleSmVaW4irfj1Dx4TmqwzXsrweoq8jgubE6qp_sYLQKCRCMD9-jDV2t4ySzb1-3WqkuyBm0XiwdToX_7sF0uRNRoIfG3_dQ0NfpctjqlWCPSuN4Xpev946TKmRM-LjFP93HQlAdb_m65J7NO-1eX-kUXOiwfgarMHbtFjlmhgRp_NCeQhO6yjhpiaofBQzHQ9T2FjyuWsQRvC0-A2mM--8PlqWi_vbbG_lK9N6DvWyq3nVBzfI6ELljaxsQpqef3vqGdoJXq_GUB1LG7_ccHV9nQxj-29rNNxpZjSHt0EM8l1WsGvpxxMIQw6Py3tpXq4ckgWW8po4h32C3vi8kCRtqFYbq6j2DCb&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Máš v pokojíčku spoustu autíček na jedné hromadě a potřebuješ je odtáhnout? Tak to jistě budeš potřebovat nákladní odtahové auto. \r\n\r\nVelikost hračky je asi 24 cm. Autíčko vydává zvukové a světelné…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Teddies Auto nákladní odtahovka 24 cm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:0,&quot;id&quot;:&quot;6339800&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;Yq4-sPneyU7wsRohWiQrffvyK10dVSdMNTCp2f9Asv5MNHZfjrwk9h-KxHQIC-dCQqCx2Epxw9yMXyxq0lop-yPdaAg4zpANugXHVLNIzQjWd2JftSeE7WpqR6SNfPKz9cKMfKdE0zRKPLQ8jq_Hv8u5jQZswsUCHZmqepzjJjW9lV0F_TY3qIboXOB9szfmexSazWRN3VQJJi_IheYMHIVYjFdj5959LVMrRfda6EbSYP-XcMEVBMGZgJcZo0MT1wn1rCRWqckXXQWh3DwHvCxx2LDuJ_caY_sOI4T3ttbC4pzQwtsXK-Kw-Ncj-BpXb1B0xUr-g-DqZMOs2bOWxeedKSrK2YRMA2Yr3rHQnWtdIW0YzBaG2LdtOhl-eHDXi20aDC5bkIgHyFy4PyjAXSd0i0lVcQ_5JWBhz_6_NTTkKOMbY2SC31b8cTOOYghDkElBrJXaEfjI6xLYEU-8B3SumjXofO8OPXejoyWAncyas4Y_JEuCfEqoo5Z1ZhRxt3u0FS-aN6TK-DSg4heobG8OwLfHWdJMdXP_iR3Qn-qpbO8qF8Ux_3-vBP6bBLL01Bhh5ruXJK5TxXNpFNT7d6bH6QSmj8DwJdEa4cJzHQuDFvS1Xw8iJ0iLETpAqvtGYl9rR6semjYYMSM9d51-Xy8I4jQU4o5R5XgjBgwym66NAIQCUnqDX32SblbffasrtLVQAAmEBglGLJs5eV4fvAX0SQzJjNkzE1PPPtLub2wg4X1Anl6WM1IT7qJsUQRXdCScczcLLjTOruq40eqrJiq8Dc5jbm0D&quot;,&quot;maxPrice&quot;:38500,&quot;minPrice&quot;:38500,&quot;offerCount&quot;:1,&quot;offerInStockCount&quot;:1,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:6,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;druh modelu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;nákladní auto a TIR&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zsbRae3o&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;věk dítěte&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;3 roků&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lF70bTB2&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;angličák&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;M7JqQr2b&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;retro&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5KSh2Glu&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;modely policie, hasičů a záchranářů&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GtB8XsOR&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_G_IT/C1DQgy.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CUuVD1bM&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Teddies Auto nákladní odtahovka 24 cm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;3-TB8GpXKxa5wYcS_GOC7vKdAqk4bipI6qNEwHouiq5i42S_xmjGb6TFzek_DpDd988sa6yCVIzcRZfrqRGBYrxcX24GNg6VBLwKW4gUDW54d-WO3U4hJ4NZa-a4_07exKpYqrXpyfAcTJQQ25FqDkwuU00oSESwuxgC2NxcOs8ZFM0c28arIHyDB_v-vLpf9O-A40SVowcRBopSkUZpigZvESLulykJnsz9vgwoXmKSvGaP31GXs0ST2y9Nkwu8F652d0zL4ULmrJwFdWYnYP-VJQv1JzohjyPTLCdLec0&quot;},&quot;rating&quot;:0,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;6bc0bc86-0993-4265-9d2d-e536c1214649&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/teddies-auto-nakladni-odtahovka-24-cm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Teddies&quot;,&quot;id&quot;:&quot;16209768486022503885&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011335/img/62/150x150_BERrEB.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/teddies/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=16209768486022503885&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;vh04MVaB&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6760203&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ca8981c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Autíčka a jiné modely&quot;,&quot;id&quot;:396,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011234/img/11/320x200_FfBL58.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/detske-zbozi/hracky/auticka-a-jine-modely/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=396&quot;},&quot;click&quot;:&quot;QHk-7V8sek3bxLB8_8TNKNjc6y04W4bR0ErwZ1cgDv7oBgQqxxkFdtkcmarJKlDNUEnjMusDVGNAjjmIN6V0rOaEJuF7IgT34PadobOl-WL_VhMa3hdOL4m74LzFlIl_Nic76VtQjPhr2BsfeYFrpYUekZlZy0BtAvGU6AFgKOxn2oLyTTl3Tba6w7EqtPO6qCaZMHGegkBfEg9TqceHxhEhOZwuaR7mH1V4BAncW21FHDhyX3aYbAHy_3E5QIJdvs9AQISlb1cAqlhRGjj1BLX2iQHB7eDftiL67HefZPVi9U36MoT_YN5xuRYe9jDYYbIeiCAiby51TAROWxqr4KD99jOsid4KZARTrQ50dlOYLoAQ8OcqPgh7xJE9DHNNYcXtdZFqHWWEo4oA66460uXc9yD5&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Herní set se dvěma kovovými autíčky. Balení obsahuje žluté vozidlo odtahové služby s pohonem na zpětné natažení a stříbrný osobní vůz Volvo V70. Hračka je na baterie se světlem a zvukem. Je vhodná…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Mikro Trading Auto s přívěsem + Volvo V70&quot;,&quot;experienceCount&quot;:2,&quot;id&quot;:&quot;6760203&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;fFY7UAns9IVIE1B1SGhCOmE5zJvTcbKfYGJqUWnACmxAQVJCBQedItK6pA102Xxb0XlT-3feVFB9NXQAfdNzkPDM2eUFJsq7-L_mFC8wjzl_PG09CIqBxBeNJnJsREBf8nePV1ohp9-DwlZzZHjOTwUxkQNphMZ4TO80Ots9CPdW0aJC9Q9MQ3vYjSIxZX851zbNoxG7KXnT5-mMdywoPOLE66iqqM3wuvtMzgSyR1z-veEGNsyOh4FvwkbHgEtecdVQZ4SEfed8Sn3vKCd8nM04pbrjU3JguSQMXrqfEUCheWY1ku-nFADVrZe2ma1vGLLB71S8QxAZAGCOyJsvh22ijRBjwJoWda3cXByWqGqrFDO--SZDSVd3ZPBihrsgYl5hX9f4SDDEf7Y-JoO29Zd-MuUCuGje4vjhwxYQ-ar8tXIsCaRIPke7iVffYTFkg_mnOLT51z8YEk5bscXSQ63Ayepx6F3loIKjc7gFKRN-ajAuUTHlSgcHGk7Jr3rhZ-g2d3-5Uqo0_-E_1jMa8ewdMyfYQD_m0STrfko9BhuEDPVFyYI5HE8fnxNaWeCzqeIAPAnEtTQiStVtZwy0M-PUq91EcGKi8XZs1pOXgP0LvkPhVM71AZC1af3XbrQmzfLkHbNQD5CUeBwQUj8eTvWRmbyAwT88JdWK7wUEDIOGQzTiEKqfvn6PG2cE9WIUz6hJ7KxRbukzUW4OZvWQkdklWNX8032Mn2tszfhDrpryXn4WiisykbD0oszFyIGyiLdtf8MAdYJytkY9RzQpmVzGF5EZ927F&quot;,&quot;maxPrice&quot;:50300,&quot;minPrice&quot;:33400,&quot;offerCount&quot;:12,&quot;offerInStockCount&quot;:9,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;druh modelu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;auto&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bvghMDm4&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;věk dítěte&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;3 roků&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rAX420tJ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;výrobce automobilu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;Volvo&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;CHHsTRqC&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;barva&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;vícebarevná&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;c71VvaOV&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gS_BM/FbQiCi.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mAzCPVN9&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Mikro Trading Auto s přívěsem + Volvo V70&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;W2kL7FAbvf6YM_4lXBzaXtNuEBgoW9i7XE8ot4j04jLHdrhi_6ZE42xpdsy5_lUMKYOyew_w_VYnF-xQfnFMKoZsSOVYUjHZuKM_wXJZSpc9fIXCvN96THgVLXAf-0sJZw7zkWK5gw7GH6uUDR_DptCePhYiOB7AsKKyh8BsTexDaXvLYNUWNNoVLTomfLrYxFfYGtDgl_XXCgkV5XtqHYO9x4C8yD1K9m_rV5xVFtuum9Jy1Jx5gnmcgj2SV74VO2zC6L-IUT5SpiWA8yfjXGhIQOXNe_OcVGvMDmeWC3k&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;e6f7f111-bc55-4bda-8dd4-faa8c68cd072&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/mikro-trading-auto-s-privesem-volvo-v70/&quot;},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;xIb3OMKL&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;5394814&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ca8981c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Autíčka a jiné modely&quot;,&quot;id&quot;:396,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011234/img/11/320x200_FfBL58.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/detske-zbozi/hracky/auticka-a-jine-modely/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=396&quot;},&quot;click&quot;:&quot;yKZtP_sEXK01DnvMwZFc2EtjErFWEYlXck7EUduRoaBNKP38FCEGFbAoGjGR62vYtFSbibVZl5vBJOG5Sv84bb6gTeArDCnhDEHcFjbWerlBT_Tb5kWaFtAJLTQyY7sJ3h5tHSalYWpiRtazqdniG2Yxx0sWW-JrSkM3q9qgdBGvZ4JdYZ2fENE2nbgR_rOc0ftjRTgrH1CPmIgmJt7wvGHhp4TyVvDZtt2zNoMH1gZndi2-7ZSmEOo7RacC8CPwy1DGUmv0pqaaD9_sOcQuGGwfmJlIWvVa75f5cp2PGVwMhPnyPh0ZKXMbmVCmjYa9k7HPvXa32V6FAALzCoC76ktQc1bULJ3Y1AIqHo4Feq6uzLPjrARBeQPPZMdwFuS3toO3VAj95-CGVINwLVtDen4YH7wI&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Vůz odtahové služby je se zvukovým a světelným efektem, na volnoběh. Vůz má manuálně ovládaný navijá a pohyblivé rameno. Velikost auta je 15 cm. Baterie (3x 1,5V LR41) je součástí balení. \r\n\r\nVhodné…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Dickie AS odtahový vůz 15 cm&quot;,&quot;experienceCount&quot;:1,&quot;id&quot;:&quot;5394814&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;AJsvDWvIXLXQt9bMCEp5uC7KJTMEtirrHLcCHfCRsjIDFrVya6pC2rgZBioeEzTujj-PhsK6MvJbnPYglmKxXlr5Gs8SzH67CVmnU_EuEFW8khs10X9-la3ZqZckjuqB07s3MqMKHbZbkm-luERuj2h4QMxss8PIQwgY1yLwOehSHfqP5QDnIdP4HZCv-S-W1vUPIh7PecfKzj64kB_o-2wiHgLsigLkiyjfeX-MiiV6-xa61aCWcwNmXUKMqNoyX7AEAvkctveNdwkVMtbyXey6DBNz3XxDZOJmlmh9IpO-mxvYiijpPhmSMzmTrD7n_Z1-ZOgT8JQ6MvCO10o-YROy8dvHFyBeTP_hmJ5BKlJz525zuO8hJOT4CuKUPafI-vMpPdrCV9MynXRUl-P9TtWOW3ywZjqIXQQzL3xxp6twJFwCenKzLM16aUIeEERaG_RI99Ux1ic6Kph27WbfPSadjXowaRpGOM2XfK-BmR4cVinghq7xgPA1mXYb9fN4Y7oC5iZ05_1TcgAprLOlmQrFrxE2QWtIYorZXvGjhVTHpR_h8sqQ5nRmgHLd7QkE49l1Fi8WHaYZIVqNwbnSn6y-i_AnjhpjDB4EAdr1mKGRYVK9PAKy4NKQwS4SyjGkCsrpKB7HGxuh0nr1kWcjLroHmEJLB1m6W8t9bK9M05C5t5dCwzhThxAluIpBrAkf8PJITRcqOh3eRS7xLm5DKi41i8BFl17zCL9bmgQV--rIUu8pivXgTLE9JslRpYeuyohqV9EaZ5yTwq024aQsIUERefApJGTL&quot;,&quot;maxPrice&quot;:24900,&quot;minPrice&quot;:19900,&quot;offerCount&quot;:4,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:4,&quot;parameters&quot;:[{&quot;displayName&quot;:&quot;druh modelu&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;auto&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;J63ZvTxY&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;věk dítěte&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;3 roků&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BaetZ25s&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;angličák&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8V0rIvfQ&quot;},{&quot;displayName&quot;:&quot;modely policie, hasičů a záchranářů&quot;,&quot;displayValue&quot;:&quot;ne&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;E87M6eHO&quot;}]},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:2,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_E_DG/Vsjlh6.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FJKMn2Ww&quot;},{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_F_Cj/65XGgy.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sp4hQ34K&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Dickie AS odtahový vůz 15 cm&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;j9fQWpA0b45IOxKvHGBNxSuKV5p_StNOBcraD-ZWokzpxZrvsk-MmjQ7BleGZmyyXc9pgCxNWBwoXhgHwKYrHl9s9GwoFca2petSOexZ6vIKhCB-VpWYiCSlH3816bHItadNqg_cJ-2lCi6jnJiS7sw8dm6J5_6edNMiCKqTeuDQUBn1PPm2wKKqixNc-QgonLtq6QJ6_usinP-1eI2w4B9jtYG9QtWgMI8Pwt5kncxOpMRxoiqLN8krNjaVNvMM9c7Ac7lfE8KFhjfW2dBdL3nADwWtCsW-xR1r_qjzDS4&quot;},&quot;rating&quot;:100,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;c4f18470-7bc9-4670-b418-f906c15275cf&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/dickie-as-odtahovy-vuz-15-cm/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Dickie Toys&quot;,&quot;id&quot;:&quot;17315984866765678792&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/d_16011379/img/67/150x150_Yheh5A.jpg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/dickie-toys/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=17315984866765678792&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;anKKd0QP&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;zbozi&quot;,&quot;type&quot;:&quot;shop-product&quot;,&quot;key&quot;:&quot;6547068&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;ca8981c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;availability&quot;:&quot;in_stock&quot;,&quot;category&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Jedlé dekorace na dorty&quot;,&quot;id&quot;:4673,&quot;logo&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_C_t/m8SZXY.jpeg&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/potraviny-a-napoje/potraviny/prisady-na-vareni-a-peceni/jedle-dekorace-na-dorty/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;categoryId=4673&quot;},&quot;click&quot;:&quot;JIraiiHf7PPmqgKoKgBDeyG0En6IeniQ4RnEfM6fGK2_JO90yoASp7e4oZXb1IpHT5PRowRiKWv_b1SN8oViax3dEOQxX8F351PmdHjIz1RtrNEjeoORBrMDnAPL-bA7CONFl08p6ybb36WlBzbVEtgX7rFui2MI0ea_KmwbrVPjtJJXN3mDMU3zzx9QOZ_07WfUDvxHuu0DBqThkr3t7-Tw-OUoGYbSlPO33saXEE9qtvLlPbsPV23IRgHZ9b-9fUgOX12z8HCaoZkQ-sM74s-Hrvh2N6vWjs6ROpNs43TzhkLkAunP6-SQPWLsWWzQQ4AH1o0zwWIpwiW_vVNZeg8Yh6h6PTX7Kfn1-S9dM0Ycs8SkpOV5rq_rlcLhXzdkuLWHD3PTJof9kJky_EKV1_jLRfM=&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Autíčko vyrobené z marcipánu je vysoké cca 4 cm a dlouhé cca 7 cm. Marcipán má přirozeně mandlovou chuť a vůni. Autíčky můžete ozdobit dětské chlapecké dorty i dorty pro dospělé. \r\n\r\nKe zvýraznění…&quot;,&quot;displayName&quot;:&quot;Frischmann odtahové autíčko Burák 55 g&quot;,&quot;experienceCount&quot;:4,&quot;id&quot;:&quot;6547068&quot;,&quot;impression&quot;:&quot;IZ7coHm0i7Yq2uoi5MNqNpPH_Irh8m-0-8kb2JrdsaGZcAbmkdWwUzyWDxVc_Eoj3zogmbH8rDtkLHYEgOfCE0YLAGridIEJVZWoU5IC-9WbYyUwf0JmvNJwqMMLFMIIph-1DXbuh-DkGKsR3GxCCyPrHs6sYch0JMJeOfZjiHavNMPo0emyFwBU5flQGjRsqio05B5rbSDUHc5CQEms5D9Z4w4WVOd-sCdq2TcUiRAXcrUNt2vzFiBLDtFk9X2uR_Wdav1JlYpP6QjxFwV6jt3PUiq2SXA1ZX2H-6nUYDVAtRzLymhQAqn5R2gGx2BAT1OhQBG6R9k_2t0zY1bNnJT1J964N9TRxJ34jWeC84wLGnY14fjoCKJhsVG56eEHGBF5kldDIH7eGJuKwrWLnVZ6asMPAOJ7g3VN-eQsawAtIvOPNj8LPoQNSSb4A_eKKYAXLrkJk-KPast52Ob9P7WAPc2aKpcLqBFgIq5uHW9kiX-UuGJIqiQ75KGycwEunU_RSkywOWSpcKVEz2H6fc7xJGfvprORS6KkiNXU3vRs5o6s944JqV-1GczLqoo97vCVjB_aMiZO_mitUNDq04QKYOP40ADj8AiOkliAnbRD3XyINAMSGEIla0W5ByqfdLKbbB6cbPc_6l1bnHJgxvqZaT6gVFnB24xkGNA3V4-jUTfgotxjfvIcr9_yVYFslE3BZdBwjPm-tFyLdZP1Dzj3Y1p48ZlqfGFE4wLhrXbYqeOSEFEx2Q8iuz5WyVUXwLi87bQQh-rkiZWmqoZFZW0RoMrGJ0zlmQ==&quot;,&quot;maxPrice&quot;:13500,&quot;minPrice&quot;:13100,&quot;offerCount&quot;:2,&quot;offerInStockCount&quot;:2,&quot;parameters&quot;:{&quot;count&quot;:0},&quot;pictures&quot;:{&quot;count&quot;:1,&quot;pictures&quot;:[{&quot;url&quot;:&quot;https://d25-a.sdn.cz/d_25/c_img_gZ_Z/D06Whz.jpeg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;B9KGTLMc&quot;}]},&quot;productSearchParams&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;Frischmann odtahové autíčko Burák 55 g&quot;,&quot;ctx&quot;:&quot;UaXY1PF6cs41yNdPhWaHWQkDTwy6Bhig9t6cgQeqcNfY_XjXU7FAjO5ScW32AE5WNB445lfU_zC9JyQdp8_1EkFDvfnR55DdFDBbfVBou4DPxERVliz4TOgdvBIfpS7C7Tt3luUeAGhY-9rNYw-7tQebbJ0vXMAhrzHp0Z25iij8WpRcA--0fpF8o7jN0zBKi1q1rJALa4_yQZatQLyW3ofewvQvF33loMB5appqSY_eQDeNG6lhqMmp8eRRzx7LxPVgXG1YH9Rq3Wt4TnLB4PCglvSi3DQdNQBXL8beh0g&quot;},&quot;rating&quot;:85,&quot;trackingUUID&quot;:&quot;b09be467-9ad8-45a9-a0e5-725812c961b9&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/vyrobek/frischmann-odtahove-auticko-burak-55-g/&quot;,&quot;vendor&quot;:{&quot;displayName&quot;:&quot;Frischmann&quot;,&quot;id&quot;:&quot;13287795692426569304&quot;,&quot;logo&quot;:&quot;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zbozi.cz/znacka/frischmann/&quot;,&quot;urlParameter&quot;:&quot;vendorId=13287795692426569304&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;1KKXe3iG&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gvXmtkSH&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;68a85a721169155&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;5dae6159&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;17921403295762278545&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1616022000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1647588194},&quot;docId&quot;:&quot;68a85a721169155&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Flikvidacevojkov.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BDS7yfx4&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;E-shop postavený na CMS Merlin vyrobený společností Pixman s.r.o.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Likvidace vraků | Autocentrum Vojkov s.r.o. - Ekologická&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.likvidacevojkov.cz/likvidace-vraku&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://likvidacevojkov.cz/likvidace-vraku&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;u7gkEEkv&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;26d1b1915151f635&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;5dae6159&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;12020584118121264693&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1121641200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1549403141},&quot;docId&quot;:&quot;26d1b1915151f635&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fautoweb.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1eIRdM9E&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Odtahování vozidel neoprávněně zabírajících veřejné komunikace je situací velice častou a proto není výjimkou, že si správce komunikace někdy počíná velmi svérázně a zasahuje do výkonu práv vlastníka nad míru nezbytnou okolnostem.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Odtah&lt;/b&gt; vozidla – co říká zákon a jaká je praxe. Část 1&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autoweb.cz/odtah-vozidla-co-rika-zakon-a-jaka-je-praxe-cast-1/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://autoweb.cz/&lt;b class=sec&gt;odtah&lt;/b&gt;-vozidla-co-rika-zakon-a-jaka-je-praxe-cast-1&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;5LyinuD7&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;487c9a142d24e7a2&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;5dae6159&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;14446591116145125282&quot;,&quot;article&quot;:{&quot;author&quot;:&quot;Michal Šimunek&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Odtah automobilu nemusí být zas tak jednoduchý, jak se zdá. Existuje totiž několik pravidel, která byste měli při této činnosti dodržet.&quot;,&quot;publicationDate&quot;:1634867100,&quot;title&quot;:&quot;AutoŽivě.cz&quot;},&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1634857200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1634909695},&quot;discussion&quot;:{&quot;id&quot;:&quot;www.autozive.cz/jak-odtahnout-automobil/&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autozive.cz/diskuze/jak-odtahnout-automobil/&quot;},&quot;docId&quot;:&quot;487c9a142d24e7a2&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fautozive.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9b5nGmnI&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Odtah&lt;/b&gt; automobilu nemusí být zas tak jednoduchý, jak se zdá. Existuje totiž několik pravidel, která byste měli při této činnosti dodržet.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Jak správně a bezpečně odtáhnout automobil | AutoŽivě.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.autozive.cz/jak-odtahnout-automobil/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://autozive.cz/jak-odtahnout-automobil&quot;},&quot;thumbnails&quot;:[{&quot;type&quot;:&quot;mainImage&quot;,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/preview/https%3A%2F%2Fwww.autozive.cz%2Fjak-odtahnout-automobil%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jU8Rif8e&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;dtyCktC5&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7f1223f0947736b7&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;5dae6159&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;18379792545442379447&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1350342000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1554191185},&quot;docId&quot;:&quot;7f1223f0947736b7&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fodtah-vozidel.eu%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yjUfHao1&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Odtah&lt;/b&gt; vozidel – přeprava automobilů a jejich &lt;b class=sec&gt;auto&lt;/b&gt; transport – nejlevnější odtahovka – ekologická likvidace &lt;b class=sec&gt;aut&lt;/b&gt; - +420 736 789 905&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Odtah&lt;/b&gt; vozidel&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.odtah-vozidel.eu/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://&lt;b class=sec&gt;odtah&lt;/b&gt;-vozidel.eu&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9pR78yBQ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;4ef3feee71f81af4&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;5dae6159&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;14912543091221601012&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1490396400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1504888245},&quot;docId&quot;:&quot;4ef3feee71f81af4&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fauto-vyhybka.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;lmCdpuqR&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Náš autobazar nabízí spolehlivé a bezpečné přepravy vozidel do 3,5t&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Přeprava a &lt;b class=sec&gt;odtahy&lt;/b&gt; vozidel - | Autobazar &lt;b class=sec&gt;AUTO&lt;/b&gt;-Vyhybka Praha&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.auto-vyhybka.cz/preprava-odtahy-vozidel/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://&lt;b class=sec&gt;auto&lt;/b&gt;-vyhybka.cz/preprava-&lt;b class=sec&gt;odtahy&lt;/b&gt;-vozidel&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;dWSEDtd7&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;7da1033f7f22c263&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;5dae6159&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;18275892334096990819&quot;,&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1542236400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1611159421},&quot;docId&quot;:&quot;7da1033f7f22c263&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/thumbnail/v1.0/favicon16x16/https%3A%2F%2Fmp-olomouc.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0ipqflkI&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;description&quot;:&quot;Vraky, na rozdíl od tzv. „autovraků“, jsou vozidla nacházející se na pozemní komunikaci. Vyznačují se tím, že pro závady v technickém stavu jsou zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si&amp;hellip;&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Odtahy&lt;/b&gt; vozidel - Problematika vraků, odstavených vozidel a&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://mp-olomouc.cz/doprava/odtahy-vozidel&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mp-olomouc.cz/doprava/&lt;b class=sec&gt;odtahy&lt;/b&gt;-vozidel&quot;}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;R1VBKlLB&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;648f530a&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;odtah auta&quot;,&quot;results&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;auta&quot;,&quot;title&quot;:&quot;auta&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;zquIB99F&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;ojetá auta&quot;,&quot;title&quot;:&quot;ojetá auta&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AMMDrYdb&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;suv auta&quot;,&quot;title&quot;:&quot;suv auta&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Tn1Yk8ib&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;rc auta&quot;,&quot;title&quot;:&quot;rc auta&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;B1UIW57S&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;ok auta&quot;,&quot;title&quot;:&quot;ok auta&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3VbtWqyd&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;s auta&quot;,&quot;title&quot;:&quot;s auta&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4mSG9I4K&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;tt auta&quot;,&quot;title&quot;:&quot;tt auta&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aEFMT2q5&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;search_fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;mpv auta&quot;,&quot;title&quot;:&quot;mpv auta&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ofxzQRak&quot;}]},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Rjq4Rvfu&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;6oboqzKH&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;5dae6159&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:1300000},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;e1zZiAw0&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;614f9163&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.4124,&quot;latitude&quot;:50.0883,&quot;accuracy&quot;:1000000,&quot;source&quot;:1,&quot;timestamp&quot;:{&quot;seconds&quot;:1669827190}},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;gM5bkKej&quot;}],&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;4JCREBvo&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;callId&quot;:&quot;5dae6159&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;requestContext&quot;:{&quot;eventTime&quot;:&quot;2022-11-30T16:53:10.893303828Z&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;FZOQ9YHs&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;maxFrom&quot;:500,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;odtah auta&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;odtah auta&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;NoMatch&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;NoMatch&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:1705,&quot;groupId&quot;:3199,&quot;groupName&quot;:&quot;CatBoost&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZkGB9sqa&quot;},{&quot;abTestId&quot;:1707,&quot;groupId&quot;:3203,&quot;groupName&quot;:&quot;Testovaci&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3X86Pfvw&quot;}],&quot;queryEsc&quot;:&quot;odtah%20auta&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;odtah auta&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;odtah%20auta&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;odtah%20auta&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;}}" data-search-page-context="{&quot;random&quot;:0.11502691469261328,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/obrazky&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_FEEDBACK_URL&quot;:&quot;https://feedback.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_DOT_FULLTEXT_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-fulltext.js&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/obrazky&quot;,&quot;CONF_LOGIN_URL&quot;:&quot;https://login.szn.cz&quot;,&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.seznam.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBSAHOVKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/simple&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.30.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async="" data-sentry-config="{&quot;init&quot;:{&quot;release&quot;:&quot;renderer@812e5c65f&quot;,&quot;environment&quot;:&quot;production&quot;,&quot;allowUrls&quot;:[&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;dev.dszn.cz&quot;,&quot;szn.cz&quot;,&quot;seznam.cz&quot;]},&quot;tags&quot;:{&quot;hardware&quot;:&quot;desktop&quot;},&quot;rid&quot;:&quot;f-saK0nBfd0K_Fo_4pCX&quot;,&quot;query&quot;:&quot;odtah auta&quot;}"></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a,b){var c=b.originalException;if(console&&"function"==typeof console.error&&setTimeout(function(){return console.error(c||b.syntheticException)},0),c&&c.message&&-1!==c.message.indexOf("cmp2")&&(a.fingerprint="ChunkLoadError"===c.name?["cmp-chunk-load-error"]:["cmp-error"]),a.exception){var d=window.rendererErrorFilters,e=a.exception.values;if(e.length&&d)for(var f=0;f<e.length;f++)for(var g=0;g<d.length;g++)if(d[g](e[f]))return null;a.exception.values=e.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c={navigatorOnline:navigator.onLine};Object.keys(a.tags).forEach(function(b){c[b]=a.tags[b]}),b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid),a.query&&b.setExtra("query",a.query)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse( document.getElementById('sentry-script').getAttribute('data-sentry-config') )); </script></body> </html><sklikReklama_50761>